Brɩm Tɔnɔ 9

1Malɛka kalʋ na yɩ banu tu tɩn laan ma wu ka nabɔnɔ kʋm. Amʋ ma na calɩcʋa na kwəri wɛyuu nɩ ka ba ka tʋ lʋgʋ baŋa nɩ. Ba ma kwe borbu ba pa-ka, sɩ ka ma pʋrɩ goŋ-canluŋu kʋm ni dɩm. 2Ka na pʋrɩ goŋo kʋm ni dɩm tɩn, nyʋa maa yɔɔrɩ ka pi ka nuŋi goŋo kʋm wʋnɩ, nɩ mini na daga yɩ dɩ jɩgɩ nyʋa te tɩn. Nyʋa kam ma nuŋi ka li wɩa kam dɩ wɛyuu kʋm maama. 3Kayɩra laan ma nuŋi nyʋa kam wʋnɩ ka jagɩ tɩga baŋa je maama. Ka ma joŋi dam sɩ ka na dʋnɩ-m, sɩ kʋ taa wɔɛ nɩ nɔŋɔ na wɔɛ te tɩn. 4Ba ma kaanɩ kayɩra kam sɩ ka yɩ cɔgɩ lʋgʋ baŋa gaarʋ dɩ tweeru naa vɔɔrʋ dwi maama, sɩ ka daarɩ ka yaarɩ nɔɔna balʋ na ba jɩgɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ kʋm ba trə nɩ tɩn yɩranɩ. 5Ba nan wʋ pɛ-ka cwəŋə sɩ ka gʋ nɔɔna bam kʋntʋ. Kʋ yɩ sɩ ka pa nɔɔna bam yɩra mʋ taa wiirə, sɩ kʋ vu kʋ yi canɩ sɩnu. Ba yɩra yam w'ʋ ta wiirə nɩ nɔŋɔ dʋnɩm na wiiri te tɩn mʋ. 6Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔɔna bam w'ʋ ta lagɩ sɩ ba tɩ, yɩ tʋʋnɩ b'a ja-ba. Ba'a ta beeri tʋʋnɩ, yɩ tʋʋnɩ ba lagɩ-ba. 7Kayɩra kam maa nyɩ dɩ ba na vɔgɩ sise sɩ sɩ vu jara je te tɩn. Ka yuni nyɩ dɩ ka pugi səbu-sɩŋa yipwi mʋ te. Ka yibiyə maa yɩ nɩnɛɛnɩ nabiinə yibiyə na yɩ te tɩn. 8Ka yuuywe maa nyɩ dɩ kaana yuuywe te, yɩ ka yələ nyɩ dɩ nywəənu yələ te. 9Kayɩra kam nyɔɔna maa nyɩ dɩ lu-pʋlwarʋ mʋ kwəli-ya te. Ka vwana yam wuurim dɩm maa kɩ sɔɔ zanzan, nɩnɛɛnɩ sisəŋ-kɔgɔ mʋ vaɩ trəkooru sɩ duri sɩ maa ve jara je te. 10Ka maa jɩgɩ nabilə nɩ nwaanʋ nabilə te. Ka maɩ nabilə yam kʋntʋ mʋ ka dʋnɩ nɔɔna nɩ nɔŋɔ na dʋnɩ te tɩn. Ka nabilə yam mʋ paɩ ka jɩgɩ dam sɩ ka wanɩ ka yaarɩ nɔɔna, sɩ ba yɩra taa wiirə taan, sɩ kʋ vu kʋ yi canɩ sɩnu. 11Kayɩra kam maa jɩgɩ pɛ o na nii ka baŋa nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ malɛka kalʋ na nii goŋ-canluŋu kʋm baŋa nɩ tɩn. Ka yɩrɩ dɩ Zwifə tiinə taanɩ mʋ yɩ 'Abadɔn'. Ka yɩrɩ dɩm dɩ Grɛkɩ tiinə taanɩ maa yɩ 'Apoliyon'. Yɩrɩ dɩm kʋntʋ kuri mʋ yɩ 'Cɔgɩnʋ'. 