1 Corintios 13

1Si talë raca ruadi'dza dizë́ shtë mënë nu ra dizë́ shtë ra ianglë, perë adë rac shtú'udia'a sahia, nápëdia'a amor, nahia ziquë gambanë nanídi'i chahi'; rsë́dchidi'in bien. Nahia ziquë cha' platí narsë́dchidi'i bien. 2Talë raca ruadi'dza lu mënë di'dzë naze'dë de Dios perë adë nápëdia'a amor, niétiquë nahia. Talë nanë́a grë clasë secretë shtë mënë; talë riasëhia guëdubi naná rsë'dë mënë lu guë́'dchiliu, nu si talë rialdí ldua'a Dios con guëdubinú ldua'a hashtë guëdchisú Dios ra dani lua, perë rac shtú'udia'a sahia, niétiquë nahia. 3Talë qui'dza grë nanapa ca'a mënë; talë guna intriegu shcuerpa parë tsequi lu gui'i, perë adë rac shtú'udia'a sahia, niétiquë nahia. Adë bë nápëdia'a iurní. 4El quë nanapë amor nápëll pacënci; nazá'quëll. Humildë nall. El quë narac shtu'u sáhi', adë rzébidi'i ldú'ull pë shtë sáhi'; adë runë nadchínidi'ill lu sáhi'. 5Gúnëll lo quë narac shtu'u sáhi', lë́dëdi'i lo quë narac shtú'ull. El quë narac shtu'u sáhi', adë rldë́di'ill; adë nápëdi'ill mal llgabë. 6Nápëdi'i nguiu ni gustë iurë quëhunë mënë duldë. Mejurë rëuu' ldú'ull iurë ria mënë shnezë Dios nu iurë adë rní'idi'i mënë bishi. 7El quë nanapë amor, nunquë rní'idi'ill cuntrë sáhi'. Rialdí ldú'ull sa'll na më za'quë. Nápëll confiansë tsanaldë sa'll shnezë Dios. Rua'a ldú'ull lu grë cusë durë. 8Amor shtë Dios adë tsalúdi'in, perë guëdchini tiempë tsalú di'dzë naruadi'dzë mënë con pudërë shtë Dios. Guëdchini tiempë adë guadí'dzëdi'i mënë stubi dizë́. Guëdchini tiempë lo quë nariasë́ hia'a, tsaluhin. 9Du'psë riasë́ hia'a ne'; zihani cusë adë riasë́di'i hia'a. Ra narni'i di'dzë naze'dë de Dios, también runë faltë parë riasë́ rall grë cusë 10perë iurë guëdchini Jesús con guë́'dchiliu cubi, grë lo quë nádi'i completë, tsaluhin. 11Tiempë nahia llguë'në, biadi'dza ziquë llguë'në. Bëna llgabë ziquë llguë'në. Bëna juzguë ziquë llguë'në, perë iurë bësa'na grë cusë shtë galëllguë'në, guaru'ba. 12Rnádi'i hia'a ra cusë clarë iurne'. Riasë́di'i hia'a por completë. Ziquë rna hia'a lu guë'guanë gushë, rluá'adi'i bien luhin perë tubi dzë guëná hia'a bien. Guëná hia'a lu Dios. Riasë́ hia'a du'psë ne', perë dzë ni tsasë́ hia'a ziquë Dios nanë́ më lë'ë hia'a. 13Tsunë cusë nápëdi'in fin: fe, esperansë, nu amor. Delantë lu Dios amor na mayurë.

will be added

X\