Rom 11

1Kʋntʋ tɩn, amʋ ta lagɩ a bwe a nii, Wɛ vɩn DƖ tɩtɩ nɔɔna Yisɩrayɛlɩ tiinə bam mʋ na? Aye! Kʋ daɩ kʋntʋ. Amʋ tɩtɩ dɩ yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tu mʋ. A yɩ Abraham naa mʋ, yɩ a nuŋi Bɛnzamɛn dwi dɩm wʋnɩ. 2Wɛ wʋ vɩn DƖ nɔɔna balʋ DƖ na maŋɩ DƖ kuri pulim nɩ tɩn. Abam nan maŋɩ 'a ye Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ Eli taanɩ te, dɩ o na warɩ Wɛ o ta Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na kɩ te yɩ kʋ wʋ maŋɩ tɩn. 3O dɛɛn warɩ Wɛ o wɩ: "Yuutu Baŋa-Wɛ, ba gʋ nmʋ nijoŋnə bam maama, yɩ ba daarɩ ba cɔgɩ nmʋ kaanɩm bimbinə yam. Kʋ laan daarɩ amʋ yɩranɩ mʋ, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ amʋ dɩ." 4Wɛ nan lər-o DƖ wɩ bɛɛ mʋ? DƖ dɛɛn wɩ: "Amʋ lɩ nɔɔna mʋrr-tɩrpɛ mʋ (7.000), sɩ ba taa yɩ amʋ tɩtɩ nɔɔna. Bantʋ ta wʋ fɔgɩ ba kuni doonə ba zuli Baalɩ. " 5Kʋ nan ta yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ zɩm maama. Nɔɔna fɩnfɩɩn ta mʋ daarɩ, Wɛ na tɔgɩ DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ DƖ kuri-ba tɩn. 6Wɛ dɛ DƖ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ DƖ kuri-ba, sɩ kʋ daɩ ba tɩtʋŋ-ŋʋna ŋwaanɩ. Kʋ ya na yɩ ba tɩtʋŋ-ŋʋna ŋwaanɩ mʋ Wɛ kuri-ba, kʋ ya daa b'a ta yɩ DƖ zaanɩ dɩm DƖ na pɛ-ba tɩn ŋwaanɩ. 7Kʋ brɩ nɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam wʋ nɛ cɩga kalʋ ba na kwaanɩ sɩ ba na Wɛ tee nɩ tɩn. Nɔɔna balʋ Wɛ na kuri tɩn nan mʋ nɛ-ka. Balʋ na daarɩ tɩn bɩcarɩ digili. 8Kʋ maa kɩ-ba nɩ kʋ na pʋpʋnɩ te Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ mʋ pɛ ba wʋbʋŋa tɩ, yɩ ba daa ba ni kʋlʋkʋlʋ kuri. Dɩ zɩm maama, ba yiə ta ba naɩ, yɩ ba zwa dɩ kwarɩmɩ dɩ Wɛ cɩga kam." 9Davidi dɩ dɛɛn tagɩ ba taanɩ o wɩ: "Wɛ w'ʋ pa ywəəni dɩlʋ ba na bʋŋɩ sɩ ba di tɩn pipiri dɩ ji woŋo kʋlʋ na w'ʋ ja-ba kʋ cɔgɩ, nɩ cɩkʋ na jaanɩ-ba te tɩn. Kʋ maa w'ʋ pa Wɛ pa ba na cam yɩ ba tʋ tɩga nɩ. 10Wɛ w'ʋ pa ba yiə dwe yɩ ba daa b'a ta naɩ. DƖ maa w'ʋ pa ba yɩra cɛ dɩ yaara taan, maŋa maama." 11Amʋ ta lagɩ a bwe a nii, Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na tri ba tʋ kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ ba daa b'a wanɩ ba zaŋɩ ba joori ba fɔgɩ dɩ Wɛ mʋ na? Aye! Bantʋ na vɩn Wɛ cɩga kam te tɩn mʋ pɛ dwi-gɛ tiinə wanɩ ba na vrɩm Wɛ tee nɩ. Wɛ kɩ kʋntʋ sɩ kʋ pa Yisɩrayɛlɩ tiinə bam mʋ taa jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ ba. 12Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na kɩ ba cɔgɩ tɩn mʋ pɛ nabiinə maama wanɩ ba na zənə lanyɩranɩ Wɛ tee nɩ. Bantʋ na gɛ kʋlʋ ba na maŋɩ sɩ ba na tɩn mʋ pɛ dwi-gɛ tiinə na cwəŋə ba joŋi Wɛ zənə yam. Kʋ brɩ nɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə kɔgɔ kʋlʋ na w'ʋ ba tɔgɩ Wɛ tɩn na puli kʋ ti, kʋ'ʋ pa nɔɔna na Wɛ zənə zanzan kʋ ja gaalɩ. 13Kʋ yɩ dɩ abam dwi-gɛ tiinə mʋ a lagɩ a ta taanɩ dɩntʋ. Amʋ na yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ sɩ a taa tɔɔlɩ o kwərə kam a brɩ dwi-gɛ tiinə tɩn, a brɩ nɩ kʋ tiini kʋ yɩ tɩtʋŋ-kamunu mʋ. 14Amʋ kwaanɩ a tʋŋɩ sɩ kʋ pa wʋ-gʋʋ mʋ ja a donnə Yisɩrayɛlɩ tiinə bam, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa Wɛ vrɩ ba badonnə amʋ tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ. 15Wɛ na yagɩ bantʋ tɩn, kʋ pɛ lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama laan ba ba fɔgɩ dɩ Wɛ. Kʋ daarɩ maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ joori DƖ joŋi-ba tɩn, kʋ'ʋ ta nyɩ dɩ twa na joori ba na ŋwɩa te tɩn mʋ. 16D'ɩ ye nɩ, nmʋ na dɛ yigə n fɔ dɩpɛ n tiŋi Wɛ ŋwaanɩ, dɩlʋ maama na daarɩ tɩn daa ta yɩ Wɛ nyɩm mʋ. Tiu kuri na yɩ Wɛ nyɩm, kʋ nɛ sɩm maama dɩ yɩ Wɛ nyɩm mʋ. 17Yisɩrayɛlɩ tiinə bam nyɩ dɩ Olivi tiu ba na jəri gaarɩ wʋnɩ te tɩn mʋ. Kʋ yɩ nɩnɛɛnɩ Wɛ mʋ goni tiu kʋm kʋntʋ nɛ sɩdaara DƖ yagɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ kwe Olivi tiu kʋlʋ na wʋ gaa wʋnɩ tɩn nɛ DƖ toŋi DƖ gwaanɩ nɛ sɩdonnə sɩm wʋnɩ. Abam balʋ na yɩ dwi-gɛ tiinə tɩn nyɩ dɩ nɛ sɩlʋ ba na toŋi tɩn mʋ. Sɩ laan ma wəri yɩ sɩ tɔgɩ sɩ naɩ tiu kʋm kugu kʋm nyʋa kam. 18Kʋntʋ ŋwaanɩ, nmʋ yɩ ta n gooni nɛ sɩlʋ ba na goni ba yagɩ tɩn. Nmʋ na brɩ n tɩtɩ kʋntʋ, ta n ye sɩ kʋ daɩ nmʋ mʋ paɩ tiu kʋm kugu kʋm zɩga. Kʋ yɩ kugu kʋm mʋ jɩgɩ nmʋ. 19Nmʋ nan waɩ n tɛ nɩ: "Wɛ goni nɛ sɩm kʋntʋ DƖ yagɩ, kʋ daarɩ sɩ amʋ mʋ na jəgə a toŋi tiu kʋm yɩra nɩ." 20Kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ. Wɛ nan goni nɛ sɩm kʋntʋ DƖ yagɩ, ba na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nmʋ nan na wanɩ n toŋi tiu kʋm yɩra nɩ tɩn, kʋ yɩ n na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nan yɩ zaŋɩ n ta n kɩ kamunni, za n ta n kwarɩ Wɛ. 21Bɛŋwaanɩ, Wɛ na wʋ sɛ sɩ DƖ yagɩ tiu kʋm tɩtɩ nɛ sɩm sɩ je nɩ tɩn, nmʋ dɩ na ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ, DƖ b'a yagɩ-m da. 22Kʋ maama nan brɩ Wɛ na kɩ nɔɔna lanyɩranɩ te, yɩ DƖ daarɩ DƖ vaŋɩ nɔɔna zwa te tɩn mʋ. Kʋ na yɩ balʋ na kɩ ba cɔgɩ tɩn, DƖ vaŋɩ ba zwa mʋ. Kʋ daarɩ, nmʋ nan na wʋ yagɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm, DƖ w'ʋ ta kɩ nmʋ lanyɩranɩ. Nmʋ nan na yagɩ Wɛ cwəŋə kam, DƖ laan w'ʋ go nmʋ dɩ DƖ yagɩ mʋ nɩ tiu naga te. 23Yisɩrayɛlɩ tiinə bam nan na kɩ ba wʋ-dɩdʋa ba sɛ Wɛ, ba'a joori ba na ba jəgə kam. Wɛ w'ʋ wanɩ DƖ joori DƖ toŋi-ba da. 24Kʋntʋ tɩn, nmʋ wʋlʋ na yɩ dwi-gɛ tu tɩn nyɩ dɩ naga kalʋ Wɛ na goni Olivi tiu