Rom 14

1Joŋi-na nɔɔnʋ wʋlʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn lanyɩranɩ. 'A nan yɩ magɩ kantɔgɔ dɩ o na bʋŋɩ te tɩn. 2Nɔɔnʋ wʋra o wʋbʋŋa na bɩga Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ, kʋ ma pa o ba culi kʋlʋkʋlʋ dim. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ wʋra o wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ yɩ kʋ pa o culi nwam. 3Wʋlʋ nan na waɩ o di woŋo maama tɩn yɩ zaŋɩ o gooni wʋlʋ wʋm o na ba di woŋo maama tɩn. Wʋlʋ dɩ nan na ba di woŋo maama tɩn yɩ zaŋɩ o co wʋlʋ na di woŋo maama tɩn, bɛŋwaanɩ o dɩ yɩ Wɛ nɔɔnʋ mʋ. 4Nmʋ yɩ wɔɔ mʋ sɩ n co nɔɔnʋ wʋdoŋ tɩntʋŋnʋ? Kʋ yɩ o tɩtɩ yuutu wʋm mʋ maŋɩ sɩ o nii o kɩ cɩga naa o wʋ kɩ. Wʋlʋ na yɩ d'ɩ Yuutu wʋm nɔɔnʋ tɩn kɩ lanyɩranɩ mʋ, bɛŋwaanɩ d'ɩ Yuutu wʋm w'ʋ wanɩ o pa o taa kɩ lanyɩranɩ. 5Nɔɔnʋ wʋra o na lɩ dɛ o pa dɩ dwe da yadonnə yam. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ maa wʋra o na ba kuri da yam daanɩ. Nɔɔnʋ maama nan maŋɩ sɩ o kɩ kʋlʋ o na ye o bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ maŋɩ tɩn. 6Nɔɔnʋ wʋlʋ na kuri dɛ sɩ dɩ taa yɩ da-kamunu tɩn yəni o kɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ. Wʋlʋ na di woŋo maama tɩn kɩ kʋntʋ o ma zuli d'ɩ Yuutu wʋm mʋ, o na yəni o kɩ Wɛ le wʋdiu kʋm baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ dɩ nan na ba di woŋo maama tɩn dɩ kɩ kʋntʋ o ma zuli d'ɩ Yuutu wʋm mʋ, yɩ o dɩ kɩ Wɛ le kʋ ŋwaanɩ. 7Dɩbam wʋlʋwʋlʋ ba ŋwɩ o tɩtɩ yɩranɩ ŋwaanɩ. D'ɩ wʋlʋ nan na tɩgɩ dɩ, kʋ ta daɩ o tɩtɩ yɩranɩ ŋwaanɩ. 8D'ɩ zɩ na ŋwɩ, d'ɩ ŋwɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ. D'ɩ nan zɩ na tɩgɩ dɩ, kʋ ta yɩ d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ. Bɛŋwaanɩ, d'ɩ na ŋwɩ naa d'ɩ na tɩga, d'ɩ ta yɩ d'ɩ Yuutu wʋm nɔɔna mʋ. 9Zezi Krisi tɩgɩ yɩ o joori o bi o na ŋwɩa, sɩ o taa yɩ twa dɩ naŋʋna Yuutu mʋ. 10Kʋ na yɩ kʋntʋ tɩn, bɛɛ mʋ yɩ n co n ko-bu? Sɩ nmʋ dɩ, bɛɛ mʋ yɩ n gooni n ko-bu? Dɩbam maama nan lagɩ d'ɩ ba d'ɩ zɩgɩ Wɛ yigə nɩ mʋ, sɩ DƖ di dɩbam taanɩ. 11Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Baŋa-Wɛ tagɩ DƖ wɩ: "Amʋ na yɩ ŋwɩa tu tɩn, kʋ yɩ cɩga mʋ nɩ, nɔɔna maama w'ʋ ba ba kuni doonə amʋ yigə nɩ, yɩ b'a ta dɩ ba niə jaja, nɩ amʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ." 