Brɩm Tɔnɔ 6

1Amʋ daa ma nii a na Pəlbu wʋm laan na puli sɩ o puri tɔnɔ kʋm tɩn. O ma dwanɩ dayigə maa kʋlʋ na məəni tɔnɔ kʋm ni dɩm tɩn. Amʋ ma ni wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩdʋa kwərə na dwana nɩ dʋa na mumunə te tɩn, yɩ kwərə kam ta ka wɩ: "Ba yo." 2Amʋ ma nii a na sisəŋ-pwəŋə. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn maa ze taŋa. Ba ma pu paarɩ yipugə o yuu nɩ. O ma nuŋi dɩ dam, sɩ o vu o magɩ jara o wanɩ. 3Pəlbu wʋm daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩle tɩn. A ma ni wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩle tu wʋm na tagɩ o wɩ: "Ba yo." 4Amʋ daa ma na sisəŋə kadoŋ ka na nuŋi, yɩ ka yɩ nasɩŋa muri muri. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn ma joŋi dam sɩ o ba o lɩ ywəəni lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ nɔɔna bam taa magɩ jara ba gʋ daanɩ. Ba ma kwe sʋ-lɔŋɔ ba kɩ o jɩŋa nɩ. 5Pəlbu wʋm daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩtɔ tɩn. A ma ni wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩtɔ tu wʋm na tagɩ o wɩ: "Ba yo." A ma nii a na sisəŋ-zwənə. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn maa ze luu kʋlʋ ba na maa maŋɩ duuni ba nii tɩn. 6Amʋ ma ni dwanɩm wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩtarɩ nɩ nɩ kwərə te ka wɩ: "N'n ma n dɛ wʋnɩ ŋwɩʋ maama mʋ n yəgi mɩna zʋŋ-biə yi dɩdʋa yɩranɩ m'a, yɩ n ta w'ʋ daarɩ n kwe n dɛ wʋnɩ ŋwɩʋ maama dɩ mʋ n ma n yəgi kamaana zʋŋ-bi sɩtɔ m'a m'a. Kʋ daarɩ kʋ na yɩ nugə dɩ sana, yɩ daŋɩ tɩntʋ səbu." 7Pəlbu wʋm daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩna tɩn. A ma ni wəənu tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩna tu wʋm na tagɩ kʋ wɩ: "Ba yo." 8A ma nii a na sisəŋ-fufunu. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn yɩrɩ mʋ yɩ Tʋʋnɩ. Curu tɩtɩ maa tɔgɩ o kwaga. Ba ma joŋi dam sɩ ba vu lʋgʋ baŋa ba gʋ nɔɔna bana maama wʋnɩ nɔɔnʋ dɩdʋa. Ba jɩgɩ dam sɩ ba pa nɔɔna kɩ jara ba gʋ daanɩ, yɩ ba'a pa kana dɩ gʋ badaara, sɩ yawɩɩrʋ dɩ gʋ badaara, yɩ ba daarɩ ba pa jwaanʋ dɩ gʋ nɔɔna badonnə. 9Pəlbu wʋm laan daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩnu tɩn. Amʋ ma na Wɛ kaanɩm bimbim dɩm, yɩ a na balʋ ba dɛɛn na gʋ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn jwəəru na wʋ dɩ təŋə nɩ. Ba dɛɛn gʋ bantʋ ba na kwaanɩ ba brɩ Wɛ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ mʋ. 10Ba ma ŋɔɔnɩ baŋa baŋa ba wɩ: "Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ, nmʋ yɩ wʋ-poŋo tu mʋ dɩ cɩga tu. Nmʋ lagɩ sɩ kʋ yi maŋa kɔɔ mʋ, sɩ n di balʋ na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn taanɩ, sɩ n daarɩ n pa balʋ na gʋ dɩbam tɩn na cam." 11Ba laan ma kwe gwar-pwən-dɩdwaarʋ ba pa ba maama. Ba ma ta-ba ba wɩ: "'A ta'a wʋ yo 'a siə, sɩ 'a kɔgɔ kʋm laan ba kʋ puli kʋ ti. Bɛŋwaanɩ 'a donnə ta daarɩ lʋgʋ baŋa nɩ, balʋ na maŋɩ sɩ ba wəli 'a kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn. Bantʋ yɩ balʋ dɩ na tʋŋɩ ba pa Wɛ tɩn mʋ, yɩ nɔɔna w'ʋ gʋ-ba nɩ ba na gʋ abam te tɩn." 12A ma na Pəlbu wʋm daa na dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩrdʋ tɩn. Tɩga kam laan maa tiini ka sisiŋi. Wɩa kam ma ji nazono tim tim nɩ gwar-zono te. Cana kam ma tiini ka ji nasʋŋʋ cwɛn cwɛn nɩ jana te. 13Calɩcwɩ sɩm ma siiri sɩ tʋɩ tɩga nɩ, nɩ vu-dɩʋ na sugi kapɩra kʋ pa ya siiri te tɩn. 14Wɛyuu kʋm ma pri kʋ kɛ, nɩ ba na pri sara te tɩn. Kʋ daarɩ lʋgʋ baŋa pweeru maama dɩ tɩga kalʋ maama na wʋ nɩnɩʋ tɩtarɩ nɩ tɩn ma fɔɔrɩ tɩ tigə je nɩ. 15Fʋʋnɩ laan ma zʋ nɔɔna maama lʋgʋ bana nɩ, kʋ na yɩ pwa dɩ dɩdɛɛra dɩ pamaŋna yigə tiinə dɩ nadunə dɩ nɔn-kamunə, kʋ wəli dɩ gambɛ dɩ balʋ na te ba tɩtɩ tɩn maama. Ba maama laan ma duri ba vu ba səgi ba tɩtɩ pweeru wʋnɩ dɩ kandwa-gugwəəru wʋnɩ. 16Ba laan ma loori kandwa yam dɩ pweeru tɩm ba na səgi tɩ wʋnɩ tɩn, sɩ tɩ tʋ ba baŋa nɩ tɩ kwəli-ba. Ba maa wɩ: "Kwəli-na dɩbam, sɩ wʋlʋ wʋm na je paarɩ yituŋu kʋm baŋa nɩ tɩn daa yɩ na dɩbam, sɩ Pəlbu wʋm ban-zɔŋɔ kʋm yɩ zaŋɩ kʋ yi dɩbam. 17Bɛŋwaanɩ dɛ dɩm yiə sɩ ba banɩ zaŋɩ nabiinə baŋa nɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa b'a wanɩ o lu."

will be added

X\