Rom 7

1A ko-biə-ba, 'a maama ye cullu laŋa na yɩ te. Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a ye nɩ cullu na te nɔɔnʋ, kʋ yɩ sɩ kʋ taa ve o tʋʋnɩ mʋ. O nan na tɩga, tɩ daa ba te-o. 2Kʋ nyɩ nɩ kaanɩ na zʋ barʋ te tɩn mʋ. Culu brɩ nɩ o barʋ wʋm ta na ŋwɩ maŋa kalʋ tɩn, o ba jɩgɩ cwəŋə sɩ o yagɩ o barʋ wʋm. O barʋ wʋm nan na tɩga, o laan jɩgɩ ni sɩ o zʋ barʋ wʋdoŋ, culu daa wʋ vɔgɩ-ba daanɩ. 3Kʋntʋ ŋwaanɩ, o barʋ wʋm ta na ŋwɩ, yɩ kaanɩ wʋm na ve o zʋ barʋ wʋdoŋ, o cɔgɩ mʋ. O barʋ wʋm nan na tɩga, culu kʋm daa wʋ vɔgɩ-ba daanɩ. O laan na zʋ barʋ wʋdoŋ, o daa wʋ cɔgɩ. 4A ko-biə-ba, kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ abam dɩ. Kʋ na yɩ cullu tɩm laŋa nɩ, abam maama nyɩ dɩ twa mʋ te, Zezi Krisi na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ ma pa d'ɩ yigə lɩ cullu tɩm wʋnɩ, yɩ d'ɩ jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ kɩ d'ɩ tɩtɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ jɩŋa nɩ, wʋntʋ yɩ Zezi wʋlʋ na bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. Kʋ maa paɩ d'ɩ tʋŋɩ tɩtʋŋ-ŋʋna d'ɩ pa Wɛ. 5D'ɩ dɛɛn kɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ d'ɩ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. Wɛ cullu tɩm nan brɩ dɩbam kʋlʋ na yɩ lwarɩm tɩn, yɩ d'ɩ fra ta yəni ya zʋʋrɩ wəənu tɩm kʋntʋ. Kʋ dɛɛn ma pa d'ɩ kɩ kəm-balwaarʋ tɩlʋ na jɩgɩ dɩbam tɩ ve tʋʋnɩ tɩn. 6Cullu tɩm dɛɛn tiini tɩ pɩɩnɩ dɩbam mʋ dɩ dam. Lele kʋntʋ tɩ nan daa ba te dɩbam, d'ɩ na tɔgɩ dɩ Zezi d'ɩ tɩ tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ tɩn, d'ɩ na tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam te tɩn, kʋ yɩ DƖ Joro kʋm na wʋ d'ɩ bɩcara nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. D'ɩ laan tɔgɩ cwə-dʋŋa kam kʋntʋ, sɩ kʋ daɩ cwə-doŋə kalʋ na yɩ cullu tɩlʋ na pʋpʋnɩ tɩ tiŋi tɔnɔ wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 7Bɛɛ mʋ d'ɩ nan w'ʋ ta cullu tɩm laŋa nɩ? Tɩ yɩ lwarɩm mʋ na? Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Wɛ cullu tɩm nan mʋ pɛ a lwarɩ lwarɩm na yɩ te tɩn. Tɩ ya na wʋ brɩ nɩ: "Yɩ pa n yi zʋ n donnə wəənu", a ya b'a ta ye nɩ a yi na zʋ a donnə wəənu, kʋ yɩ lwarɩm mʋ. 8Culu kʋm kʋntʋ nan mʋ pɛ lwarɩm na cwəŋə dɩ zʋ a wʋbʋŋa kʋ pa a yi zʋ wəənu zanzan. Cullu nan na tərə, lwarɩm b'a ta jɩgɩ dam. 9A dɛɛn ya ta na yəri Wɛ cullu tɩm tɩn, a ŋwɩ mʋ a ya ba liə. A laan nan na tu a lwarɩ Wɛ cullu tɩm na brɩ kʋlʋ tɩn mʋ pɛ lwarɩm jɩgɩ dam a baŋa nɩ, 10yɩ a nyɩ nɩ a tɩgɩ mʋ te. Wɛ cullu tɩlʋ ya na maŋɩ sɩ tɩ pa nɔɔna ŋwɩa tɩn laan pɛ tʋʋnɩ mʋ ja-nɩ. 11Bɛŋwaanɩ, a na ni cullu tɩm tɩn mʋ pɛ lwarɩm laan na cwəŋə dɩ ganɩ-nɩ, yɩ dɩ tɔgɩ cullu tɩm ŋwaanɩ dɩ pa tʋʋnɩ ja-nɩ. 12Kʋntʋ nan brɩ nɩ Wɛ cullu tɩm ba jɩgɩ lwarɩm mʋ. Ni dɩlʋ maama Wɛ na pɛ dɩbam tɩn ba jɩgɩ lwarɩm. Dɩ yɩ lanyɩranɩ mʋ yɩ dɩ jɩgɩ cɩga. 13Kʋntʋ nan brɩ nɩ Wɛ cullu tɩlʋ na lana tɩn mʋ jaanɩ a tʋʋnɩ dɩm dɩ ba na? Awo. Kʋ yɩ lwarɩm mʋ dɛ Wɛ cullu tɩm dɩ pa tʋʋnɩ ja-nɩ. Kʋntʋ kɩ sɩ nɔɔna mʋ wanɩ ba lwarɩ lwarɩm na sɩɩnɩ dɩ yɩ te tɩn. Cullu tɩm ma pa lwarɩm tiini dɩ puli dɩ brɩ dɩ na yɩ balɔrɔ te tɩn. 14D'ɩ ye nɩ Wɛ cullu tɩm tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ. Amʋ nan yɩ lʋgʋ baŋa nabiinu mʋ, yɩ a yɩ lwarɩm gambaa. 15A nan yəri woŋo kʋlʋ a na kɩ tɩn kuri. Amʋ yəni a ba kɩ kʋlʋ a na lagɩ tɩn, yɩ a laan daarɩ a kɩ kʋlʋ a na culi tɩn. 16A na yəni a kɩ kʋlʋ a na ba lagɩ sɩ a kɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ a sɛ nɩ Wɛ cullu tɩm yɩ cɩga mʋ. 17Kʋntʋ, kʋ daɩ nɩ a tɩtɩ mʋ paalɩ a kɩ wəənu tɩm kʋntʋ, kʋ nan yɩ lwarɩm dɩlʋ na wʋ a wʋnɩ tɩn mʋ pa a kɩa. 18A nan ye nɩ lanyɩranɩ təri a wʋnɩ, dɩ a na yɩ nabiinu yɩ a fra zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ, a na yəni a jɩgɩ wʋbʋŋa sɩ a kɩ lanyɩranɩ, a ta warɩ lanyɩranɩ wʋm a kɩ. 19A yəni a ba kɩ lanyɩranɩ nɩ a wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, yɩ a laan daarɩ a kɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ a na ba lagɩ sɩ a kɩ tɩn. 20A na yəni a kɩ kʋlʋ a wʋbʋŋa na ba lagɩ sɩ a kɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋ daɩ a tɩtɩ mʋ paalɩ a kɩ wəənu tɩm kʋntʋ, kʋ yɩ lwarɩm dɩlʋ na wʋ a wʋnɩ tɩn mʋ paɩ a kɩa. 21A nan lwarɩ kʋ na yəni kʋ kɩ amʋ te tɩn: A na yəni a bʋŋɩ sɩ a kɩ kʋlʋ na lana tɩn, kʋ yɩ lwarɩm yɩranɩ mʋ a'a kɩ. 22A tiini a jɩgɩ wʋpolo a bɩcarɩ nɩ dɩ Wɛ cullu tɩm. 23A nan ye nɩ dam dɩdoŋ mʋ wʋ amʋ wʋnɩ, kʋ na lagɩ sɩ kʋ pa a taa tɔgɩ cwəŋə kalʋ na ba lana tɩn. Dam dɩm kʋntʋ maa lagɩ sɩ dɩ cɔgɩ a wʋbʋŋa yam na lagɩ sɩ ya da cwə-ŋʋŋa kalʋ tɩn. Kʋntʋ maa pɩɩnɩ amʋ, yɩ lwarɩm dɩlʋ na wʋ a wʋnɩ tɩn paɩ a ta tɔgɩ lwarɩm cwəŋə. 24Lɛɛrʋ maa jɩgɩ-nɩ, lwarɩm dɩlʋ na wʋ a wʋnɩ tɩn na lagɩ sɩ dɩ pa tʋʋnɩ ja-nɩ tɩn ŋwaanɩ. Wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o vrɩ-nɩ o yagɩ? 25Amʋ kɩ Wɛ le d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ. Wʋntʋ mʋ w'ʋ joŋi-nɩ. Kʋ na yɩ a wʋbʋŋa yam wʋnɩ, a sɛ Wɛ cullu tɩm mʋ. A nan na yɩ lʋgʋ baŋa nabiinu tɩn mʋ paɩ a tɔgɩ lwarɩm cwəŋə.

will be added

X\