Rom 15

1Dɩbam balʋ wʋbʋŋa na bɩgɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a wəli balʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ tɩn mʋ, ba wʋbʋŋa ta na bwənə tɩn ŋwaanɩ. D'ɩ wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a kɩ kʋlʋ na poli dɩbam yɩranɩ wʋrʋ tɩn. 2Dɩbam maama nan maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a kɩ kʋlʋ na w'ʋ poli d'ɩ donnə wʋrʋ tɩn mʋ, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ-ba lanyɩranɩ mʋ sɩ kʋ pa ba fɔgɩ ba bɩ Wɛ cwəŋə wʋnɩ. 3Zezi Krisi dɛɛn nan wʋ kɩ kʋlʋ na poli o yɩranɩ wʋ tɩn, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ te kʋ wɩ: "Trʋ tɩlʋ nɔɔna na twɩ nmʋ Baŋa-Wɛ tɩn mʋ joori tɩ tʋ amʋ yuu nɩ." 4Kʋlʋ maama dɛɛn na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn yɩ sɩ kʋ taa brɩ dɩbam Wɛ cɩga kam mʋ, sɩ kʋ pa d'ɩ na pu-dɩa dɩ baarɩ sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ. 5Wɛ mʋ yɩ wʋlʋ na paɩ nɔɔna pu-dɩa dɩ baarɩ tɩn, yɩ dɩntʋ w'ʋ pa 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ nɩ Zezi Krisi na lagɩ te tɩn. 6Kʋntʋ, kʋ'ʋ pa abam maama sɛ daanɩ yɩ 'a ta'a jɩgɩ ni dɩdwɩ 'a ma zuli Wɛ dɩlʋ na yɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi Ko tɩn. 7Joŋi-na daanɩ lanyɩranɩ nɩ Zezi Krisi na joŋi abam te tɩn. Kʋntʋ w'ʋ pa Wɛ na zulə. 8Amʋ nan lagɩ a ta abam nɩ Zezi Krisi tu sɩ o tʋŋɩ o pa Zwifə bam mʋ, sɩ kʋ pa Wɛ na goni ni dɩ ba nabaara bam te tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ Wɛ yɩ cɩga tu. 9O tum dɩm ta yɩ sɩ kʋ pa dwi-gɛ tiinə bam dɩ mʋ ba ba zuli Wɛ DƖ na jɩgɩ ba yibwənə tɩn ŋwaanɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ te kʋ wɩ: "Amʋ w'ʋ wəli dɩ dwi-gɛ tiinə bam a zuli nmʋ, yɩ a leeni a tee nmʋ yɩrɩ." 10Kʋ ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Abam dwi-gɛ tiinə bam wəli-na dɩ Wɛ nɔɔna bam maama 'a ta'a kɩ wʋpolo." 11Kʋ ta wɩ: "Abam dwi-gɛ tiinə bam maama ta'a zuli-na Yuutu Baŋa-Wɛ. Pa-na lʋgʋ baŋa dwi maama taa tee-DƖ." 12Ezayi dɩ dɛɛn tagɩ o wɩ: "Zese dwi dɩm tu dɩdʋa w'ʋ zaŋɩ o ba sɩ o taa te lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama, yɩ bantʋ w'ʋ ta jɩgɩ tɩɩna o ŋwaanɩ." 13Wɛ dɩlʋ na paɩ 'a jɩgɩ tɩɩna tɩn w'ʋ pa 'a tiini 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo dɩ wʋ-zuru, 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ. Wɛ Joro kʋm dam laan w'ʋ pa 'a na jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ te tɩn fɔgɩ kʋ puli kʋ ja gaalɩ. 14A ko-biə-ba, amʋ tɩtɩ ye nɩ abam kɩ kəm-laarʋ zanzan mʋ, yɩ 'a tiini 'a jɩgɩ yəno kʋ paɩ 'a waɩ 'a brɩ daanɩ dɩ Wɛ cɩga kam. 15Amʋ pʋpʋnɩ wəənu tɩdonnə dɩ baarɩ mʋ tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ, sɩ a maa guli abam wəənu tɩlʋ 'a na maŋɩ 'a zaasɩ tɩn. Amʋ pʋpʋnɩ kʋntʋ dɩ Wɛ na pɛ-nɩ yu-yoŋo, 16sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ dwi-gɛ tiinə bam ŋwaanɩ tɩn mʋ. Amʋ na tʋŋɩ a pa Wɛ te tɩn yɩ sɩ a yəni a tɔɔlɩ DƖ kwər-ywəŋə kam mʋ, sɩ a wanɩ a joŋi dwi-gɛ tiinə a kɩ-ba Wɛ jɩŋa nɩ, sɩ ba pa DƖ wʋ poli, DƖ Joro kʋm na fɔgɩ kʋ kwɛ ba bɩcara tɩn ŋwaanɩ. 