Rom 8

1Kʋntʋ tɩn, balʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, Wɛ daa b'a di ba taanɩ sɩ DƖ cɔgɩ-ba. 2Wɛ Joro kʋm mʋ paɩ d'ɩ jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ. Wɛ Joro kʋm dam dɩm mʋ pɛ d'ɩ na vrɩm lwarɩm dɩ tʋʋnɩ jɩŋa nɩ. 3Dɩbam na yɩ nabiinə yɩ d'ɩ bwənə tɩn mʋ paɩ d'ɩ warɩ Wɛ cullu tɩm d'ɩ da. Kʋntʋ ŋwaanɩ d'ɩ daa b'a wanɩ d'ɩ na cɩga Wɛ tee nɩ DƖ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ. Woŋo kʋlʋ cullu tɩm na wʋ wanɩ tɩ kɩ tɩn, Wɛ mʋ kɩa, dɩ DƖ na tʋŋɩ DƖ tɩtɩ Bu sɩ o ba o ji nabiinu, yɩ o nyɩ dɩ nabiinə balʋ lwarɩm na waɩ-ba tɩn. O ma ba o tɩ nabiinə lwarɩm ŋwaanɩ, sɩ o ma cɔgɩ lwarɩm na jɩgɩ dam dɩlʋ nabiinə baŋa nɩ tɩn. 4Wɛ kɩ kʋntʋ sɩ kʋ pa d'ɩ na cɩga mʋ DƖ tee nɩ, sɩ d'ɩ na cwəŋə d'ɩ kɩ kʋlʋ maama Wɛ cullu tɩm na brɩ nɩ kʋ maŋɩ tɩn. Bɛŋwaanɩ dɩbam yɩ balʋ na tɔgɩ Wɛ Joro kʋm cwəŋə tɩn mʋ, sɩ d'ɩ daa ba tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə fra na zʋʋrɩ tɩn. 5Balʋ nan na tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩm kʋntʋ doŋ tɩn tiini ba kwe ba wʋbʋŋa ba tiŋi wəənu tɩlʋ nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ tɩn baŋa nɩ mʋ. Kʋ daarɩ balʋ na tɔgɩ Wɛ Joro kʋm cwəŋə kam tɩn kwe ba wʋbʋŋa ba tiŋi wo-laarʋ tɩlʋ Wɛ Joro kʋm wʋbʋŋa na lagɩ tɩn baŋa nɩ mʋ. 6Nɔɔnʋ wʋbʋŋa na tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə fra na zʋʋrɩ tɩn, tʋʋnɩ w'ʋ ja kʋntʋ tu. Wʋlʋ wʋbʋŋa nan na tɔgɩ Wɛ Joro kʋm cwəŋə kam tɩn w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ dɩ wʋ-zuru. 7Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na tɔgɩ nabiinə wʋbʋŋ-yɔɔrʋ tɩm, o yɩ Wɛ dʋm mʋ, o ba kɩ kʋlʋ Wɛ niə yam na brɩ tɩn, o nan warɩ-ya dɩ o sɛ. 8Balʋ maama na tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ tɩn b'a wanɩ ba pa Wɛ wʋ poli. 9Abam nan ba tɔgɩ nabiinə wʋbʋŋ-yɔɔrʋ na lagɩ kʋlʋ tɩn. 'A tɔgɩ Wɛ Joro kʋm na lagɩ kʋlʋ tɩn mʋ, kʋ na wʋ 'a bɩcarɩ nɩ tɩn ŋwaanɩ. Zezi Krisi Joro kʋm nan na təri nɔɔnʋ wʋlʋ bɩcarɩ nɩ tɩn, o daɩ Zezi nɔɔnʋ. 10Zezi Krisi na wʋ 'a bɩcara nɩ tɩn, o Joro kʋm mʋ paɩ 'a ŋwɩ dɩ Wɛ, 'a na nɛ cɩga DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 'A yɩra yam nan maŋɩ sɩ ya tɩ mʋ lwarɩm dɩm ŋwaanɩ. 11Wɛ mʋ bi Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, DƖ Joro kʋm na sɩɩnɩ kʋ wʋ 'a bɩcara nɩ, Wɛ w'ʋ pa abam yɩra yalʋ na maŋɩ sɩ ya tɩ tɩn joori ya na ŋwɩa, DƖ Joro kʋm na wʋ 'a bɩcara nɩ tɩn ŋwaanɩ. 12Kʋntʋ, a ko-biə-ba, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a ŋwɩ nɩ Wɛ Joro kʋm na lagɩ te tɩn mʋ, sɩ kʋ daɩ sɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. 