12Kʋntʋ brɩ nɩ dɩbam maama lagɩ d'ɩ ba d'ɩ zɩgɩ Wɛ yigə nɩ mʋ, sɩ nɔɔnʋ maama ta kʋlʋ o na kɩ tɩn. 13Kʋntʋ tɩn, d'ɩ daa yɩ ta co d'ɩ donnə. Nan lɩ-na wʋbʋŋa sɩ 'a yɩ kɩ kʋlʋ na w'ʋ pa 'a ko-bu tusi naa o yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn. 14Amʋ na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, amʋ ye lanyɩranɩ nɩ wʋdiu tərə kʋ tɩtɩ na yɩ wo-digiru Wɛ yigə nɩ. Nɔɔnʋ nan na pɛ woŋo kʋlʋ yɩ culu, kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ culu mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ. 15Nmʋ nan na pɛ n ko-bu wʋ cɔgɩ dɩ n na di wʋdiu kʋlʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ n daa n ba tɔgɩ sono cwəŋə mʋ. Yɩ pa nmʋ na di wʋdiu kʋlʋ tɩn cɔgɩ nɔɔnʋ dɩ Wɛ daanɩ, yɩ o yɩ wʋlʋ Zezi Krisi na tɩgɩ o ŋwaanɩ tɩn. 16Yɩ pa nɔɔna na cwəŋə sɩ ba co woŋo kʋlʋ na lana dɩ nmʋ tɩn. 17Dɩbam na yɩ Wɛ paarɩ dɩm nɔɔna te tɩn ba tɔgɩ wʋdiiru dim ŋwaanɩ. Kʋ nan tɔgɩ d'ɩ na kɩ cɩga Wɛ yigə nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ, dɩ wʋ-zuru dɩ wʋpolo, nɩ Wɛ Joro kʋm na paɩ dɩbam te tɩn. 18Wʋlʋ maama nan na tʋŋɩ o pa Zezi Krisi kʋntʋ doŋ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ poli Wɛ wʋ, yɩ nɔɔna dɩ w'ʋ pa-o cɩga. 19Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na d'ɩ kwaanɩ d'ɩ ta'a kɩ kʋlʋ maama na paɩ nɔɔna jɩgɩ ywəəni daanɩ yɩ kʋ zəni-ba sɩ ba bɩ Wɛ cwəŋə wʋnɩ tɩn. 20Yɩ pa wʋdiiru dim cɔgɩ Wɛ tɩtʋŋa. Wʋdiiru maama maŋɩ dim mʋ. Nmʋ nan na di kʋlʋ na w'ʋ pa n doŋ wʋ cɔgɩ kʋ ŋwaanɩ tɩn, sɩ n yagɩ kʋ dim. 21Kʋ lana sɩ n yɩ kɩ kʋlʋ maama na w'ʋ pa n ko-bu tusi Wɛ cwəŋə nɩ tɩn, kʋ na yɩ nwana dim naa sana nyɔm naa kʋlʋ maama dɩ. 22Nmʋ na ye kʋlʋ n wʋbʋŋa nɩ kantʋ laŋa nɩ tɩn, ta n jɩgɩ-kʋ nmʋ dɩ Wɛ laŋa nɩ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na ye kʋlʋ na lana sɩ o kɩ yɩ o ba jɩgɩ wʋbʋŋa yale kʋ baŋa nɩ tɩn, kʋntʋ tu jɩgɩ yu-yoŋo. 23Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na jɩgɩ bʋbwɛa dɩ o na di wʋdiu kʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu b'a na bʋra Wɛ tee nɩ. Kʋ brɩ nɩ o ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa o dim dɩm wʋnɩ. Woŋo kʋlʋ maama nmʋ na w'ʋ kɩ yɩ n ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa tɩn, kʋ yɩ lwarɩm mʋ.

will be added

X\