kʋlʋ na wʋ gaa wʋnɩ tɩn yɩra nɩ mʋ. DƖ ma pa nmʋ toŋi Olivi tiu kʋlʋ na wʋ gaarɩ wʋnɩ tɩn yɩra nɩ, yɩ kʋ daɩ nɩ nɔɔna na yəni ba kɩ te tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ b'a ta cana dɩ Wɛ sɩ DƖ joori DƖ toŋi nɛ sɩlʋ DƖ ya na goni tɩn sɩ tɩtɩ kugu kʋm je nɩ. 25A ko-biə-ba, amʋ lagɩ sɩ 'a lwarɩ Wɛ cɩga kalʋ dɛɛn na səgi tɩn mʋ. Abam na sɩɩnɩ 'a lwarɩ kʋntʋ, 'a daa b'a ta bʋŋɩ nɩ 'a yɩ swan tiinə. Kʋ na yɩ te tɩn, lele kʋntʋ Yisɩrayɛlɩ tiinə badaara wʋrʋ digili yɩ ba warɩ Wɛ cɩga kam kuri ba ni. Kʋ nan w'ʋ ta yɩ kʋntʋ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam dwi-gɛ tiinə balʋ na sɛ Wɛ tɩn kɔgɔ kʋm na w'ʋ puli kʋ ti tɩn. 26Kʋntʋ, Yisɩrayɛlɩ tiinə kɔgɔ kʋm maama laan w'ʋ na vrɩm, nɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wʋlʋ na paɩ nɔɔna na vrɩm tɩn w'ʋ nuŋi Siyɔn nɩ o ba, yɩ o'o pa Zakɔbɩ dwi tiinə bam lwarɩm dɩm ti. 27Amʋ Wɛ w'ʋ go ni dɩntʋ a pa-ba, nɩ amʋ w'ʋ saarɩ ba lwarɩm dɩm a yagɩ." 28Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na vɩn Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn, ba jigi Wɛ dʋna mʋ, yɩ kʋntʋ laan pa abam dwi-gɛ tiinə bam na vrɩm Wɛ tee nɩ. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ Wɛ na kuri nɔɔna sɩ ba taa yɩ DƖ nɔɔna te tɩn laŋa nɩ, DƖ soe Yisɩrayɛlɩ tiinə bam, DƖ dɛɛn na goni ni dɩ ba nabaara bam tɩn ŋwaanɩ. 29Wɛ nan ba kɩ a ya na maanɩ, dɩ DƖ na kuri nɔɔna yɩ DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ te tɩn. 30Abam dwi-gɛ tiinə dɛɛn ya vɩn Wɛ mʋ, yɩ 'a laan ba 'a lwarɩ DƖ yibwən-durə kam, Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na vɩn Wɛ tɩn ŋwaanɩ. 31Bantʋ dɩ laan tu ba vɩn Wɛ ni, yɩ abam na Wɛ yibwənə kam, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa bantʋ dɩ laan ba ba lwarɩ DƖ yibwən-durə kam na yɩ te tɩn. 32Wɛ nan pɛ nɔɔna maama nyɩ nɩ ba wʋ pɩɩna digə nɩ mʋ te, ba na vɩn DƖ ni tɩn ŋwaanɩ, sɩ DƖ laan wanɩ DƖ duri ba maama yibwənə. 33Maanɩ-na 'a nii Wɛ zaanɩ dɩm na tiini dɩ dagɩ te. Wɛ wʋbʋŋa dɩ DƖ yəno kʋm dɩ ma tiini kʋ lirə. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ DƖ na lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ kɩ te tɩn, naa o lwarɩ cwe sɩlʋ DƖ na tɔgɩ tɩn, nɩ kʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 34"Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ Baŋa-Wɛ wʋbʋŋa, naa o brɩ-DƖ DƖ na w'ʋ kɩ te tɩn. 35Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o kwe o woŋo o jɩnɩ Wɛ." 36Bɛŋwaanɩ wəənu maama nuŋi Wɛ te mʋ, yɩ dɩntʋ mʋ nii tɩ maama baŋa nɩ, yɩ tɩ maama yɩ dɩntʋ nyɩm mʋ. Wɛ maŋɩ dɩ zulə mʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.

will be added

X\