Rom 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ Zezi Krisi gamba-sono tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. Wɛ mʋ kuri-nɩ sɩ a taa yɩ Zezi tɩntʋŋnʋ, sɩ a taa tɔɔlɩ o kwər-ywəŋə kam. 2Faŋa faŋa tɩn Wɛ maŋɩ DƖ pa DƖ nijoŋnə bam mʋ pʋpʋnɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ DƖ goni ni sɩ DƖ pa nɔɔna lwarɩ DƖ kwər-ywəŋə kam kʋntʋ. 3- 4DƖ kwərə kam kʋntʋ nan yɩ DƖ Bu wʋm taanɩ mʋ, wʋlʋ na yɩ dɩbam Yuutu Zezi Krisi tɩn. Wʋntʋ na jigi nabiinu tɩn, ba lʋg-o Pɛ Davidi dwi tiinə bam wʋnɩ mʋ. Wɛ Joro kʋm nan wʋ o tee nɩ dɩ dam, yɩ kʋ brɩ nɩ o yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ maŋa kalʋ o na bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 5Wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ kɩ dɩbam yu-yoŋo lanyɩranɩ, yɩ DƖ pa d'ɩ yɩ Zezi tɩntʋŋna sɩ d'ɩ vu dwi maama tiinə te d'ɩ pa ba sɛ o kwər-ywəŋə kam, sɩ ba daarɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ kʋntʋ w'ʋ pa Zezi Krisi na zulə. 6Abam dɩ tɔgɩ 'a yɩ balʋ Wɛ na kuri sɩ 'a ta'a yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn mʋ. 7A pʋpʋnɩ a pa abam balʋ na wʋ Rom nɩ yɩ Wɛ soe abam yɩ DƖ kuri abam sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn mʋ. D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 8Dayigə woŋo yɩ, amʋ lagɩ a tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ a kɩ a Yuutu Wɛ le abam maama ŋwaanɩ, dɩ nɔɔna na tɛ abam taanɩ je maama nɩ 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn. 9Amʋ yəni a loori Wɛ abam ŋwaanɩ maŋa maama, yɩ Wɛ dɩlʋ a na tʋŋɩ a paɩ dɩ a wʋ maama dɩ a na tɔɔlɩ DƖ Bu Zezi kwər-ywəŋə kam tɩn ye nɩ amʋ tɛ cɩga mʋ. 10A ta yəni a loori-DƖ sɩ DƖ pa-nɩ cwəŋə, sɩ a laan wanɩ a ba abam te. 11Abam fra tiini ya jɩgɩ amʋ. A lagɩ sɩ a na abam, sɩ Wɛ Joro kʋm laan wanɩ kʋ tɔgɩ amʋ kʋ zəni abam dɩ Wɛ-pɛɛrɩ dɩlʋ na w'ʋ pa 'a zɩgɩ lanyɩranɩ tɩn. 12A na lagɩ kʋlʋ tɩn mʋ yɩ sɩ d'ɩ na baarɩ da-tee nɩ, dɩbam maama na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. 13A ko-biə-ba, 'a ta'a ye nɩ a kwaanɩ kuni zanzan mʋ sɩ a na nɛ cwəŋə sɩ a ba a na abam, yɩ a daa ta wʋ nɛ cwəŋə dɩ zɩm maama. A lagɩ sɩ a ba sɩ a wanɩ a tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ na w'ʋ ja kuri tɩn mʋ abam tɩtarɩ nɩ, nɩ a na maŋɩ a kɩ te dwi tiinə badonnə dɩ tɩtarɩ nɩ tɩn. 14Kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ a tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam a brɩ nɔɔna maama, yɩ kʋ nyɩ nɩ jɩm mʋ te a yuu nɩ, kʋ na yɩ balʋ yi na pʋʋrɩ, naa balʋ yi na wʋ pʋʋrɩ tɩn, dɩ swan tiinə dɩ balʋ na yəri kʋlʋkʋlʋ tɩn. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ tiini a lagɩ sɩ a ba a tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam a brɩ abam balʋ na wʋ Rom nɩ tɩn dɩ. 16Amʋ ba kwarɩ cavɩɩra sɩ a brɩ nɔɔna Wɛ kwər-ywəŋə kam. Taanɩ dɩm kʋntʋ mʋ jɩgɩ dam, yɩ Wɛ ma-dɩ DƖ vrɩ nɔɔna balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn, kʋ puli dɩ Zwifə bam mʋ, yɩ kʋ laan ba kʋ wəli dwi-gɛ tiinə dɩ da. 17Wɛ kwər-ywəŋə kam mʋ brɩ nɔɔna DƖ na w'ʋ pa ba na cɩga DƖ tee nɩ te tɩn. Kʋ maama nan zɩgɩ ba na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ tɩn ŋwaanɩ mʋ. Wɛ tɔnɔ kʋm maŋɩ kʋ brɩ nɩ: "Wʋlʋ maama na jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn, o'o na ŋwɩa cɩga cɩga." 18Baŋa-Wɛ nan brɩ nɔɔna DƖ banɩ na zaŋɩ dɩ ba ba lwarɩm dɩ ba kəm-lwaanʋ tɩm maama ŋwaanɩ. Ba na kɩ wo-lwaanʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ pa ba yəni ba cɩ cɩga kam nɔɔna tee nɩ. 19Wɛ nan vaŋɩ ba zwa, bɛŋwaanɩ DƖ maŋɩ DƖ pa nɔɔna cwəŋə sɩ ba lwarɩ DƖ cɩga kam. Wɛ tɩtɩ brɩ-ba DƖ cɩga kam jaja yɩ ba wʋ sɛ. 20Nabiinə warɩ ba naɩ Baŋa-Wɛ dɩ ba yiə. Kʋ nan na zɩgɩ DƖ na kɩ lʋgʋ baŋa tɩn, nabiinə sɩɩnɩ ba naɩ wəənu tɩlʋ DƖ na kɩ tɩn. Kʋ ma pa ba wanɩ ba lwarɩ lanyɩranɩ nɩ DƖ yɩ Wɛ cɩga cɩga, yɩ DƖ jɩgɩ dam dɩlʋ na ba jɩgɩ tiim tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ nabiinə b'a wanɩ ba na bʋra Wɛ tee nɩ dɩ ba na wʋ sɛ-DƖ tɩn. 21Ba maŋɩ ba ye Wɛ na yɩ wʋlʋ tɩn, yɩ ba nan ba zuli-DƖ nɩ ba Wɛ, naa ba taa kɩ-DƖ le. Kʋ maa pa ba wʋbʋŋa tɩ, yɩ ba bɩcara yam laan yɩ lim, yɩ ba yəri woŋo kʋlʋ na lana tɩn. 22Ba maa paɩ ba jɩgɩ swan mʋ, yɩ ba laan yɩ jwəəru. 23Ba ba sɛ sɩ ba taa zuli Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ, yɩ ba daarɩ ba zuli wəənu tɩlʋ ba tɩtɩ na mɔɔnɩ dɩ ba jɩa tɩn. Wəənu tɩm kʋntʋ mʋ nyɩ dɩ nabiinə balʋ na tʋ tɩn, dɩ zunə dɩ vara dɩ tɩga wo-vəəlu. 24Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ yagɩ-ba, sɩ ba taa tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ ba tɩtɩ fra na zʋʋrɩ tɩn. Ba maa yəni ba kɩ wo-digiru, yɩ ba tɔgɩ boorim kikiə yalʋ na yɩ ba cavɩɩra tɩn. 25Ba maa vɩn Wɛ cɩga kam, yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ vwan. Ba maa yəni ba zuli wəənu tɩlʋ Wɛ na kɩ tɩn, yɩ ba tɔgɩ-tɩ nɩ tɩ yɩ Wɛ mʋ te. Ba daarɩ ba yagɩ wʋlʋ tɩtɩ na yɩ tɩ maama Kəru tɩn. Wʋntʋ nan mʋ maŋɩ sɩ o joŋi zulə sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 26Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ yagɩ-ba, yɩ ba kɩ wo-digiru kikiə yalʋ ba fra na zʋʋrɩ yɩ ya jɩgɩ cavɩɩra tɩn. Kaana ma yəni ba yagɩ ba banna, yɩ ba daarɩ ba tigi dɩ ba donnə kaana, nɩ baarʋ dɩ o kaanɩ na tigi daanɩ te tɩn. 27Kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ baara dɩ. Ba dɩ ba lagɩ kaana, yɩ ba daarɩ ba paɩ ba fra zʋʋrɩ ba donnə baara ba ma tigi dɩ ba, yɩ kʋ ya wʋ maŋɩ sɩ ba taa kɩ kʋntʋ. Baara yəni ba kɩ cavɩɩra kənə yantʋ doŋ mʋ daanɩ, yɩ kʋ pa ba na cam dɩlʋ na maŋɩ dɩ ba lwarɩm kikiə yam tɩn. 28Nɔɔna bam kʋntʋ nan bʋŋɩ nɩ Wɛ cɩga kam ba jɩgɩ kuri mʋ sɩ ba taa jɩgɩ-ka ba wʋbʋŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ yagɩ-ba, sɩ ba taa tɔgɩ ba wʋbʋŋ-yɔɔrʋ tɩm kwaga, yɩ ba kɩ wəənu tɩlʋ ba ya na wʋ maŋɩ sɩ ba kɩ tɩn. 29Ba wʋbʋŋa maa su dɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ na ba tɔgɩ cɩga kam cwəŋə tɩn, dɩ kəm-lwaanʋ dwi maama. Ba yi maa zʋ wəənu zanzan. Ba tiini ba jɩgɩ pu-sɩŋa, yɩ ba jɩgɩ wʋ-gʋʋ. Ba ma lagɩ nɔɔna gʋm, yɩ ba kwəri ba jaanɩ daanɩ, yɩ ba daarɩ ba ganɩ ba donnə. Ba maa bʋŋɩ wo-balwaarʋ ba paɩ ba donnə, yɩ ba yɩ bɩbarɩ-nyɩna. 30Ba maa ŋɔɔnɩ ba cɔgɩ ba donnə yum. Ba maa culi Wɛ, yɩ ba twɩ ba donnə. Ba ta kwəri ba yɩ banɩ-nyɩna, yɩ ba brɩ ba tɩtɩ nɔɔna yigə nɩ. Ba ta ma tiini ba bʋŋɩ kəm-balwaarʋ wʋbʋŋa, yɩ ba ba nɩgɩ ba tiinə balʋ na lʋgɩ-ba tɩn. 31Ba yəri kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn. Ba maa jɩgɩ niə yale yale. Ba ma ba soe ba donnə, yɩ ba ba jɩgɩ ba ŋwaŋa dɩ. 32Ba nan maŋɩ ba ye Wɛ kwərə kam na brɩ kʋlʋ, nɩ balʋ na kɩ kəm-balwaarʋ tɩntʋ doŋ tɩn maŋɩ sɩ ba tɩ mʋ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, ba ta yəni ba kɩ-tɩ mʋ, yɩ ba tɛ dɩ balʋ na kɩ lwarɩm tɩn dɩ, nɩ kʋ lana.

will be added

X\