Brɩm Tɔnɔ 7

1Kʋntʋ na kɛ tɩn, a ma na Wɛ malɛsɩ sɩna na zɩgɩ tɩga baŋa sapala yana yam nɩ. Malɛsɩ sɩm maa jɩgɩ lʋgʋ baŋa viu kʋm maama, sɩ kʋ yɩ taa fuli kʋ paɩ je dɩ je tɩga baŋa nɩ naa nɩnɩʋ wʋnɩ, dɩ tweeru dɩ lʋgʋ baŋa nɩ. 2A daa ma na Wɛ malɛka kadoŋ na nuŋi wa-puli je nɩ ka maa bɩɩna. Ka ma jɩgɩ Ŋwɩa-Tu Baŋa-Wɛ nyɩnyʋgʋ, sɩ ka pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn. Ka ma tɔɔlɩ dɩ kwər-dɩa ka ta dɩ Wɛ malɛsɩ sɩna sɩm, Wɛ na pɛ-sɩ dam sɩ sɩ wanɩ sɩ cɔgɩ tɩga baŋa dɩ nɩnɩʋ kʋm tɩn, ka wɩ: 3"Zɩgɩ-na. 'A ta yɩ cɔgɩ tɩga baŋa naa nɩnɩʋ kʋm naa tweeru tɩm dɩ. 'A cəgi sɩ d'ɩ ba d'ɩ kɩ balʋ na tɔgɩ d'ɩ Tu Wɛ tɩn nyɩnyʋgʋ kʋm ba trə nɩ, sɩ d'ɩ daarɩ." 4Amʋ laan ma ni balʋ na jɩgɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ kʋm tɩn ni na ma te. Kʋ yɩ nɔɔna mʋrrʋ bi dɩ fiinna-tɩna (144.000) mʋ jɩgɩ DƖ nyɩnyʋgʋ kʋm Yisɩrayɛlɩ tiinə dwi fugə-bɩle kʋm maama wʋnɩ. 5Nɔɔna bam kʋntʋ maa yɩ: nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Zuda dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Ruban dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Gadɩ dwi dɩm wʋnɩ, 6nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Asɛɛrɩ dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Nɛfitali dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Manasɩ dwi dɩm wʋnɩ, 7nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Simeyon dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Leevi dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Yisakaarɩ dwi dɩm wʋnɩ, 8nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Zabulɔn dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Zʋzɛfʋ dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugə-tɩle (12.000) Bɛnzamɛn dwi dɩm wʋnɩ. 9Kʋntʋ na kɛ tɩn, a ma daa na nɔn-kɔgɔ, kʋ na tiini kʋ daga yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ nɔɔna bam o ga o ti. Nɔɔna bam kʋntʋ nuŋi tɩɩnɩ dwi təri təri maama wʋnɩ, dɩ nabiinə dwi maama wʋnɩ, dɩ je təri təri, dɩ taana dwi maama wʋnɩ mʋ. Ba maa zɩgɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm dɩ Pəlbu wʋm yigə nɩ. Ba zʋ gwar-pwən-dɩdwaarʋ mʋ, yɩ ba daarɩ ba ze kʋrʋ-vɔɔrʋ ba jɩa nɩ. 10Ba laan maa ŋɔɔnɩ baŋa baŋa dɩ kwər-dɩa ba wɩ: "Dɩbam Tu Wɛ mʋ je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. Dɩntʋ dɩ Pəlbu wʋm mʋ vrɩ nɔɔna sʋtaanɩ jɩŋa nɩ ba yagɩ." 11Wɛ malɛsɩ sɩm maama maa zɩgɩ sɩ gilimi paarɩ jangɔŋɔ kʋm dɩ nakwa bam, dɩdaanɩ wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn. Sɩ maama laan ma kuni doonə sɩ cɔɔlɩ sɩ yuni tɩga nɩ sɩ yɔɔrɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm sɩ zuli Wɛ sɩ wɩ: 12"Kʋ yɩ cɩga mʋ. Dɩbam Tu Wɛ maŋɩ dɩ tiə dɩ zulə dɩ swan dɩ le kəm, kʋ wəli dɩ paarɩ dɩ dam dɩ baarɩ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina." 13Kʋntʋ na kɛ tɩn, nakwa bam dɩdʋa ma bwe amʋ o wɩ: "Nɔɔna balʋ na zʋ gwar-pwən-dɩdwaarʋ tɩm tɩn yɩ bra mʋ? Ba nuŋi yən mʋ?" 14A ma lər-o a wɩ: "Amʋ tu, ta n brɩ-nɩ, sɩ nmʋ mʋ ye-ba." O laan ma ta o brɩ amʋ o wɩ: "Nɔɔna bantʋ mʋ yɩ balʋ na nuŋi can-kamunə wʋnɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn. Ba zarɩ ba gwaarʋ tɩm dɩ Pəlbu wʋm jana kam mʋ yɩ tɩ pɩɩrɩ carɩ carɩ. 15Kʋntʋ nan mʋ pɛ bantʋ ba ba zɩgɩ Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigə nɩ, yɩ ba tʋŋɩ ba pa-DƖ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ. Wʋlʋ wʋm o na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn w'ʋ pa ba jəni o woro nɩ. 16Kana daa b'a fɔgɩ ka ja bantʋ. Na-nyɔm dɩ nan b'a ja-ba. Wɩa nan daa b'a ja-ba, naa fʋnyʋgʋ. 17Bɛŋwaanɩ Pəlbu wʋm o na wʋ paarɩ jangɔŋɔ kʋm je sɩm tɩtarɩ nɩ tɩn w'ʋ ta nii ba baŋa nɩ nɩ nayɩrʋ te. O nan w'ʋ tɔgɩ ba yigə o ja-ba o vu o pa ba nyɔ na buli-yi dɩlʋ na paɩ ŋwɩa tɩn wʋnɩ, yɩ Wɛ w'ʋ guguni ba yi-na maama."

will be added

X\