Rom 4

1'A pa d'ɩ nii d'ɩ nabaarʋ Abraham dɛɛn na yɩ te yɩ o na cɩga Wɛ tee nɩ tɩn. 2Wɛ ya na pɛ-o cɩga o na kɩ kəm-laarʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ, o ya w'ʋ ta jɩgɩ woŋo sɩ o magɩ o nyɔɔnɩ kʋ baŋa nɩ. O nan ba jɩgɩ woŋo sɩ o magɩ o nyɔɔnɩ Wɛ yigə nɩ. 3Wɛ tɔnɔ kʋm nan brɩ dɩbam kʋ wɩ: "Abraham kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, yɩ Wɛ pa o na cɩga kʋ ŋwaanɩ." 4Kʋ nan na yɩ nɔɔnʋ na tʋŋɩ tɩtʋŋɩ, o maŋɩ sɩ o joŋi o ŋwɩɩrʋ mʋ o tɩtʋŋɩ dɩm ŋwaanɩ, kʋntʋ nan daɩ pɛɛrɩ mʋ o joŋi. 5Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ, yɩ o ba tɩɩgɩ kəm-laarʋ tɩlʋ o na kɩ tɩn, Wɛ w'ʋ pa kʋntʋ tu na cɩga dɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ. Wɛ mʋ yɩ wʋlʋ na yagɩ nɔn-balwaarʋ lwarɩm DƖ ma cɛ-ba yɩ DƖ pa ba na cɩga DƖ tee nɩ tɩn. 6Pɛ Davidi dɩ maŋɩ o ta kʋntʋ doŋ mʋ. O dɛɛn tagɩ o wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ Wɛ na pɛ o na cɩga yɩ kʋ daɩ o kəm-laarʋ ŋwaanɩ tɩn yɩ yu-yoŋo tu mʋ. 7Davidi maa wɩ: "Balʋ Wɛ na yagɩ ba wo-balwaarʋ DƖ ma cɛ-ba tɩn jɩgɩ yu-yoŋo, DƖ na saarɩ ba lwarɩm dɩm tɩn ŋwaanɩ. 8Nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ lwarɩm yɩ Wɛ yagɩ DƖ ma cɛ-o yɩ DƖ daa ba kɩ-dɩ DƖ bɩcarɩ nɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo." 9Davidi na ŋɔɔnɩ wʋpolo taanɩ dɩm kʋntʋ tɩn, o ŋɔɔnɩ balʋ na goni ba bəkəri tɩn yɩranɩ ŋwaanɩ mʋ na? Aye. O ŋɔɔnɩ balʋ na ba goni ba bəkəri tɩn dɩ ŋwaanɩ mʋ. D'ɩ maŋɩ d'ɩ lwarɩ nɩ: "Abraham kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ mʋ, yɩ Wɛ pa o na cɩga kʋ ŋwaanɩ." 10Wɛ na pɛ o na cɩga DƖ tee nɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ maŋa kalʋ o na goni tɩn mʋ na? Awo, kʋ yɩ o ta na wʋ goni maŋa kalʋ tɩn mʋ. 11Kʋ yɩ kʋ kwaga nɩ mʋ Wɛ pɛ o go sɩ kʋ taa yɩ maana kʋ brɩ nɩ, Wɛ maŋɩ DƖ pa o na cɩga o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ, kʋ loori o na w'ʋ go tɩn. Kʋntʋ, balʋ maama dɩ na wʋ goni yɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ kʋ pa ba na cɩga DƖ tee nɩ tɩn, ba dɩ yɩ Abraham dwi tiinə cɩga cɩga mʋ. 12Balʋ maama dɩ na goni yɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn yɩ Abraham dwi tiinə mʋ, yɩ kʋ nan daɩ ba na goni tɩn yɩranɩ m'a ŋwaanɩ, kʋ yɩ ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ, nɩ Abraham dɛɛn na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ kʋ loori o na w'ʋ go maŋa kalʋ tɩn. 13Kʋ daɩ Abraham na tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ Wɛ go DƖ ni dɩ Abraham dɩ o dwi tiinə bam. Kʋ nan yɩ Abraham na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ o na cɩga DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ Wɛ go ni DƖ wɩ, DƖ w'ʋ pa o ba o taa te lʋgʋ kʋm. 14Kʋ nan ya na yɩ balʋ na tɔgɩ cullu tɩm tɩn mʋ w'ʋ ba ba taa te lʋgʋ kʋm, d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn ya daa ba jɩgɩ kuri, yɩ Wɛ ni-gonim dɩm dɩ ya w'ʋ ji kafɛ mʋ. 15Wɛ cullu tɩm vɩʋn mʋ paɩ DƖ banɩ zaŋɩ dɩ nɔɔna, ba na cɔgɩ-tɩ tɩn ŋwaanɩ. Cullu nan na tərə, nɔɔna b'a wanɩ ba cɔgɩ-tɩ. 16Kʋntʋ, d'ɩ lwarɩ nɩ kʋ yɩ Abraham na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ Wɛ go ni dɩd-o, sɩ kʋ taa yɩ zaanɩ pɛɛrɩ. Kʋntʋ tɩn, Abraham dwi tiinə bam maama w'ʋ sɩɩnɩ ba na wo-laarʋ tɩlʋ Wɛ na goni ni sɩ DƖ pa-ba tɩn. Kʋ daɩ balʋ na tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn yɩranɩ mʋ w'ʋ na-tɩ, kʋ yɩ balʋ dɩ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ nɩ Abraham dɩ dɛɛn na kɩ te tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam maama w'ʋ wanɩ d'ɩ bəŋi Abraham nɩ d'ɩ nabaarʋ. 17Wɛ dɛɛn tagɩ dɩ Abraham DƖ wɩ: "Amʋ goni a ni sɩ a pa n ji dwi zanzan nabaarʋ mʋ." Abraham na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn, o sɩɩnɩ o ji d'ɩ nabaarʋ Wɛ yigə nɩ. Kʋ yɩ Wɛ dɩntʋ mʋ bi nɔɔna DƖ pa ba yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ pa woŋo maama kɩ maŋa kalʋ kʋlʋkʋlʋ ya ta na tərə tɩn. 18Wɛ dɛɛn na tagɩ dɩ Abraham DƖ wɩ o dwi w'ʋ puli tɩn, Abraham ya yəri Wɛ na w'ʋ kɩ te DƖ kɩ kʋntʋ. Dɩ kʋntʋ dɩ, o ta jɩgɩ tɩɩna lanyɩranɩ, yɩ o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ. Kʋntʋ ma pa o sɩɩnɩ o ji dwi zanzan nabaarʋ, nɩnɛɛnɩ Wɛ na tagɩ nɩ o dwi dɩm w'ʋ puli te tɩn. 19Abraham dɛɛn na gɛ fɩɩn sɩ o yi bɩna bi tɩn, o ma na nɩ o tiini o kwɩn zanzan, o daa b'a wanɩ bu o lʋ. O ma na nɩ o kaanɩ Sara dɩ kwɩn zanzan o kɛ lʋra. Dɩ kʋntʋ maama o dɛɛn ta kɩ o wʋ-dɩdʋa mʋ dɩ Wɛ. 20O maa ba jɩgɩ bʋbwɛa dɩ Wɛ na goni DƖ ni sɩ DƖ pa-o kʋlʋ tɩn. O na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn, kʋ paɩ o zɩgɩ kəŋkəŋ, yɩ kʋ pa Wɛ na zulə. 21O maa sɩɩnɩ o ye lanyɩranɩ nɩ, Wɛ w'ʋ wanɩ DƖ kɩ kʋlʋ DƖ na goni DƖ ni sɩ DƖ kɩ tɩn. 22Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ ma pa o na cɩga dɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ." 23Kʋ nan na pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ ma pa o na cɩga" tɩn, kʋ daɩ Abraham yɩranɩ ŋwaanɩ mʋ kʋ pʋpʋnɩ kʋntʋ. 24Kʋ pʋpʋnɩ dɩbam dɩ ŋwaanɩ mʋ. Bɛŋwaanɩ Wɛ w'ʋ pa dɩbam dɩ na cɩga DƖ tee nɩ, dɩ d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ. Dɩntʋ mʋ bi d'ɩ Yuutu Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ. 25Wɛ nan mʋ kɩ Zezi nabiinə jɩŋa nɩ DƖ pa o tɩ dɩbam lwarɩm ŋwaanɩ. DƖ ma daarɩ DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ o joori o na ŋwɩa, sɩ kʋ pa d'ɩ na cɩga DƖ tee nɩ.

will be added

X\