13Bɛŋwaanɩ, 'a na tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ nabiinə wʋbʋŋa na lagɩ tɩn, tʋʋnɩ w'ʋ ja abam. Kʋ daarɩ, 'a nan na tɔgɩ Wɛ Joro kʋm dam ŋwaanɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ kəm-balwaarʋ tɩlʋ 'a fra na zʋʋrɩ tɩn, 'a w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 14Balʋ maama na paɩ Wɛ Joro kʋm brɩ-ba cwəŋə tɩn yɩ Wɛ biə mʋ. 15Joro kʋlʋ Wɛ na kɩ 'a bɩcara nɩ tɩn ba paɩ fʋʋnɩ jɩgɩ abam daga nɩ gambɛ te. Wɛ Joro kʋm nan paɩ 'a yɩ Wɛ biə mʋ. Kʋ maa paɩ d'ɩ jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ bəŋi Wɛ nɩ 'D'ɩ Ko Baba.' 16Wɛ Joro kʋm mʋ paɩ dɩbam jwəəru tɩm lwarɩ nɩ d'ɩ sɩɩnɩ d'ɩ yɩ Wɛ biə mʋ. 17D'ɩ na yɩ Wɛ biə tɩn, d'ɩ w'ʋ ba d'ɩ na wo-laarʋ tɩlʋ maama DƖ na tiŋi sɩ DƖ pa DƖ biə bam tɩn. D'ɩ w'ʋ tɔgɩ dɩ DƖ Bu Zezi Krisi d'ɩ joŋi kʋlʋ maama Wɛ na tiŋi sɩ DƖ pa-o tɩn. D'ɩ na tɔgɩ dɩ Zezi d'ɩ na yaara, d'ɩ laan w'ʋ ba d'ɩ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ na paarɩ zulə. 18Amʋ ye nɩ d'ɩ na jɩgɩ yaara yalʋ lele tɩn b'a wanɩ ya taa maɩ dɩ paarɩ-zulə yalʋ d'ɩ na w'ʋ na Wɛ tee nɩ tɩn. 19Wɛ na kɩ wəənu tɩlʋ maama tɩn tiini tɩ lagɩ sɩ tɩ na dɛ dɩm Wɛ na w'ʋ ba DƖ brɩ DƖ biə bam paarɩ-zulə jaja tɩn. 20Wəənu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn tu tɩ daa ba jɩgɩ kuri. Kʋ nan daɩ wəənu tɩm tɩtɩ mʋ lagɩ kʋntʋ. Kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ tɩ ji kafɛ, yɩ DƖ nan paɩ tɩ ta jɩgɩ tɩɩna nɩ, 21wəənu tɩlʋ maama DƖ na kɩ tɩn w'ʋ ba tɩ na vrɩm, sɩ tɩ daa yɩ cɔgɩ nɩ tɩ zɩm na yəni tɩ cɔgɩ te tɩn. Wɛ w'ʋ fɔgɩ DƖ kwɛ-tɩ sɩ tɩ laan ba tɩ taa jɩgɩ lam DƖ tee nɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ DƖ biə bam na w'ʋ na paarɩ-zulə yalʋ tɩn. 22D'ɩ nan ye nɩ wəənu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn jɩgɩ cam mʋ dɩ zɩm maama, nɩ kaanɩ na vri pugə yɩ o kʋnɩ te tɩn. 23Kʋ nan daɩ wəənu tɩm kʋntʋ yɩranɩ, kʋ yɩ dɩ dɩbam balʋ Wɛ na kɩ DƖ Joro kʋm d'ɩ bɩcara nɩ tɩn dɩ mʋ. Kʋntʋ mʋ yɩ Wɛ dayigə pɛɛrɩ dɩlʋ na brɩ nɩ d'ɩ w'ʋ ba d'ɩ na DƖ wo-laarʋ tɩm maama. Dɩbam dɩ nan kʋnɩ mʋ, yɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna d'ɩ cəgi maŋa kam Wɛ na w'ʋ pa d'ɩ ji DƖ tɩtɩ sɔŋɔ biə, sɩ DƖ vrɩ d'ɩ yɩra yam yaara maama wʋnɩ. 24Wɛ na vrɩ dɩbam tɩn mʋ paɩ d'ɩ jɩgɩ tɩɩna nɩ d'ɩ w'ʋ na kʋlʋ DƖ na w'ʋ pa dɩbam tɩn. D'ɩ ya na maŋɩ d'ɩ na kʋlʋ d'ɩ na jɩgɩ tɩɩna kʋ ŋwaanɩ tɩn, d'ɩ ya daa b'a ta jɩgɩ kʋ tɩɩna. Nɔɔn-nɔɔnʋ ba ta tɩɩnɩ kʋlʋ o na maŋɩ o na tɩn. 25D'ɩ nan ta jɩgɩ tɩɩna sɩ d'ɩ w'ʋ na Wɛ wo-laarʋ tɩlʋ d'ɩ ta na wʋ nɛ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ zuri d'ɩ yɩra d'ɩ cəgi tɩ maŋa kam. 26Wɛ Joro kʋm dɩ nan wəli dɩbam, d'ɩ na bwənə tɩn ŋwaanɩ. Dɩbam yəri d'ɩ na w'ʋ loori Wɛ te sɩ kʋ maŋɩ tɩn. DƖ Joro kʋm nan loori-DƖ kʋ pa dɩbam dɩ ŋwana yalʋ na b'a wanɩ ya ta dɩ nabiinə bɩtarɩ tɩn. 27Wɛ nan ye d'ɩ bɩcara na yɩ te tɩn, yɩ DƖ kwəri DƖ ye DƖ Joro kʋm dɩ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, bɛŋwaanɩ Wɛ Joro kʋm tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ, yɩ kʋ loori Wɛ kʋ pa