Rom 3

1Zwifə nan jɩgɩ yu-yoŋo ba dwe dwi-gɛ tiinə na? Zwifə na goni ba bəkəri tɩn, kʋ jɩgɩ zənə kʋ pa-ba na? 2Ɛɛn, kʋ tiini kʋ jɩgɩ kuri. Bɛŋwaanɩ dayigə tɩn, Zwifə bam mʋ yɩ balʋ Wɛ na kwe DƖ ni-bɩtarɩ sɩm DƖ kɩ ba jɩŋa nɩ tɩn. 3Ba badaara nan wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ. Kʋntʋ nan b'a wanɩ kʋ pa Wɛ kwanɩ DƖ ni-taanɩ dɩm. 4Nɔɔna maama na maŋɩ ba yɩ vwa-nyɩna, Wɛ ta yɩ cɩga tu mʋ. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Nmʋ Wɛ jɩgɩ cɩga dɩ nmʋ na ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ maama tɩn. Nɔɔna na maŋɩ ba co nmʋ dɩ, nmʋ ta yɩ cɩga tu mʋ." 5Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩbam na kɩ lwarɩm dɩlʋ tɩn ta na brɩ nɩ Wɛ yɩ cɩga tu mʋ, d'ɩ w'ʋ ta nɩ bɛɛ? Kʋntʋ w'ʋ pa nɔɔna taa tɛ nɩ, Wɛ na pɛ ba na cam ba lwarɩm ŋwaanɩ tɩn, DƖ wʋ kɩ cɩga na? 6Kʋ nan daɩ kʋntʋ. Wɛ ya na daɩ cɩga tu, DƖ w'ʋ kɩ ta mʋ DƖ di nabiinə taanɩ? 7Nɔɔna ta waɩ ba tɛ ba wɩ: "Amʋ na yəni a fɔ vwan tɩn, kʋ pɛ nɔɔna lwarɩ jaja nɩ Wɛ tiini DƖ yɩ cɩga tu, yɩ DƖ na zulə kʋ ŋwaanɩ. Kʋ na yɩ kʋntʋ, bɛɛ mʋ yɩ a maŋɩ sɩ a na cam a kəm-balwaarʋ tɩm ŋwaanɩ?" 8Kʋntʋ ya na yɩ cɩga, d'ɩ ya w'ʋ wanɩ d'ɩ ta d'ɩ wɩ: "Pa-na d'ɩ ta'a tʋŋɩ lwarɩm, sɩ kʋ'ʋ ja lanyɩranɩ kʋ ba." Nɔɔna badonnə yəni ba fɔ vwan ba pa amʋ ba wɩ, amʋ tɛ kʋntʋ doŋ mʋ. Ba nan lagɩ sɩ ba cɔgɩ amʋ yɩrɩ mʋ. Ba nan w'ʋ na cɔgɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba tɩtʋŋa na yɩ te tɩn. 9Kʋ brɩ nɩ dɩbam Zwifə bam garɩ dwi-gɛ tiinə bam mʋ na? Awo. A ya maŋɩ a ta nɩ nɔɔna maama wʋ lwarɩm gambɛɛm wʋnɩ mʋ, kʋ na yɩ Zwifə naa dwi-gɛ tiinə bam dɩ, 10nɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na jɩgɩ cɩga Wɛ yigə nɩ, dɩ nɔɔnʋ dɩdʋa dɩ. 11Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na ye kʋlʋ na maŋɩ tɩn. Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na lagɩ sɩ o lwarɩ Wɛ. 12Ba maama mɛ ba kwaga mʋ ba ya Wɛ, yɩ ba maama tusi. Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na kɩ lanyɩranɩ, dɩ nɔɔnʋ dɩdʋa dɩ. 13Ba niə maa ŋɔɔrɩ nɩ yibeelə niə na pʋrɩ te tɩn. Ba maa maɩ ba dindəlimə ba ma ganɩ daanɩ. Ba niə ma cana nɩ bɩsankwɩ na jɩgɩ vɩan sɩ gʋɩ nɔɔna te tɩn. 14Ba maa sɔɔlɩ wo-balwaarʋ ba pa nɔɔna. 15Ba ma tiini ba duri lɩla ba ve ba gʋɩ nɔɔna. 16Ba na dɛ jəgə kalʋ maama tɩn, ba yəni ba cɔgɩ wəənu mʋ yɩ ba ta yaarɩ nɔɔna zanzan. 