1 Corintios 12

1Bëchi, rac shtua'a gac bë'a të shcuendë ra don narzëlaa'dchi Espíritu Santo parë cadë tubi de lë'ë hia'a. 2Nanë́ të bien iurë nianá na të mënë nadë guënë́di'i Dios, guanaldë të tëchi ra figurë nanápëdi'i vidë. Zni bë'në të según lo quë nabëlua'a mënë lë'ë të. 3Por ni, rac shtua'a gac bë'a të tubi më naquëbezënú Espíritu Santo la'ni ldu'i, nunquë guëní'idi'ill nacondenar Jesús. Nu zac sulë por pudërë shtë Espíritu Santo guëni'i mënë Jesús na el quë nanapë derechë parë guënibë́'ai' guëdubi guë́'dchiliu. 4Cadë tubi hia'a bëdë́'na'a recibir don nabëzëlaa'dchi Espíritu Santo. Zihani clasë pudërë rzëlaa'dchi më perë tubsë Espíritu nanú. 5Nanú zihani manërë parë gunë mieti sirvë lu Dios, perë rdë́'na'a sirvë tubsë Dadë. 6Nu zac nanú zihani resultadë gurënë perë tubsë Dios, el quë narunë parë gunë mieti dchi'ni. 7Cadë tubi mieti bë́'ni' recibir don nabëzëlaa'chi Espíritu Santo të parë grë hia'a guëdë́'na'a provëchë. Fuersë ni rlua'a por lo quë naquëhunë nguiu. 8Mizmë Espíritu quëgne'e llni nu pudërë parë guadi'dzë nguiu con más llni ru'bë. Parë stubi mënë mizmë Espíritu quëgdë́'ëi' fuersë parë ruadi'dzë nguiu clarë di'dzë naze'dë de Dios. 9Stubi mënë rúni' recibir fe por mizmë Espíritu. 10Stubi rúni' recibir pudërë parë gunëáquëll ra narac llu'u por mizmë Espíritu. Stúbi' rúni' recibir pudërë parë gúnëll milagrë. Stubi rúni' recibir fuersë parë guadí'dzëll diza'quë naná ze'dë de Dios. Stúbi' rúni' recibir pudërë parë gac bë́'all guadë na espíritu falsë nu guadë na espíritu verdadërë. Stubi mënë runë recibir fuersë parë guadí'dzëll dizë́ na nunquë bësë́'dëdi'ill. Hia stubi mënë rúni' recibir fuersë nu pudërë parë guadí'dzëll pë runë cuntienë ra di'dzë gurënë. 11Grë́të' ra cusë rë' ze'dë de Espíritu Santo naná rne'e llni parë cadë tubi mieti según lo quë narni'i ldu'u Espíritu. 12Grë ra shmënë Cristo na ziquë tubi cuerpë nanapë zihani partë. Aunquë zihani na ra partë shtë cuerpë, nahin tubsë cuerpë. 13Pues grë hia'a, mënë israelitë nu ra mënë nanádi'i më israelitë, ra naná bajo ordë shtë ra mënë, nu ra nanapë libertá, grë hia'a bëáca'a tubsë cuerpë por lo quë nabë'në Espíritu Santo. Bë'në më punërë cadë tubi hia'a la'ni cuerpë. Cadë túbia'a bëdë́'na'a recibir mizmë Espíritu naze'dë de Dios. 14Tubi cuerpë napë zihani partë, lë́dëdi'i tubsë partë. 15Si talë guëa' hia'a guëni'i: “Adë nádia'a guia'a cuerpë; por ni adë nádia'a partë shtë cuerpë”, lëdë por nídi'i guëa' hia'a naseparadë parë lë'ë cuerpë. 16Si talë diága'a guëni'i: “Adë nádia'a slu; por ni adë nádia'a partë shtë cuerpë”, lëdë por nídi'i diága'a nasaparadë parë lë'ë cuerpë. 17Si talë guëdubi cuerpë na slu, ¿llallë guínia'a iurní? Si talë guëdubi cuerpë na tubi diaguë, ¿llallë tsúllia hia'a iurní? 18Perë Dios bëzú cadë tubi partë shlugarin catë runë tucarë nu catë guc shtu'u më. 19Si talë grë́të' nahin tubsë partë, pues nádi'i cuerpë completë iurní. 20Perë iurne' nanú zihani partë perë tubsë cuerpë. 21Slu hia'a adë gáquëdi'i guëni'i lu guia'a hia'a: “Adë rquí'nidia'a lë́'ël”. Nu zac guë́ca'a adë gáquëdi'i guëni'in lu guëa' hia'a: “Adë rquí'nidia'a lë́'ël”. 22Al contrari, ra partë shtë cuerpë nanápëdi'i fuersë, partë ni más lasac parë cuerpë. 23Ra partë shtë cuerpë narni'i hia'a nápëdi'in hunurë, rácuhin con más hunurë; ra partë nanádi'i nasa'a, quëdë́'na'a tratar con más cuidadë. 24Ra partë shtë cuerpë namás nasa'a rquí'nidi'in mizmë cuidadë. Dios bë́'ni' punërë grë́të' partë shtë cuerpë según voluntá shtë më. Ra partë narquí'nia'a menos, bëdë'ë më más hunurë parë partë ni 25të parë adë tsúdi'i ni tubi divisioni ladi cuerpë sino quë cadë partë shtë cuerpë gapin cuidadë por los de más sáhi'. 26Si talë tubi partë shtë cuerpë quëzac zi u pë raquin, guëdubi cuerpë quëzac zi iurní. Si talë tubi partë quëhunin recibir hunurë, pues guëdubi cuerpë rquitë ldu'in iurní. 27Pues bien, lë'ë hia'a na hia'a cuerpë shtë Cristo; cadë tubi de lë'ë hia'a na hia'a partë shtë cuerpë ni. 28Zni Dios bë'në ordenar pë gunë cadë tubi shmënë më. Primërë gululë́ më ra poshtë, segundë lugar gululë́ më ra naruadi'dzë diza'quë naná ze'dë de Dios. Tecërë lugar gululë́ më ra mësë narlua'a shti'dzë më; cuartë lugar ra narunë milagrë, iurní ra narunëac ra narac llu'u. Nu gululë́ më ra narunë compañi, nu ra narnibë'a, nu ra naruadi'dzë stubi dizë́. 29¿Ni mudë grë́të' hia'a na hia'a poshtë? ¿Ni mudë grë́të' hia'a na hia'a ra naruadi'dzë diza'quë naze'dë de Dios? ¿Ni mudë grë́të' hia'a na hia'a mësë, u guëdë́na'a milagrë, 30u nápa'a pudërë parë gunëáca'a ra narac llu'u, u grë́të' hia'a rac ruadí'dza'a dizë́ gurënë? ¿Ni mudë grë hia'a rac guëní'ia'a pë runë cuntienë ra dizë́ ni? Pues clarë nahin; lëdë znídi'in. 31Gulë guc shtu'u lo quë narzëlaa'chi Espíritu Santo, lo quë narunë compañi más grë ra shmënë më. Iurne' guëluá'ahia lë'ë të lo quë naná mejurë quë grë ra cusë rë'.

will be added

X\