Rom 2

1Nmʋ wʋlʋ na co n donnə tɩn, kʋ yɩ nmʋ tɩtɩ mʋ n coə, bɛŋwaanɩ nmʋ tɩtɩ dɩ kɩ wo-lwaanʋ tɩm kʋntʋ doŋ mʋ. Kʋntʋ tɩn, n b'a wanɩ n na bʋra Wɛ tee nɩ. 2D'ɩ nan ye nɩ Wɛ w'ʋ di nɔɔna balʋ na kɩ wo-lwaanʋ tɩm kʋntʋ doŋ tɩn taanɩ dɩ cɩga mʋ. 3Nmʋ wʋlʋ na co n donnə kikiə yɩ nmʋ tɩtɩ dɩ kɩ-ya mʋ tɩn, kʋntʋ nmʋ bʋŋɩ nɩ n'n wanɩ n lu Wɛ sarɩya yam wʋnɩ mʋ na? 4Wɛ nan tiini DƖ jɩgɩ nɔɔna ŋwaŋa dɩ ban-pʋnʋ dɩ wʋ-zuru. Nmʋ nan paɩ wəənu tɩm kʋntʋ yɩ kafɛ mʋ na? Ta n ye nɩ, Wɛ na jɩgɩ nmʋ ŋwaŋa tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ pa nmʋ wanɩ n ləni n wʋ mʋ n yagɩ kəm-balwaarʋ. 5Nmʋ nan tiini n kʋ n bɩcarɩ mʋ yɩ n vɩn sɩ n ləni n wʋ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa n cam dɩm tiini dɩ puli dɛ dɩm Wɛ na w'ʋ ba DƖ brɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm yɩ DƖ daarɩ DƖ di nabiinə sarɩya dɩ cɩga tɩn. 6Wɛ laan w'ʋ pa nɔɔnʋ maama na o nyɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa yam na yɩ te tɩn. 7Nɔɔna badaara yəni ba vɔ ba wʋrʋ mʋ yɩ ba kɩ wo-laarʋ, sɩ kʋ pa ba na paarɩ dɩ zulə dɩ ŋwɩa kalʋ na ba cɔgɩ tɩn Wɛ tee nɩ. Wɛ nan w'ʋ pa bantʋ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. 8Nɔɔna badaara nan wʋra ba na lagɩ bam tɩtɩ yɩranɩ zənə mʋ. Ba maa vɩn Wɛ cɩga kam, yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ wo-balwaarʋ kənə. Wɛ cam dɩm dɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm nan w'ʋ ba bantʋ baŋa. 9Nabiinə balʋ maama na kɩ wo-balwaarʋ tɩn w'ʋ na yaara dɩ cam, kʋ na puli dɩ Zwifə bam, sɩ kʋ vu kʋ yi dwi-gɛ tiinə dɩ. 10Kʋ daarɩ, balʋ maama na kɩ kəm-laarʋ tɩn, Wɛ w'ʋ pa-ba paarɩ dɩ zulə dɩ ywəəni, kʋ na puli dɩ Zwifə bam sɩ kʋ vu kʋ yi dwi-gɛ tiinə dɩ. 11Bɛŋwaanɩ Wɛ tɔgɩ cɩga mʋ dɩ DƖ na kɩ nɔɔna maama te tɩn, sɩ DƖ ba kuri-ba daanɩ. 12Balʋ na kɩ lwarɩm yɩ ba yəri Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ tɩn, ba'a cɔgɩ mʋ yɩ kʋ daɩ DƖ cullu tɩm ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ, balʋ na ye Wɛ cullu tɩm na kɩ ba cɔgɩ, Wɛ w'ʋ tɔgɩ DƖ cullu tɩm kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ ma di ba taanɩ. 13Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ nɔɔna balʋ na cəgi Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ w'ʋ na cɩga DƖ tee nɩ, kʋ yɩ balʋ na sɛ ba kɩ DƖ cullu tɩm na wɩ te tɩn mʋ w'ʋ na cɩga DƖ tee nɩ. 14Dwi-gɛ tiinə bam nan yəri Wɛ cullu tɩm sɩ ba taa tɔgɩ-tɩ. Ba tɩtɩ wʋbʋŋa nan na paɩ ba tɔgɩ cɩga kalʋ Wɛ cullu tɩm na brɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ ba maŋɩ ba ye kʋlʋ na maŋɩ sɩ ba taa kɩ tɩn mʋ, yɩ Wɛ cullu tɩm ta təri ba tee nɩ. 15Ba tɩtʋŋa yam brɩ nɩ cɩga kalʋ Wɛ cullu tɩm na brɩ tɩn tigi ba bɩcara nɩ. Ba wʋbʋŋa na paɩ ba tɔgɩ cwəŋə kalʋ tɩn dɩ brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ ba wʋbʋŋa waɩ ya brɩ-ba nɩ ba kɩ ba cɔgɩ, naa ya brɩ-ba nɩ ba jɩgɩ cɩga. 16Kʋ'ʋ ta yɩ kʋntʋ mʋ Wɛ sarɩya dɛ dɩm nɩ. Baŋa-Wɛ w'ʋ da Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ bʋrɩ nɔɔna maama wʋbʋŋa yalʋ na səgi tɩn, nɩ amʋ na brɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam te tɩn. 17Kʋ daarɩ nmʋ wʋlʋ na brɩ n tɩtɩ nɩ n yɩ Zwifu tɩn, nmʋ yəni n dalɩ Wɛ cullu tɩm yɩra nɩ mʋ, yɩ n kɩ tɩɩra dɩ n Wɛ tɔga kam. 18Nmʋ maŋɩ n ye Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ sɩ n kɩ kʋlʋ tɩn. Nmʋ na zaasɩ Wɛ cullu tɩm tɩn mʋ pɛ n lwarɩ woŋo kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. 19Nmʋ bʋŋɩ nɩ n jɩgɩ Wɛ pooni mʋ n paɩ balʋ ta na wʋ lim wʋnɩ tɩn, yɩ n nyɩ dɩ lilwe vaŋɩnʋ na lagɩ sɩ o pa nɔɔna tɔgɩ cwəŋə te tɩn. 20Nmʋ maa n bʋŋɩ nɩ n jɩgɩ cwəŋə sɩ n brɩ balʋ na ba jɩgɩ yəno tɩn, sɩ n daarɩ n zaasɩ balʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ tɩn. Wɛ cullu tɩm na brɩ-m cɩga dɩ yəno maama tɩn mʋ paɩ n bʋŋɩ kʋntʋ. 21Nmʋ nan na yəni n zaasɩ n donnə tɩn, bɛɛ mʋ kɩ yɩ n ba zaasɩ n tɩtɩ? Nmʋ yəni n brɩ nɔɔna nɩ ba yɩ taa ŋɔna, yɩ nmʋ tɩtɩ ŋɔnɩ mʋ. 22N tɛ nɩ ba yɩ kɩ boorim, yɩ nmʋ tɩtɩ boori mʋ. Nmʋ culi jwənə, yɩ n laan daarɩ n di nyɔɔrɩ ya baŋa nɩ. 23Nmʋ jɩgɩ tɩɩra dɩ Wɛ na kɩ DƖ cullu tɩm n jɩŋa nɩ tɩn, yɩ n laan daarɩ n kɩ n cɔgɩ Wɛ yɩrɩ dɩ n na ba sɛ DƖ cullu tɩm na brɩ te tɩn. 24Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Kʋ yɩ abam Zwifə bam kikiə ŋwaanɩ mʋ paɩ dwi-gɛ tiinə ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ Wɛ yɩrɩ." 25Abam yəni 'a goni 'a bəkəri sɩ kʋ brɩ nɩ 'a yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. 'A nan na kwaanɩ 'a sɛ Wɛ cullu tɩm, 'a bəkəri gonim dɩm jɩgɩ kuri. Kʋ daarɩ, 'a na cɔgɩ Wɛ cullu tɩm, 'a bəkəri sɩm gwəŋə yɩ kafɛ mʋ. 26Dwi-gɛ tiinə nan ba goni ba bəkəri. Ba wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa nan na tɔgɩ cɩga kalʋ Wɛ cullu tɩm na brɩ tɩn, kʋntʋ tu nyɩ dɩ wʋlʋ na goni sɩ kʋ brɩ nɩ o yɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn mʋ. 27Dwi-gɛ tiinə w'ʋ brɩ nɩ abam Zwifə bam ba jɩgɩ bʋra. Bɛŋwaanɩ 'a jɩgɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm 'a jɩŋa nɩ, yɩ 'a goni 'a bəkəri. Nan dɩ kʋ dɩ, 'a ta yəni 'a cɔgɩ Wɛ cullu tɩm mʋ. Bantʋ nan ba goni ba bəkəri, yɩ ba nan tɔgɩ Wɛ cullu tɩm. 28Kʋ daɩ wʋlʋ na brɩ o tɩtɩ nɩ o yɩ Zwifu tɩn mʋ sɩɩnɩ o yɩ Zwifu cɩga cɩga Wɛ yigə nɩ. Kʋ nan ta daɩ nɩ wʋlʋ na goni tɩn mʋ sɩɩnɩ o yɩ Wɛ nɔɔnʋ. 29Wɛ yigə nɩ, Zwifu cɩga cɩga yɩ wʋlʋ Wɛ na ləni o bɩcarɩ tɩn mʋ. Wʋlʋ bɩcarɩ na fɔgɩ dɩ kwɛ tɩn mʋ nyɩ dɩ o goni mʋ cɩga cɩga. Wɛ cullu tɔnɔ kʋm b'a wanɩ kʋ kwɛ nɔɔnʋ bɩcarɩ, kʋ nan yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ waɩ kʋ kwɛ nɔɔnʋ bɩcarɩ. Nɔɔnʋ wʋntʋ doŋ naɩ zulə Wɛ tee nɩ mʋ, sɩ kʋ daɩ nabiinə tee nɩ.

will be added

X\