17Ba maa yəri ywəəni cwəŋə sɩ ba tɔgɩ. 18Ba maa brɩ ba ba kwarɩ Wɛ." 19D'ɩ nan ye nɩ kʋlʋ maama Wɛ cullu tɔnɔ kʋm na brɩ tɩn, kʋ pʋpʋnɩ kʋ pa balʋ cullu tɩm na te-ba tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, nabiinə maama w'ʋ ba ba zɩgɩ Wɛ yigə nɩ sɩ DƖ di ba taanɩ, yɩ ba wʋlʋwʋlʋ b'a wanɩ o ni o puri sɩ o ma ŋɔɔnɩ o joŋi o tɩtɩ. 20Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o na cɩga Wɛ tee nɩ, o na tɔgɩ DƖ cullu tɩm tɩn ŋwaanɩ. Wɛ cullu tɩm nan paɩ nabiinə mʋ lwarɩ nɩ ba kɩ ba tusi. 21Wɛ laan nan pɛ d'ɩ lwarɩ DƖ na paɩ nɔɔna naɩ cɩga DƖ tee nɩ te tɩn, yɩ kʋ wʋ zɩgɩ cullu tɔgɩm baŋa nɩ. Wɛ cullu tɔnɔ kʋm dɩ Wɛ nijoŋnə bam dɩ nan maŋɩ ba brɩ cwəŋə kam kʋntʋ. 22Kʋ nan yɩ nɔɔna na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ mʋ Wɛ paɩ ba na cɩga DƖ tee nɩ. Balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn w'ʋ na cɩga Wɛ tee nɩ, bɛŋwaanɩ nɔɔna maama yɩ bɩdwɩ mʋ Wɛ yigə nɩ. 23Nabiinə maama kɩ lwarɩm mʋ yɩ ba daa wʋ maŋɩ dɩ Wɛ paarɩ dɩm. 24Wɛ nan paɩ nɔɔna na cɩga DƖ tee nɩ zaanɩ mʋ, Zezi Krisi na ŋwɩ ba lwarɩm jɩnɩ o ma joŋi-ba tɩn ŋwaanɩ. Wɛ paɩ nɔɔna DƖ zaanɩ dɩm kafɛ mʋ. 25DƖ ma pa Zezi ba o ji kaanɩm. O jana kam nuŋi ka ma vrɩ nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ, dɩ ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn ŋwaanɩ. Wɛ kɩ kʋntʋ mʋ sɩ kʋ brɩ nɩ DƖ yɩ cɩga tu mʋ. Faŋa faŋa tɩn, Wɛ dɛɛn kɩ wʋ-zuru mʋ yɩ DƖ wʋ vaŋɩ balʋ na kɩ lwarɩm tɩn zwa. 26Kʋ daarɩ lele kʋntʋ Wɛ pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ DƖ yɩ cɩga tu, dɩ DƖ na joŋi nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ tɩn. Kʋntʋ maa brɩ nɩ Wɛ jɩgɩ cɩga, yɩ DƖ ta paɩ balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn dɩ ta na cɩga DƖ tee nɩ. 27Kʋ na yɩ kʋntʋ, d'ɩ w'ʋ magɩ d'ɩ nyɔɔna bɛɛ baŋa nɩ mʋ? Kʋlʋkʋlʋ tərə. Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ d'ɩ na tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ pɛ d'ɩ na cɩga, kʋ yɩ d'ɩ na sɛ d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ mʋ. 28Bɛŋwaanɩ d'ɩ ye nɩ nɔɔna w'ʋ na cɩga Wɛ tee nɩ dɩ ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn mʋ, sɩ kʋ daɩ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ. 29Baŋa-Wɛ yɩ Zwifə bam yɩranɩ Wɛ mʋ na? DƖ daɩ dwi-gɛ tiinə bam dɩ Wɛ na? Ɛɛn, DƖ yɩ nabiinə maama Wɛ mʋ. 30Wɛ yɩ dɩdʋa mʋ. Zwifə bam na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ, DƖ w'ʋ pa ba na cɩga DƖ tee nɩ. Dwi-gɛ tiinə bam dɩ nan na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ, DƖ w'ʋ pa ba dɩ na cɩga DƖ tee nɩ. 31Kʋntʋ nan ba lagɩ kʋ ta nɩ d'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn, DƖ cullu tɩm daa ba jɩgɩ kuri. D'ɩ na kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn laan paɩ DƖ cullu tɩm tiini tɩ jɩgɩ kuri mʋ.

will be added

X\