Rom 10

1A ko-biə-ba, amʋ tiini a laga sɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na vrɩm, yɩ a yəni a loori Wɛ a pa-ba kʋ ŋwaanɩ. 2Amʋ w'ʋ wanɩ a pa cɩga nɩ ba tiini ba lagɩ sɩ ba tʋŋɩ ba pa Wɛ, ba nan yəri cwəŋə kalʋ ba na maŋɩ sɩ ba tɔgɩ tɩn mʋ. 3Ba maa yəri cwəŋə kalʋ Wɛ na pɛ sɩ nabiinə tɔgɩ da ba ma na cɩga DƖ tee nɩ tɩn. Ba maa tiŋi ba tɩtɩ cwəŋə sɩ ba maa na cɩga Wɛ tee nɩ, yɩ ba ba sɛ sɩ ba taa tɔgɩ cwəŋə kalʋ Wɛ na tiŋi tɩn. 4Zezi Krisi mʋ pɛ Wɛ cullu tɩm tɔgɩm cwəŋə kam laan ba ka kweeli, kʋ ma pa balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn laan na cɩga Wɛ tee nɩ. 5Moyisi dɛɛn pʋpʋnɩ nɔɔnʋ na w'ʋ kɩ te sɩ o ma na cɩga Wɛ tee nɩ DƖ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn. O pʋpʋnɩ o wɩ: "Wʋlʋ na kɩ Wɛ cullu tɩm na wɩ te tɩn w'ʋ na ŋwɩa kʋ ŋwaanɩ." 6Kʋ nan daa na yɩ nɔɔnʋ na w'ʋ kɩ te sɩ o ma na cɩga Wɛ tee nɩ o na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ, kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Yɩ zaŋɩ n bwe n tɩtɩ nɩnɛɛnɩ, wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o di Wɛ-sɔŋɔ?" Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ, sɩ o pa Zezi Krisi tu o ba o zəni dɩbam. 7"Nan yɩ bwe n tɩtɩ nɩ, wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o tu curu?" Kʋ lagɩ kʋ ta nɩ, sɩ o pa Zezi bi o yagɩ tʋʋnɩ sɩ o joori o ba. 8Kʋ nan maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ taanɩ dɩm daɩ yigə yigə dɩ nmʋ, dɩ wʋ nmʋ ni nɩ dɩ n bɩcarɩ nɩ." Kwərə kam kʋntʋ mʋ dɩbam tɔɔlɩ d'ɩ brɩ nɔɔna sɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi. 9Kʋ tagɩ kʋ wɩ, nmʋ na tagɩ dɩ n ni nɩ Zezi mʋ yɩ woŋo maama Yuutu, yɩ nmʋ na sɛ n bɩcarɩ nɩ, sɩ Wɛ sɩɩnɩ DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, Wɛ w'ʋ vrɩ-m. 10Bɛŋwaanɩ, kʋ yɩ nmʋ bɩcarɩ nɩ mʋ n'n sɛ dɩ n wʋ-dɩdʋa yɩ n na cɩga Wɛ tee nɩ, yɩ nmʋ w'ʋ ma n ni mʋ n ta jaja nɩ Zezi mʋ yɩ Yuutu, sɩ n ma n na vrɩm. 11Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn, cavɩɩra b'a ja kʋntʋ tu." 12Kʋntʋ, kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nɔɔna maama, kʋ na yɩ Zwifə dɩ dwi-gɛ tiinə bam dɩ. Ba maama Yuutu yɩ dɩdʋa mʋ, yɩ wʋntʋ mʋ yəni o paɩ balʋ maama na loor-o tɩn zənə zanzan. 13Bɛŋwaanɩ, "wʋlʋ maama na loori zənə d'ɩ Yuutu wʋm yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn w'ʋ na vrɩm." 14Kʋ nan na yɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna w'ʋ kɩ ta mʋ ba loori zənə o tee nɩ, yɩ ba wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o? Ba nan w'ʋ kɩ ta mʋ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ ba wʋ ni o kwərə? Ba nan w'ʋ kɩ ta mʋ ba ni o kwərə yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ tɔɔlɩ-ka o brɩ-ba? 15Nɔɔnʋ nan w'ʋ kɩ ta mʋ o vu o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam o brɩ-ba dɩ ba na wʋ tʋŋ-o? Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Balʋ na beeri ba tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ba brɩ nɔɔna tɩn vəŋə jɩgɩ wʋpolo mʋ." 16Kʋ nan daɩ nɩ nɔɔna maama mʋ sɛ Wɛ kwər-ywəŋə kam. Ezayi dɛɛn tagɩ o wɩ: "Yuutu Baŋa-Wɛ, wɔɔ mʋ joŋi dɩbam ni-taanɩ dɩm?" 17Kʋntʋ ma brɩ nɩ nɔɔna zwa na ni kʋlʋ tɩn, mʋ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ kʋ. Taanɩ dɩlʋ ba nan na w'ʋ ni tɩn mʋ yɩ Zezi Krisi kwərə kam. 18Amʋ lagɩ a bwe a nii, Yisɩrayɛlɩ tiinə bam wʋ ni Wɛ kwərə kam mʋ na? Kʋ yɩ cɩga ba ni-ka, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ kʋ wɩ: "Ba tɔɔlɩ o kwərə kam lʋgʋ baŋa je maama, yɩ ba ni-taanɩ jagɩ dɩ yi je maama." 19Amʋ ta lagɩ a bwe a nii, Yisɩrayɛlɩ tiinə bam sɩɩnɩ ba wʋ ni Wɛ taanɩ dɩm kuri mʋ na? Ba niə. Dayigə tɩn, Wɛ dɛɛn tɔgɩ Moyisi ŋwaanɩ mʋ DƖ ta dɩ ba DƖ wɩ: "Amʋ w'ʋ pa abam ta'a jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ dwi tiinə balʋ na daɩ amʋ nɔɔna tɩn. Amʋ w'ʋ pa abam bana zaŋɩ dɩ nɔɔna balʋ na yəri kʋlʋkʋlʋ tɩn." 20Kʋntʋ kwaga nɩ Ezayi dɛɛn nɛ baarɩ yɩ o ta o wɩ: "Nɔɔna balʋ ya na ba bʋŋɩ sɩ ba ba ba sɛ amʋ Wɛ tɩn, bantʋ laan mʋ tu ba sɛ amʋ. Amʋ pɛ balʋ na maŋɩ ba wʋ bwe amʋ bwiə tɩn mʋ ba ba lwarɩ amʋ." 21Kʋ nan na yɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam, Wɛ tagɩ DƖ wɩ: "Dɛ maama wʋnɩ amʋ te a jɩa sɩ a ma joŋi abam, yɩ 'a vɩn sɩ 'a ba amʋ te."

will be added

X\