Titi 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ Wɛ gamba-sono dɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ a pa nmʋ Titi. Wɛ mʋ pɛ sɩ a pa balʋ DƖ na kuri sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna tɩn taa jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ, sɩ ba kwəri ba lwarɩ DƖ cɩga kam. Cɩga kam kʋntʋ nan mʋ paɩ nɔɔna ŋwɩ nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn, 2sɩ ba wanɩ ba taa jɩgɩ tɩɩna nɩ ba'a na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. Kʋ na loori lʋgʋ pulim tɩn, mʋ Wɛ maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ pa dɩbam ŋwɩa kam kʋntʋ, yɩ DƖ b'a kwanɩ DƖ ni. 3Kʋ daarɩ ka maŋa kam na yi tɩn, Wɛ ma pa d'ɩ lwarɩ DƖ taanɩ dɩm kʋntʋ kuri jaja. Kʋ yɩ kwərə kam kʋntʋ mʋ Wɛ na yɩ dɩbam Vɩrnʋ tɩn pɛ amʋ ni sɩ a taa tɔɔlɩ a brɩ nɔɔna. 4Nmʋ Titi yɩ nɩnɛɛnɩ amʋ tɩtɩ bu mʋ te, d'ɩ maama na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Vɩrnʋ Zezi Krisi w'ʋ pa nmʋ yazurə dɩ yu-yoŋo. 5Amʋ dɛɛn na yagɩ nmʋ Krɛtɩ nɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ n kwaanɩ n kɩ wəənu tɩlʋ na daarɩ sɩ n kɩ tɩn mʋ. Zezi nɔɔna bam na wʋ tɩʋ kʋlʋ maama nɩ tɩn, sɩ n lɩ nakwa tiinə da, nɩnɛɛnɩ a na maŋɩ a ta dɩ nmʋ te tɩn. 6Nmʋ na lɩ nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, o maŋɩ sɩ o taa yɩ wʋlʋ nɔɔna na b'a ta jɩgɩ o yɩra taanɩ tɩn mʋ. O nan maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ kaanɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. Kʋ maŋɩ sɩ o biə dɩ sɛ Wɛ, sɩ ba yɩ taa yɩ nɔn-kayɛ dɩ banɩ-nyɩna. 7Bɛŋwaanɩ kʋ maŋɩ sɩ wʋlʋ na nii Zezi nɔɔna bam tɩn taa yɩ wʋlʋ nɔɔna na b'a ta jɩgɩ o yɩra taanɩ tɩn mʋ, Wɛ na kɩ DƖ nɔɔna bam wʋntʋ jɩŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. O wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ bɩyɩrɩ-nyɩm, naa nɔɔnʋ wʋlʋ banɩ na lʋmma tɩn, naa sa-nyɔrʋ naa najajarʋ, naa wʋlʋ na kɩ kampinə sɩ o ma na wəənu tɩn. 8Kʋ nan maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri vərə lanyɩranɩ tɩn. O maŋɩ sɩ o taa yɩ nɔn-ŋʋm wʋlʋ na cʋ o tɩtɩ yɩ o tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga yɩ o waɩ o tɩtɩ o jaana tɩn. 9O maŋɩ sɩ o yɔɔrɩ o taa tɔgɩ taanɩ dɩlʋ na yɩ cɩga, nɩ dɩbam na maŋɩ d'ɩ brɩ abam te tɩn. Kʋntʋ, o'o wanɩ o brɩ nɔɔna badonnə sɩ ba taa tɔgɩ Wɛ cɩga kam kʋntʋ, yɩ o daarɩ o pa balʋ na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn lwarɩ nɩ ba tusi mʋ. 10Bɛŋwaanɩ banɩ-nyɩna zanzan mʋ wʋ abam tee nɩ, ba na yəni ba ŋɔɔnɩ bɩtarɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn ba ma ganɩ nɔɔna. Ba zanzan mʋ yɩ balʋ na tiini ba sɛ ba Zwifə bam cullu tɩm tɩn. 11Abam nan maŋɩ sɩ 'a pa ba pu ba niə mʋ dɩ ba zaasɩm dɩm kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba zaasɩm dɩm yəni dɩ paɩ nɔɔna dɩ ba sɔŋɔ tiinə maama mʋ tusi Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. Ba yəni ba brɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ sɩ ba brɩ nɔɔna tɩn mʋ, ba ma ganɩ-ba ba joŋi səbu. 12Krɛtɩ tiinə bam tɩtɩ yiyən-yeenu dɛɛn mʋ tagɩ o wɩ: "Krɛtɩ tiinə yəni ba fɔ vwan mʋ maŋa maama. Ba nyɩ dɩ varɩ-balwaarʋ mʋ te, yɩ ba ta yɩ yawɔrɩ-nyɩna dɩ nɔn-kwəəlu dɩ." 13O nan na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ cɩga mʋ o taga. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ n maŋɩ sɩ n tiini n kaanɩ Krɛtɩ tiinə bam, sɩ kʋ pa ba yɔɔrɩ ba taa tɔgɩ Wɛ cɩga kam lanyɩranɩ, 14sɩ ba daa yɩ sɛ Zwifə bam sɩnswalɩ sɩlʋ na ba jɩgɩ kuri tɩn, naa ba sɛ nabiinə tɩtɩ wʋbʋŋa cullu tɩm ba na yagɩ cɩga kam yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ tɩn. 15Wʋlʋ maama na jɩgɩ wʋ-poŋo tɩn, kʋlʋkʋlʋ ba jɩgɩ digiru wʋntʋ tee nɩ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na vɩn Wɛ yɩ o ba jɩgɩ wʋ-poŋo tɩn, kʋlʋkʋlʋ tərə kʋ na lana wʋntʋ tee nɩ. Kʋntʋ tu wʋbʋŋa cɔgɩ mʋ, yɩ o daa yəri kʋlʋ na maŋɩ tɩn. 16Nɔɔna bam kʋntʋ donnə nan tɛ ba wɩ, ba ye Wɛ mʋ, yɩ ba tɩtʋŋa laan yagɩ ya ba tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa. Ba yɩ banɩ-nyɩna mʋ, yɩ ba tiini ba kɩ lwarɩm kʋ ja gaalɩ. Ba warɩ kʋlʋ na lana tɩn ba kɩ.

will be added

X\