Titi 2

1Kʋ daarɩ kʋ na yɩ nmʋ Titi, ta n brɩ nɔɔna bam kʋlʋ na maŋɩ dɩ cɩga zaasɩm dɩm tɩn. 2Nmʋ maŋɩ sɩ n brɩ nankwɩn sɩ ba taa yɩrɩ ba tɩtɩ mʋ, sɩ ba kwəri ba taa yɩ balʋ nɔɔna na nɩgɩ-ba tɩn, sɩ ba taa cʋ ba tɩtɩ, sɩ ba yɔɔrɩ ba sɛ Zezi dɩ wʋ-dɩdʋa dɩ sono dɩ pu-dɩa. 3Nan brɩ kazɩna sɩ ba taa jɩgɩ ba tɩtɩ sɩ kʋ pa Wɛ na zulə ba tee nɩ, sɩ ba yɩ taa yɩ bɩbarɩ-nyɩna naa sa-nyɔra. Ba nan maŋɩ sɩ ba taa kwe nɔɔna kwiə yalʋ na lana tɩn mʋ. 4Kʋntʋ mʋ ba'a wanɩ ba brɩ ka-bwənə ba na w'ʋ ta soe ba banna dɩ ba biə te tɩn, 5sɩ ba daarɩ ba taa cʋ ba tɩtɩ, sɩ ba yɩ taa kɩ digiru, sɩ ba kwəri ba taa yɩ ka-yʋʋrʋ tɩlʋ na tʋŋɩ sɔŋɔ tɩtʋŋa lanyɩranɩ yɩ ba sɛ ba banna ni tɩn. Kʋntʋ, nɔɔna daa b'a wanɩ ba y'aalɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam. 6Kʋ zɩ na yɩ nɔn-dʋnnʋ, sɩ n kwe-ba sɩ ba dɩ taa cʋ ba tɩtɩ woŋo maama wʋnɩ. 7Kʋ nan na yɩ nmʋ tɩtɩ, kʋ maŋɩ sɩ n tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna yalʋ na w'ʋ brɩ nɔɔna sɩ ba dɩ tɔgɩ cwəŋə lanyɩranɩ tɩn, sɩ n daarɩ n brɩ-ba Wɛ kwərə kam lanyɩranɩ dɩ cɩga. 8Pa n ni-taanɩ taa jɩgɩ cɩga, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ wanɩ o y'aalɩ-dɩ. Kʋntʋ w'ʋ pa dɩbam dʋna na cavɩɩra, ba daa na b'a na woŋo sɩ ba maa ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ dɩbam tɩn ŋwaanɩ. 9N daarɩ n kwe gambɛ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba sɛ ba tiinə woŋo maama wʋnɩ, sɩ kʋ pa ba tiinə bam wʋ poli. Ba yɩ vɩn ba tiinə bam ni. 10Ba nan wʋ maŋɩ sɩ ba ŋɔ-ba. Ba maŋɩ sɩ ba tʋŋɩ lanyɩranɩ dɩ cɩga mʋ woŋo maama wʋnɩ, sɩ kʋ pa nɔɔna lwarɩ nɩ dɩbam Wɛ dɩlʋ na yɩ d'ɩ Vɩrnʋ tɩn zaasɩm dɩm lamma. 11Bɛŋwaanɩ, Wɛ pɛ d'ɩ lwarɩ DƖ sono kʋm na dagɩ zanzan te, sɩ kʋ pa nɔɔna maama wanɩ ba na vrɩm DƖ tee nɩ. 12DƖ ma daarɩ DƖ brɩ dɩbam nɩ kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ yagɩ lwarɩm tɩtʋŋa maama dɩ lʋgʋ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ d'ɩ fra na zʋʋrɩ tɩn, sɩ d'ɩ ta'a cʋ d'ɩ tɩtɩ, sɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ cɩga cwəŋə, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a kwarɩ Wɛ lanyɩranɩ lʋgʋ baŋa nɩ. 13Kʋ nan maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a yɩ kʋntʋ mʋ, sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ tɩɩna dɩ wʋpolo, sɩ d'ɩ cəgi Zezi Krisi sɩ o joori o ba dɩ paarɩ zulə. Wʋntʋ mʋ yɩ dɩbam Wɛ dɩlʋ na yɩ kamunu yɩ o yɩ d'ɩ Vɩrnʋ tɩn. 14Wʋntʋ mʋ sɛ o tɩ dɩbam ŋwaanɩ, sɩ o ma vrɩ dɩbam lwarɩm dwi maama wʋnɩ, sɩ o daarɩ o fɔgɩ o kwɛ d'ɩ bɩcara sɩ d'ɩ ta'a yɩ o tɩtɩ nɔɔna, sɩ d'ɩ ta'a kwaanɩ d'ɩ tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna. 15Nan ta n brɩ nɔɔna wəənu tɩm kʋntʋ, sɩ n daarɩ n kwe-ba, sɩ n kwəri n kaanɩ-ba, nɩ Wɛ na pɛ nmʋ ni sɩ n kɩ te tɩn. Nan yɩ sɛ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ gooni-m.

will be added

X\