Titi 3

1Guli n brɩ nɔɔna bam nɩ ba maŋɩ sɩ ba taa nɩgɩ ba tɩʋ kʋm yigə tiinə dɩ balʋ na yɩ dɩdɛɛra tɩn, sɩ ba taa sɛ ba ni. Ba nan maŋɩ sɩ ba taa tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna dwi maama mʋ. 2Ba nan yɩ zaŋɩ ba twɩ nɔɔn-nɔɔnʋ, naa ba taa yɩ najajara. Kʋ maŋɩ sɩ ba taa zuli nɔɔna mʋ, sɩ ba daarɩ ba taa jɩgɩ wʋ-bono dɩ nɔɔna maama. 3Bɛŋwaanɩ dɩbam maama dɛɛn yɩ nayəri-nyɩna mʋ, yɩ d'ɩ tusi, yɩ d'ɩ vɩn Wɛ ni. Dɩbam fra dɛɛn mʋ te dɩbam, yɩ d'ɩ tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama d'ɩ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. D'ɩ maa yəni d'ɩ jɩgɩ pu-sɩŋa dɩ wʋ-gʋʋ yɩ d'ɩ culi daanɩ. 4Nan dɩ kʋ dɩ, Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Vɩrnʋ tɩn brɩ jaja nɩ DƖ soe nabiinə lanyɩranɩ, yɩ DƖ vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ DƖ yagɩ. 5Kʋ nan daɩ dɩbam na kɩ kəm-laarʋ tɩn ŋwaanɩ, kʋ yɩ Wɛ na yɩ ŋwaŋa tu tɩn ŋwaanɩ mʋ. DƖ ma pa DƖ Joro kʋm zarɩ wo-digiru tɩlʋ na wʋ d'ɩ bɩcara nɩ tɩn, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa dɩbam wʋbʋŋ-dʋʋra, sɩ d'ɩ na ŋwɩ-dʋŋa DƖ tee nɩ. 6Kʋ maa yɩ dɩbam Vɩrnʋ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ Wɛ tʋŋɩ DƖ Joro kʋm DƖ pa dɩbam zaanɩ, 7sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ na cɩga DƖ tee nɩ DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ na Wɛ wo-laarʋ tɩm d'ɩ na yɩ DƖ biə yɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna nɩ d'ɩ w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ba ti DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 8A na tagɩ taanɩ dɩlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. Kʋntʋ, a lagɩ sɩ n kwaanɩ n brɩ wəənu tɩm kʋntʋ lanyɩranɩ, sɩ kʋ pa balʋ na sɛ Wɛ tɩn tiini ba taa kɩ kəm-laarʋ. Kʋntʋ mʋ lana yɩ kʋ jɩgɩ kuri kʋ paɩ nɔɔna maama. 9Kʋ daarɩ n maŋɩ sɩ n cɩ n tɩtɩ dɩ kantɔgɔ dwi maama, kʋ na yɩ bɩtar-yɔɔrʋ baŋa nɩ dɩ d'ɩ kwə dwi natɔga kam baŋa nɩ dɩ Zwifə bam cullu tɩm baŋa nɩ, sɩ tɩ ba jɩgɩ nyɔɔrɩ tɩ yɩ kafɛ mʋ. 10Nɔɔnʋ wʋlʋ na jaanɩ kampwara o tui nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn, sɩ n kaanɩ kʋntʋ tu nɩnɛɛnɩ kuni bɩle te. O ta na wʋ sɛ nmʋ taanɩ dɩm, sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩd-o. 11Bɛŋwaanɩ nmʋ ye nɩ, nɔɔnʋ na yɩ kʋntʋ doŋ, o daa ba lagɩ sɩ o tɔgɩ cwəŋə. O tusim dɩm mʋ brɩ nɩ o b'a na bʋra Wɛ tee nɩ. 12A lagɩ a tʋŋɩ Aritimasɩ naa Tisiki mʋ nmʋ tee nɩ. Ba wʋlʋ na yi nmʋ te tɩn, sɩ n kwaanɩ n ba amʋ te lɩla Nikopolisi nɩ, bɛŋwaanɩ a lɩ wʋbʋŋa sɩ a maŋɩ d'aanɩ mʋ sɩ waarʋ tɩm maŋa kɛ. 13Nan kwaanɩ n wəli Zenasɩ wʋlʋ na yɩ bɩtar-yeenu tɩn dɩ Apolɔsɩ ba cwəŋə kam vəŋə ŋwaanɩ, sɩ n pa-ba kʋlʋ maama na muri-ba tɩn. 14Pa d'ɩ ko-biə bam taa ye nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba tiini ba kwaanɩ ba taa kɩ kəm-laarʋ mʋ, sɩ ba wanɩ ba zəni balʋ na maŋɩ zənə tɩn. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa ba ŋwɩa taa jɩgɩ kuri nɔɔna maama tee nɩ. 15D'ɩ ko-biə balʋ na wʋ amʋ tee nɩ tɩn maama jɔɔnɩ nmʋ. Jɔɔnɩ balʋ maama na sɛ Zezi yɩ ba yɩ dɩbam cilon-sonnu tɩn n pa dɩbam. Wɛ w'ʋ pa abam maama yu-yoŋo.

will be added

X\