17Kʋntʋ, amʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ, a kɩ wʋpolo dɩ a na tʋŋɩ a pa Wɛ te tɩn. 18Amʋ nan ba jɩgɩ baarɩ sɩ a ŋɔɔnɩ kʋlʋkʋlʋ, kʋ na daɩ Zezi Krisi na mɛ amʋ o kɩ kʋlʋ tɩn yɩranɩ. Kʋ yɩ Zezi mʋ pɛ kʋ tɔgɩ dɩ a ni-taanɩ dɩ a tɩtʋŋa yɩ dwi-gɛ tiinə bam sɛ Wɛ. 19Ba ma sɛ Wɛ dɩ DƖ na dɛ DƖ Joro kʋm dam ŋwaanɩ DƖ pa ba na wo-kɩnkagɩla dɩ maana yalʋ na brɩ DƖ dam tɩn. Kʋ yɩ kʋntʋ doŋ mʋ amʋ zɩgɩ Zeruzalɛm nɩ a tʋlɩ je sɩm maama a vu a yi Yiliiri, yɩ a brɩ Wɛ cɩga kalʋ maama na yɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam nyɩm tɩn. 20Maŋa maama amʋ lagɩ sɩ a kwaanɩ a taa tɔɔlɩ Zezi kwər-ywəŋə kam je sɩlʋ nɩ, ba daa ta na wʋ ni Zezi Krisi taanɩ dɩm da tɩn mʋ. Amʋ ba lagɩ sɩ a tɔɔlɩ-ka je sɩlʋ nɩ, ba na maŋɩ ba ni-ka tɩn, sɩ kʋ yɩ taa nyɩ nɩ, nɔɔnʋ wʋdoŋ kəbrə yuu nɩ mʋ amʋ tu a lɔ, 21nɩ kʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ te kʋ wɩ: "Ba ta na wʋ tɔɔlɩ o kwərə ba brɩ balʋ tɩn laan w'ʋ ba ba lwarɩ-ka. Balʋ ta na wʋ ni o ŋwa tɩn laan w'ʋ ba ba ni o cɩga kam kuri." 22Mʋ kʋ kuri amʋ gɛ laŋa kuni zanzan sɩ a ba abam te. 23Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, je sɩm kʋntʋ nɩ jəgə daa tərə ba na wʋ ni Zezi kwər-ywəŋə kam da. Abam fra na maŋɩ ya jɩgɩ amʋ bɩna zanzan sɩ a ba a na abam tɩn, 24amʋ laan bʋŋɩ sɩ a ba maŋa kalʋ a na lagɩ a zaŋɩ a vu Ɛsɩpanyɩ tɩn. Amʋ lagɩ sɩ a tɔgɩ abam te, sɩ a wanɩ a kɩ wʋpolo dɩ abam maŋa fɩnfɩɩn, sɩ 'a laan wanɩ 'a wəli-nɩ sɩ a kwe cwəŋə a kɛ. 25Kʋ daarɩ lele kʋntʋ amʋ lagɩ a vu Zeruzalɛm mʋ, sɩ a tʋŋɩ a wəli Zezi nɔɔna balʋ na wʋ d'aanɩ tɩn. 26Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna balʋ na wʋ Masɩdʋanɩ dɩ Akayi tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn mʋ mɛ ba wʋbʋŋa ba la səbu, sɩ ba ma wəli Zezi nɔɔna balʋ na wʋ Zeruzalɛm nɩ yɩ yinigə jɩgɩ-ba tɩn. 27Kʋ yɩ ba tɩtɩ mʋ mɛ ba wʋbʋŋa ba kɩ kʋntʋ. Kʋ nan maŋɩ sɩ ba wəli-ba kʋntʋ doŋ, bɛŋwaanɩ Zwifə bam ya maŋɩ ba kwe wəənu tɩlʋ Wɛ Joro na pɛ-ba tɩn mʋ ba cɛ dɩ dwi-gɛ tiinə bam. Kʋntʋ ŋwaanɩ dwi-gɛ tiinə bam maŋɩ sɩ ba dɩ daa wəli Zwifə bam dɩ wəənu tɩlʋ na yɩ ba yɩra zənə nyɩm tɩn. 28Amʋ na ti tɩtʋŋɩ dɩntʋ yɩ a kwe səbu kʋm maama a kɩ nɔɔna bam jɩŋa nɩ, amʋ laan w'ʋ tɔgɩ abam te, yɩ a daarɩ a kɛ a vu Ɛsɩpanyɩ. 29Amʋ nan ye nɩ, a na tu abam te, Zezi Krisi w'ʋ kɩ abam lanyɩranɩ kʋ ja gaalɩ. 30A ko-biə-ba, amʋ nan lagɩ a loori abam d'ɩ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, dɩ sono kʋlʋ Wɛ Joro kʋm na pɛ dɩbam tɩn ŋwaanɩ, sɩ 'a tɔgɩ 'a wəli-nɩ 'a ta'a tiini 'a loori Wɛ 'a pa-nɩ a tɩtʋŋ-cɛɛra yam wʋnɩ. 31Loori-na Wɛ, sɩ DƖ joŋi-nɩ balʋ na wʋ Zude nɩ yɩ ba vɩn Zezi tɩn jɩŋa nɩ, sɩ DƖ daarɩ DƖ pa Zezi nɔɔna balʋ na wʋ Zeruzalɛm nɩ tɩn joŋi kʋlʋ amʋ na w'ʋ pa-ba tɩn dɩ wʋpolo. 32Wɛ na sɛ, amʋ laan w'ʋ wanɩ a ba abam te dɩ wʋpolo, yɩ a di ywəəni dɩ abam. 33Bɩcarɩ-zuru Tu Baŋa-Wɛ w'ʋ ta wʋ abam tee nɩ. Amina.

will be added

X\