dɩbam balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn. 28D'ɩ ye nɩ balʋ na soe Wɛ yɩ DƖ bəŋi-ba nɩ DƖ na maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa te tɩn, DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ woŋo maama wʋnɩ. 29Wɛ dɛɛn maŋɩ DƖ jɩgɩ bantʋ wʋbʋŋa DƖ bɩcarɩ nɩ faŋa faŋa mʋ, yɩ DƖ daarɩ DƖ kuri-ba sɩ ba laan ba ba taa nyɩ nɩ DƖ Bu wʋm na yɩ te tɩn. Kʋntʋ ma w'ʋ pa Wɛ Bu Zezi na nyaana zanzan, balʋ dɩ na yɩ Wɛ biə yɩ ba saŋɩ o kwaga tɩn ŋwaanɩ. 30Wɛ nan na maŋɩ DƖ kuri balʋ tɩn mʋ DƖ bəŋi sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna. DƖ na bəŋi-ba kʋntʋ tɩn, DƖ ma pa ba na cɩga DƖ tee nɩ. Balʋ DƖ na pɛ ba na cɩga kam tɩn mʋ DƖ pɛ ba na paarɩ-zulə DƖ tee nɩ. 31Kʋ na yɩ kʋntʋ tɩn, d'ɩ w'ʋ ta nɩ bɛɛ mʋ? Wɛ na wʋra dɩ dɩbam tɩn, nɔɔnʋ wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o cɔgɩ dɩbam? 32Wɛ nan wʋ vɩn sɩ DƖ tɩtɩ Bu wʋm na yaara, yɩ DƖ sɛ DƖ kɩ-o nabiinə jɩŋa nɩ sɩ o tɩ dɩbam maama ŋwaanɩ. Wɛ na pɛ dɩbam DƖ Bu wʋm kʋntʋ tɩn, DƖ ta w'ʋ kwe wo-laarʋ maama DƖ pa dɩbam zaanɩ DƖ wəli da. 33Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o co dɩbam balʋ Wɛ na kuri tɩn DƖ yigə nɩ. Bɛŋwaanɩ kʋ yɩ Wɛ tɩtɩ mʋ pɛ d'ɩ na cɩga DƖ tee nɩ. 34Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o pa d'ɩ ga bʋra Wɛ tee nɩ. Bɛŋwaanɩ kʋ yɩ Zezi Krisi tɩtɩ mʋ tɩgɩ dɩbam ŋwaanɩ, yɩ o joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ o jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ. O laan maa je Wɛ jazɩm nɩ yɩ o loori Wɛ o pa dɩbam. 35Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o cɔgɩ dɩbam dɩ Zezi Krisi sono kʋm daanɩ. Yaara mʋ w'ʋ wanɩ ya cɔgɩ dɩbam dɩ Zezi Krisi sono kʋm na? Wʋ-cɔgɔ mʋ naa, bɛɛsa mʋ naa, kana mʋ naa, yinigə mʋ naa, cam dɩlʋ na w'ʋ ba tɩn mʋ naa, naa tʋʋnɩ mʋ? Awo, tɩ b'a wanɩ tɩ cɔgɩ dɩbam dɩ Zezi Krisi sono kʋm daanɩ. 36Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Dɩbam na yɩ nmʋ Wɛ nɔɔna tɩn mʋ paɩ d'ɩ tɔgɩ tʋʋnɩ wʋ d'ɩ kɛ dɛ maama. Ba kwe dɩbam ba ma ji nɩ peeni sɩlʋ ba na jɩgɩ ba ve ba gʋ te tɩn mʋ." 37Wɛ nan na soe dɩbam tɩn, DƖ tiini DƖ paɩ dɩbam wɔnɔ wəənu tɩm kʋntʋ maama wʋnɩ. 38Bɛŋwaanɩ amʋ ye lanyɩranɩ nɩ kʋlʋkʋlʋ tərə kʋ na w'ʋ wanɩ kʋ cɔgɩ dɩbam dɩ Wɛ sono kʋm daanɩ. Kʋ na yɩ tʋʋnɩ naa ŋwɩa, naa kʋ na yɩ malɛsɩ naa wɛyuu tɩlampolo dɩdɛɛra bam maama, naa kʋ na yɩ zɩm wəənu naa jwa wəənu tɩlʋ na bɩɩnɩ tɩn, naa wəənu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinə baŋa nɩ tɩn, 39kʋ na yɩ wəənu tɩlʋ na jɩgɩ dam wɛyuu tɩlampolo nɩ dɩ tɩlʋ na jɩgɩ dam tɩga kuri nɩ tɩn, naa wəənu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn, tɩntʋ maama wʋnɩ kʋlʋkʋlʋ b'a wanɩ kʋ cɔgɩ dɩbam dɩ Wɛ sono kʋm daanɩ, bɛŋwaanɩ kʋ yɩ sono kʋlʋ Wɛ na jɩgɩ dɩ dɩbam d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn mʋ.

will be added

X\