Rom 12

1A ko-biə-ba, Wɛ na tiini DƖ jɩgɩ abam ŋwaŋa kʋntʋ tɩn, a loori abam sɩ 'a kwe 'a tɩtɩ 'a pa Wɛ nɩnɛɛnɩ ba na mɛ woŋo ba kɩ kaanɩm ba pa Wɛ tɩn, sɩ 'a ta'a ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo, sɩ kʋ poli Wɛ wʋ lanyɩranɩ. Kʋntʋ mʋ yɩ zulə yalʋ na maŋɩ sɩ 'a pa Wɛ tɩn. 2'A yɩ pa 'a wʋbʋŋa taa tɔgɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn cwe sɩm. Kwaanɩ-na sɩ Wɛ pa 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-dʋʋra, sɩ kʋ ləni 'a ŋwɩa kam maama. Abam laan w'ʋ ba 'a lwarɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ sɩ 'a kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ 'a w'ʋ lwarɩ nɩ kʋ tiini kʋ lana cɩga cɩga yɩ kʋ poli DƖ wʋ. 3Wɛ na kɩ-nɩ yu-yoŋo sɩ a taa yɩ DƖ tɩntʋŋnʋ tɩn, a lagɩ a ta dɩ abam maama sɩ 'a yɩ ta'a bʋŋɩ kamunni 'a pa 'a tɩtɩ, nɩ 'a dwe 'a na maŋɩ 'a yɩ te tɩn. 'A nan ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ na pɛ abam dɩdʋa dɩdʋa pɛɛrɩ te 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ. 4Nabiinu yɩra yɩ woŋo dɩdʋa mʋ, yɩ ya laan pɔɔrɩ je dwi təri təri. Jəgə maama nan jɩgɩ ka tɩtʋŋa mʋ yɩra yam wʋnɩ. 5Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ dɩbam balʋ dɩ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn. D'ɩ tiini d'ɩ daga, yɩ d'ɩ nan yɩ kɔgɔ dɩdʋa mʋ. Dɩbam maama dɩdʋa dɩdʋa maa tʋŋɩ d'ɩ wəli daanɩ, nɩ yɩra yam je sɩm dwi təri təri na tʋŋɩ sɩ zəni daanɩ te tɩn. 6Wɛ-pɛɛra yalʋ DƖ na pɛ dɩbam tɩn yɩ dwi təri təri mʋ, nɩ DƖ na pɛ dɩbam zaanɩ te tɩn. Wɛ na pɛ wʋlʋ waɩ o ŋɔɔnɩ yiyiu-ŋwɛ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa tɔgɩ o na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn mʋ o ma ŋɔɔnɩ-sɩ. 7Wɛ na pɛ wʋlʋ waɩ o tʋŋɩ o wəli o donnə tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa tʋŋɩ kʋntʋ mʋ. Wʋlʋ Wɛ na pɛ o waɩ o brɩ o donnə Wɛ cɩga kam tɩn, sɩ o dɩ kwaanɩ o taa brɩ-ka. 8Wɛ na pɛ wʋlʋ waɩ o kwe nɔɔna sɩ ba na baarɩ tɩn maŋɩ sɩ o taa kɩ kʋntʋ mʋ. Wʋlʋ dɩ na cɛ o wəənu o maa zəni o donnə tɩn maŋɩ sɩ o ma o wʋ-yoŋo mʋ o wəli-ba lanyɩranɩ. Wʋlʋ nan na yɩ nɔɔna yigə tu tɩn maŋɩ sɩ o kwaanɩ o taa brɩ-ba cwəŋə lanyɩranɩ. Wʋlʋ nan na duri o donnə yibwənə tɩn maŋɩ sɩ o taa kɩ-kʋ dɩ wʋpolo mʋ. 9'A ta'a soe daanɩ dɩ cɩga. 'A ta'a culi wo-lwaanʋ dwi maama, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kɩ kʋlʋ maama na lana tɩn. 10'A na yɩ ko-biə daanɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn, 'a ta'a soe daanɩ dɩ 'a wʋrʋ maama, sɩ 'a ta'a nɩgɩ daanɩ lanyɩranɩ. 11'A na tʋŋɩ 'a pa Wɛ te tɩn, 'a yɩ pa yawɔrɔ zʋ abam. Kwe-na 'a bɩcara maama 'a ta'a maa tʋŋɩ 'a pa d'ɩ Yuutu wʋm. 12'A na jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ te tɩn, 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo kʋ ŋwaanɩ. Yaara na yi abam, sɩ 'a vɔ pu-dɩa. Kwaanɩ-na 'a ta'a loori Wɛ maŋa maama. 13Cɛ-na 'a wəənu 'a ma zəni balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ yinigə jɩgɩ-ba tɩn. 'A ta'a jeeri vərə lanyɩranɩ 'a sam nɩ. 14Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ abam ba bɛɛsɩ tɩn, sɩ 'a ta'a loori Wɛ sɩ DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ. 'A nan yɩ sɔɔlɩ 'a cɔgɩ-ba. 15Kɩ-na wʋpolo dɩ balʋ na jɩgɩ wʋpolo tɩn, sɩ 'a daarɩ 'a wəli dɩ balʋ na keeri tɩn 'a keeri. 16'A ta'a jɩgɩ-na wʋbʋŋ-dɩdwɩ. 'A yɩ ta'a kɩ kamunni. Tu-na 'a tɩtɩ sɩ 'a ta'a tʋŋɩ tɩtʋŋ-balɛ dɩ. 'A yɩ ta'a bʋŋɩ 'a pa 'a jɩgɩ swan. 17Nɔɔnʋ na kɩ abam lwarɩm, 'a dɩ daa yɩ joori 'a kɩ-o lwarɩm 'a ma ŋwɩ. Nan kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a kɩ kʋlʋ na lana tɩn nɔɔna maama yigə nɩ. 18Kwaanɩ-na lanyɩranɩ sɩ 'a ta'a zʋʋrɩ dɩ ywəəni nɔɔna maama tɩtarɩ nɩ, nɩ 'a na waɩ te tɩn. 19A badon-sonnu-ba, 'a yɩ ta'a bʋŋɩ sɩ 'a kɩ balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn dɩ lwarɩm. Nan yagɩ-na, sɩ Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm w'ʋ ba ba baŋa. Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Baŋa-Wɛ tagɩ DƖ wɩ: "Amʋ yɩ wʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ nɔɔna dɩ ba kəm-balwaarʋ tɩn. Amʋ w'ʋ pa ba joori ba na kʋlʋ na maŋɩ dɩ ba tɩn." 20Kʋ nan ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Nmʋ dʋm kana na wɔɛ, sɩ n pa-o wʋdiu sɩ o di. Na-nyɔm na jɩg-o, sɩ n pa-o na sɩ o nyɔ. N na kɩ kʋntʋ, kʋ'ʋ pa cavɩɩra tiini ya ja-o." 21Abam nan yɩ pa lwarɩm wanɩ abam. 'A ta'a kɩ kəm-laarʋ sɩ tɩ wanɩ lwarɩm dam tɩ cɔgɩ.

will be added

X\