12Mʋ dayigə lɛɛrʋ tɩm. Kʋ nan ta daarɩ lɛɛrʋ kuni bɩle mʋ. 13Malɛka kalʋ na kɩ sɩrdʋ tɩn laan ma wu ka nabɔnɔ kʋm. Amʋ ma ni kwərə na nuŋi səbu-sɩŋa bimbim dɩm na zɩgɩ Wɛ yigə nɩ tɩn nyɩa yana yam wʋnɩ. 14Kwərə kam ma ta dɩ malɛsɩ sɩrdʋ tu wʋlʋ na ze nabɔnɔ kʋm tɩn ka wɩ: "Ve, n bwəli malɛsɩ sɩna sɩm ba na ləgə ba zɩgɩ Efratɩ bu-kamunu kʋm ni nɩ tɩn n yagɩ." 15Malɛka kam laan ma vu ka bwəli malɛsɩ sɩna sɩm ka yagɩ. Sɩntʋ ya maŋɩ sɩ ti sɩ yigə mʋ sɩ ma cəgi maŋa kam kʋntʋ n'ɔɔ, sɩ ka ba ka yi. Sɩ laan ma zaŋɩ sɩ sɩ vu sɩ gʋ nabiinə pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ. 16Amʋ ma lwarɩ malɛsɩ sɩna sɩm jara tiinə bam kɔgɔ kʋm ni na maɩ te tɩn. Kʋ yɩ miliyɔɔrʋ biə-yale mʋ (200.000.000), yɩ ba maama dɔgɩ sise. 17A ma na sise sɩm dɩ sɩ diinə bam na yɩ te tɩn. Sise diinə bam maama jɩgɩ lu-pʋlwarʋ tɩlʋ ba na maa kwəli ba nyɔɔna ba kɩ jara tɩn mʋ. Luguru tɩm kʋntʋ maa tiini tɩ sɩɩnɩ nɩ mini na yɩ te tɩn. Tɩdaara maa yɩ nazom-pupweeru. Tɩdonnə dɩ maa yɩ nasʋnnʋ nɩ sun-muni te. Sise sɩm yuni tɩm maa nyɩ nɩ nywəənu yuni te. Mini dɩ nyʋa maa nuŋi sɩ niə nɩ. Ciribi dɩlʋ lwəm na dana tɩn dɩ maa nuŋə. 18Wəənu tɩm kʋntʋ tɩtɔ ma tʋ lʋgʋ baŋa nabiinə wʋnɩ, yɩ tɩ gʋ ba pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ. Kʋ nan yɩ mini dɩm dɩ nyʋa kam dɩ ciribi dɩm na nuŋi sise sɩm niə nɩ tɩn mʋ gʋ-ba. 19Sise sɩm niə yam mʋ paɩ sɩ jɩgɩ dam, dɩ sɩ nabilə yam dɩ. Sɩ nabilə yam nyɩ dɩ bɩsankwɩ mʋ te, yɩ ya jɩgɩ yuni ya maa yaarɩ nɔɔna. 20Nabiinə balʋ na daarɩ yɩ wəənu tɩm kʋntʋ dam wʋ gʋ-ba tɩn nan wʋ sɛ sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ ba wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. Ba ta yɔɔrɩ ba zuli sʋtaana mʋ, yɩ ba kwəri ba zuli wəənu tɩlʋ ba tɩtɩ na kɩ dɩ ba jɩa tɩn, kʋ na yɩ jwənə yalʋ ba na mɛ səbu-sɩŋa naa səbu-pwənə naa can-na naa kandwa naa dɛ ba ma kɩ tɩn. Jwənə yam kʋntʋ nan ba naɩ, yɩ ya kwəri ya ba ni, yɩ ya warɩ ya vu dɩ. 21Nɔɔna bam kʋntʋ ma wʋ sɛ sɩ ba ləni ba wʋ dɩ ba nɔn-gʋra kam dɩ ba liri kikiə yam. Ba ta ma wʋ yagɩ ba boorim kəm dɩm dɩ ba ŋwɩɩnɩ dɩm.

will be added

X\