1 Corintios 11

1Gulë tsagla'guë ejemplë shtëna ziquë tsagla'ga ejemplë shtë Cristo. 2Bëchi, rquitë ldua'a purquë siemprë rëagná ldu'u të na nu ziagla'guë të enseñansë nabëluá'ahia lu të. 3Perë rac shtua'a gac bë'a të Cristo na cabësë shtë nguiu nu lë'ë nguiu na cabësë shtë tsé'li' nu Dadë Dios na shlamë Cristo. 4Si tubi nguiu rë'au guëc nguiu iurë lë'ë nguiu quëhúni' oraciuni, u iurë quëadí'dzi' diza'quë naná ze'dë de Dios, quëhunë nguiu ni desprëci el quë naná cabësë shtë nguiu. 5Perë si tubi na'a adë rë́'audi'i guëc na'a iurë quëgná'bëll lu Dios u iurë quëadí'dzëll diza'quë, quëhúnëll desprëci el quë naná cabësë shtë na'a. Igual nall ziquë na'a naná rchuguë guëdubi guitsë guëc rall. 6Si talë tubi na'a adë rë́'audi'i guëc na'a, mejurë chuguë guitsë guëc na'a tubigasë, perë si talë parë lë́'ëll nahin shtu parë chuguë guitsë guë́qui' u guëga'a guëc na'a, napë quë guë'au guëc na'a. 7Lë'ë nguiu adë rquí'nidi'i guë'au guëc nguiu purquë lë'ë nguiu quëhúni' representar personë shtë Dios nu rabtsë'ë nguiu gluri shtë Dios, perë na'a quëhúni' representar personë nu pudërë shtë nguiu. 8Iurë bëntsa'u Dios lë'ë nguiu, adë bë́'nëdi'i' formar lë'ë nguiu de cuerpë shtë na'a sino bë'në më formar lë'ë na'a de cuerpë shtë nguiu. 9Lë'ë më bëntsa'u më tubi na'a purquë bëqui'ni nguiu lë'ë na'a. Adë bëntsá'udi'i më lë'ë nguiu por nicidá shtë na'a. 10Por ni rqui'ni guë'au guëc na'a ziquë sëñi de quë lë'ë nguiu na cabësë shtë na'a nu runë tucarë guë'au guëc na'a ziquë sëñi de quë quëhunë rai' respëti lu ra ianglë. 11Cumë unidë na shmënë më por Cristo, lë'ë nguiu nápëdi'ill vidë sin lë'ë na'a nu lë'ë na'a nápëdi'ill vidë sin por lë'ë nguiu. Rqui'ni nguiu na'a; ra na'a rqui'ni nguiu. 12Ziquë lë'ë na'a guc formári' de nguiu, también lë'ë nguiu nápi' vidë por lë'ë na'a. Pues grë́të' cusë ze'dë de Dios. 13Gulë bë'në juzguë mizmë lë'ë të si talë na correctë guëna'bë tubi na'a lu Dios sin quë në́'audi'i guëc na'a. 14Mizmë llgabë la'ni ldu'u hia'a rni'i de quë si talë tubi nguiu nápëll guitsë guë́qui' llëduni, nahin tubi shtu 15perë parë tubi na'a si talë guitsë guë́qui' na llëduni, nalë́ nasa'a nahin parë lë́'i' purquë zni bëdë'ë Dios guitsë guë́qui' parë guësë́'auhin guë́qui'. 16Si talë chu adë nádi'i de acuerdë nu rac shtú'ull gúnëll cuntrë enseñansë rë', pues rqui'ni gac bë́'all de quë lë'ë na'a, ni los de más grupë shtë shmënë Dios, nápëdi'i na'a stubi custumbrë. 17Mientras quëgnehia cunseju parë lë'ë të, nanú stubi cusë narunë të perë adë nádi'in naza'quë. Quëhunë të cusë dzabë. Iurë rdëá të parë gunë të alabar Dios, nádi'in parë bien shtë të sino quëhunë të mal. 18Primërë puntë iurë rdëá të, nanú divisioni entrë lë'ë të; adë na të unídëdi'i. Zni rinia nu lluá'ahia nahin verdá. 19Pues rqui'ni tsu divisioni entrë lë'ë të parë gac bë'a mieti chu na shmënë Dios de verdá. 20Perë iurë rdëá të parë gau të shtse shtë Dadë, lë́dëdi'i na shtse shtë Dadë purquë nádi'in ziquë bë'në më ordenar. 21Iurë rau të, cadë tubi të rguibëlú lu sa' të parë gau të lu shtse nanua'a të mientras stubi sa' të nápëdi'i pë gáuhi'; stubi tantë të rzuu'dchi të con vini. 22¿Pëllë adë nápëdi'i të lidchi të catë rau të, catë ruu' të? ¿Pë adë nápëdi'i të rëspëti parë los de más shmënë Dios? nu rgul shtu shtë sa'l nabënápëdi'i. ¿Pë guënia'a lu të iurní? ¿Guëní'ihia na të më za'quë? Aquëdi'i. 23Bëluá'ahia lë'ë të lo quë bëna recibir de lë'ë Dadë. Na zndë'ë. Mizmë gue'lë bë'në mënë traicionar lë'ë Dadë Jesús, guna'zi më guetështildi. 24Despuësë de bëdë'ë më graci lu Dios, iurní bëshullë më guetështildi nu guni'i më: “Gulë gau ndë'ë; shcuerpa ndë'ë. Bëllullin por bien shtë të. Gulë gauhin parë guëagná ldu'u të galguti shtëna.” 25Zni zac despuësë lë'ë shtse gualú, guna'zi më copë shtë vini nu guni'i më: “Ndë'ë na copë narunë cuntienë conveñi cubi naná selladë por rënë shtëna. Cadë vësë gu të vini ni, gulë bëagná ldu'u të galguti shtëna.” 26Cadë vësë rau të guetështildi nu ruu' të vini lu Santa Cena, quëglua'a të stubi vësë más pë runë significar galguti shtë Jesús hashtë guëabrí më stubi. 27Rqui'ni gápël cuidadë. Cualquier nanagáu guetështildi u nanagú la'ni copë shtë Dadë sin quë nápëdi'ill rëspëti, quëhúnëll tubi duldë cuntrë cuerpë nu rënë shtë Dadë. 28Por ni cadë tubi të rqui'ni gunë të juzguë manërë nanabánil antsë gaul guetështildi nu antsë gul vini. 29El quë naráu nu el quë naruu' la Santa Cena sin quë nápëdi'i rëspëti lu cuerpë shtë Jesús, quëgsëdchini nguiu ni cashtigu parë mizmë lë́'ëll. 30Por ni zihani lë'ë të rac llu'u të; nápëdi'i të fuersë, nu zac nanú bëldá ra sa' të guti rai'. 31Perë si talë guëdë́'na'a juzguë conductë shtë́na'a, iurní adë gúnëdi'i më juzguë lë'ë hia'a. 32Perë iurë runë më cashtigu lë'ë hia'a, nahin parë adë gáquëdi'i hia'a condenadë con los de más mënë shtë guë́'dchiliu. 33Zni bëchi narac shtua'a, iurë rdëá të parë gau të shtse shtënë më, gulë cuezë los de más sa' të antsë gau të. 34Si talë tubi të rldiá'nël, gulë gau cumidë lídchil të parë Dios adë gúnëdi'i më cashtigu lë́'ël iurë nardëá të. Los de más asuntë guna rëglin iurë gueldë guënahia lë'ë të.

will be added

X\