Rom 6

1D'ɩ nan w'ʋ ta nɩ bɛɛ mʋ? D'ɩ w'ʋ ta kɩ lwarɩm mʋ, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa Wɛ zaanɩ dɩm tiini dɩ puli d'ɩ tee nɩ na? 2Aye, d'ɩ b'a ta kɩ kʋntʋ doŋ. Kʋ na yɩ dɩ lwarɩm jəgə nɩ, dɩbam nyɩ dɩ twa mʋ. Kʋntʋ tɩn, d'ɩ daa w'ʋ kɩ ta mʋ d'ɩ ta'a ŋwɩ lwarɩm wʋnɩ? 3Abam yəri nɩ, dɩbam balʋ maama ba na miisi na wʋnɩ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ d'ɩ tɔgɩ d'ɩ wəli dɩd-o o tʋʋnɩ dɩm wʋnɩ mʋ na? 4Kʋntʋ, ba na miisi dɩbam na wʋnɩ tɩn, kʋ nyɩ dɩ d'ɩ tɩgɩ dɩd-o mʋ yɩ ba kɩ dɩbam dɩd-o. Kʋntʋ ma pa d'ɩ tɔgɩ dɩ Zezi Krisi d'ɩ ŋwɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam, nɩ d'ɩ Ko Wɛ na mɛ DƖ paarɩ dam dɩm DƖ ma bi Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ yɩ o na ŋwɩa te tɩn. 5Kʋntʋ, dɩbam na tɔgɩ dɩ Zezi d'ɩ tɩ tɩn, d'ɩ laan jigi woŋo dɩdʋa mʋ dɩd-o, yɩ d'ɩ daa ta w'ʋ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ bi d'ɩ yagɩ tʋʋnɩ. 6D'ɩ ye nɩ, ba na pagɩ Zezi tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ ba gʋ tɩn, dɩbam lwarɩm ŋwɩ-doŋə kam dɩ tɔgɩ ka tɩ mʋ, kʋ pa lwarɩm daa warɩ dɩbam. Kʋntʋ tɩn, d'ɩ laan te d'ɩ tɩtɩ mʋ lwarɩm jɩŋa nɩ, 7bɛŋwaanɩ lwarɩm daa b'a wanɩ dɩ taa te wʋlʋ na tɔgɩ dɩ Zezi o tɩ tɩn. 8D'ɩ na tɔgɩ dɩ Zezi Krisi d'ɩ tɩ tɩn, d'ɩ jɩgɩ tɩɩna nɩ d'ɩ w'ʋ tɔgɩ dɩd-o d'ɩ na ŋwɩa. 9Bɛŋwaanɩ d'ɩ ye nɩ Zezi Krisi bi o yagɩ tʋʋnɩ yɩ o daa b'a joori o tɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ tʋʋnɩ daa ba jɩgɩ dam o baŋa nɩ. 10Zezi na tɩgɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ o cɔgɩ lwarɩm dam mʋ. O tɩgɩ bɩdwɩ yɩranɩ mʋ o ma kweeli. O laan nan na ŋwɩ tɩn, o ŋwɩa kam zuli Wɛ mʋ. 11Kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ abam dɩ. Kʋ na yɩ dɩ lwarɩm jəgə nɩ, lwarɩ-na nɩ 'a nyɩ dɩ twa mʋ te. Kʋ nan na yɩ abam dɩ Wɛ laŋa nɩ, 'a ŋwɩ mʋ Zezi Krisi ŋwaanɩ. 12Kʋntʋ ŋwaanɩ abam daa yɩ pa lwarɩm di dam 'a yɩra yalʋ na tʋ tɩn baŋa nɩ. 'A nan yɩ sɛ 'a pa wo-balwaarʋ tɩlʋ 'a fra na zʋʋrɩ tɩn wanɩ abam. 13Yɩ sɛ-na 'a pa lwarɩm taa te abam sɩ kʋ pa 'a ta'a kɩ kəm-balwaarʋ. Nan kwe-na 'a tɩtɩ 'a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ 'a nyɩ nɩ balʋ na tɩgɩ yɩ Wɛ pa 'a joori 'a bi 'a na ŋwɩa tɩn mʋ. Kwe-na 'a maama 'a pa Wɛ, sɩ DƖ ma tʋŋɩ kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. 14Lwarɩm daa ba te abam, bɛŋwaanɩ 'a na jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn, kʋ daɩ sɩ 'a ta'a ŋwɩ DƖ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ, kʋ yɩ DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ. 15Kʋ nan brɩ dɩbam nɩ bɛɛ mʋ? D'ɩ na jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ yɩ kʋ daɩ sɩ d'ɩ ta'a ŋwɩ DƖ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ d'ɩ jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ ta'a kɩ lwarɩm mʋ na? Awo, kʋ daɩ kʋntʋ. 16'A ye lanyɩranɩ nɩ, 'a na kwe 'a tɩtɩ 'a kɩ nɔɔnʋ jɩŋa nɩ sɩ 'a ta'a yɩ o gambɛ yɩ 'a sɛ o ni, 'a sɩɩnɩ 'a yɩ 'a na sɛ wʋlʋ tɩn gambɛ mʋ. Kʋntʋ tɩn, 'a na yɩ lwarɩm gambɛ, tʋʋnɩ laan mʋ w'ʋ ba dɩ ja abam. 'A nan daa na yɩ balʋ na sɛ Wɛ ni tɩn, 'a w'ʋ na cɩga DƖ tee nɩ. 17A nan kɩ Wɛ le, dɩ abam dɛɛn ya na yɩ lwarɩm gambɛ yɩ 'a laan kwe 'a tɩtɩ 'a pa Wɛ cɩga kam zaasɩm yɩ 'a sɛ-ka dɩ 'a wʋ maama tɩn. 18Wɛ mʋ vrɩ abam lwarɩm jɩŋa nɩ, yɩ 'a laan ji DƖ cɩga kam tɩntʋŋna. 19Abam wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ tɩn mʋ pɛ a kwe nabiinə mɩmaŋa a ma maŋɩ a brɩ abam kʋntʋ doŋ. Abam dɛɛn kwe 'a maama mʋ 'a pa wo-digiru dɩ lwarɩm kikiə yɩ 'a yɩ tɩ gambɛ, yɩ 'a tʋŋɩ wo-lwaanʋ kʋ ja gaalɩ. Lele kʋntʋ, 'a laan nan maŋɩ sɩ 'a kwe 'a maama mʋ 'a pa Wɛ cɩga kam, sɩ 'a ta'a yɩ ka gambɛ sɩ 'a ta'a ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo. 20Abam dɛɛn na yɩ lwarɩm gambɛ tɩn, Wɛ cɩga kam ya ba te abam. 21Abam na kɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn dɛɛn jɩgɩ bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ tɩ pa abam? Tɩ laan nan jɩgɩ cavɩɩra mʋ dɩ abam. Wəənu tɩntʋ kweelim je nan yɩ tʋʋnɩ mʋ. 22Kʋ daarɩ lele kʋntʋ Wɛ vrɩ abam lwarɩm gambɛɛm wʋnɩ, yɩ 'a laan yɩ DƖ gambɛ-sonnu mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a jɩgɩ nyɔɔrɩ dɩ 'a na ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo tɩn, yɩ kʋ kweelim je nɩ 'a w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 23Lwarɩm ŋwɩɩrʋ yɩ tʋʋnɩ mʋ. Kʋ daarɩ Wɛ pɛɛrɩ dɩlʋ DƖ na pɛ dɩbam zaanɩ tɩn mʋ yɩ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ, d'ɩ na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\