Rom 13

1Abam maama maŋɩ sɩ 'a sɛ dɩdɛɛra balʋ na te 'a tɩɩnɩ dɩm tɩn ni, bɛŋwaanɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ba jɩgɩ dam sɩ o taa te o doŋ yɩ Wɛ wʋ pɛ kʋ tu cwəŋə. Dɩdɛɛra balʋ na wʋra tɩn yɩ Wɛ mʋ tiŋi-ba. 2Wʋlʋ maama na vɩn dɩdɛɛra bam kʋntʋ ni tɩn, kʋ tu vɩn cwəŋə kalʋ Wɛ na tiŋi tɩn mʋ. Balʋ na kɩ kʋntʋ doŋ tɩn w'ʋ na cam. 3Dɩdɛɛra bam nan ba paɩ fʋʋnɩ jɩgɩ balʋ na kɩ kəm-laarʋ tɩn. Fʋʋnɩ jɩgɩ balʋ na kɩ kəm-balwaarʋ tɩn mʋ. Nmʋ na ba lagɩ sɩ fʋʋnɩ taa jɩgɩ-m dɩ dɩdɛɛra bam, n maŋɩ sɩ n ta n kɩ kəm-laarʋ mʋ sɩ kʋ pa n na zulə ba tee nɩ. 4Wɛ nan tiŋi dɩdɛɛra bam sɩ ba taa tʋŋɩ ba pa-DƖ abam zənə ŋwaanɩ mʋ. Abam nan na kɩ wo-balwaarʋ, 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a kwarɩ fʋʋnɩ, bɛŋwaanɩ dɩdɛɛra bam sɩɩnɩ ba jɩgɩ cwəŋə sɩ ba pa nɔɔna na cam. Bantʋ mʋ yɩ balʋ Wɛ na tiŋi sɩ ba tɔgɩ DƖ ban-zɔŋɔ kʋm ŋwaanɩ ba ma pa balʋ na kɩ lwarɩm tɩn na cam. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ 'a maŋɩ sɩ 'a sɛ ba ni. Kʋ daɩ ba na w'ʋ pa 'a na cam tɩn yɩranɩ ŋwaanɩ. 'A sɛ-ba, bɛŋwaanɩ 'a ye 'a bɩcara nɩ, nɩ 'a maŋɩ sɩ 'a tɔgɩ cɩga cwəŋə mʋ. 6Kʋ ta yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a ŋwɩ lampoo. Bɛŋwaanɩ dɩdɛɛra bam tʋŋɩ ba pa Wɛ mʋ, dɩ ba na kwaanɩ ba tʋŋɩ te tɩn. 7Nan ta'a ŋwɩ kʋlʋ maama ba na maŋɩ sɩ ba joŋi 'a tee nɩ tɩn 'a pa-ba. Kʋ na yɩ wʋlʋ na joŋi 'a yuu lampoo tɩn, naa wʋlʋ dɩ na joŋi 'a wəənu lampoo tɩn, sɩ 'a ŋwɩ 'a lampoo maama 'a pa-ba. Kʋ na yɩ wʋlʋ na maŋɩ sɩ 'a ta'a kwar-o tɩn, sɩ 'a ta'a kwar-o. Kʋ na yɩ wʋlʋ na maŋɩ dɩ zulə tɩn, sɩ 'a ta'a zul-o. 8Abam nan yɩ ta'a jɩgɩ-na nɔɔn-nɔɔnʋ woŋo jɩnɩ, jɩnɩ dɩlʋ 'a na w'ʋ ta'a jɩgɩ tɩn mʋ yɩ sɩ 'a ta'a soe 'a donnə. Wʋlʋ maama na soe o doŋ tɩn sɩɩnɩ o tɔgɩ Wɛ cullu tɩm dɩ DƖ niə yam mʋ. 9Wɛ cullu tɩm brɩ nɩ: "Yɩ kɩ boorim, yɩ gʋ nɔɔnʋ, yɩ ŋɔnɩ, yɩ pa n yi zʋ n donnə wəənu." Cullu tɩm kʋntʋ dɩdaanɩ Wɛ niə yam maama nan tɔgɩ ni dɩdʋa mʋ. Ni dɩntʋ nan mʋ wɩ: "Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te." 10Nmʋ na soe n doŋ, n daa n b'a wanɩ n kɩ-o balɔrɔ. Wʋlʋ na soe o doŋ tɩn sɩɩnɩ o kɩ Wɛ niə yam na brɩ kʋlʋ tɩn mʋ. 11'A ta'a kɩ-na kʋntʋ, sɩ abam ye maŋa kalʋ wʋnɩ d'ɩ na wʋra tɩn. Maŋa yi sɩ 'a zaŋɩ 'a yagɩ dɔɔm. Maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ ba DƖ vrɩ dɩbam tɩn daarɩ fɩɩn sɩ ka yi, yɩ kʋ daa daɩ nɩnɛɛnɩ maŋa kalʋ d'ɩ dɛɛn na puli d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn. 12Maŋa kam daarɩ fɩɩn sɩ ka yi, nɩ tɩga na lagɩ ka pʋʋrɩ te tɩn. Tɩtɩɩ dɩm lagɩ dɩ kɛ sɩ wɩa pooni ba. Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a pa d'ɩ yagɩ kikiə yalʋ maama na yɩ lim nyɩm tɩn, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ma Wɛ dam dɩm d'ɩ cɩ d'ɩ tɩtɩ, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ tɔgɩ pooni cwəŋə kam. 13Pa-na d'ɩ tɔgɩ cwəŋə sɩ kʋ maŋɩ dɩ balʋ na wʋ pooni wʋnɩ te tɩn. 'A nan pa-na d'ɩ yagɩ nɔn-kwəlim dɩ sa-nyɔrɩ dɩ boorim dɩ wo-digiru kikiə maama. 'A yɩ ta'a jaanɩ daanɩ naa 'a ta'a kɩ wʋ-gʋʋ daanɩ. 14Pa-na abam ŋwɩa kam dɩdaanɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwɩa kam taa yɩ bɩdwɩ. Nan yɩ pa-na 'a wʋbʋŋa taa tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ 'a fra na zʋʋrɩ tɩn.

will be added

X\