Brɩm Tɔnɔ 5

1Amʋ laan ma na tɔnɔ kʋ na pri kʋ wʋ wʋlʋ wʋm na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn jazɩm nɩ. Tɔnɔ kʋm yigə dɩ kʋ kwaga maama pʋpʋnɩ mʋ. Ba ma məəni kʋ ni dɩm dɩ maarʋ kuni bɩrpɛ. 2A ma daarɩ a na Wɛ malɛka kalʋ na dana tɩn, yɩ ka tɔɔlɩ dɩ kwər-dɩa ka wɩ: "Wɔɔ mʋ yi sɩ o wanɩ o dwanɩ maarʋ tɩlʋ na məəni tɔnɔ kʋm ni dɩm nɩ tɩn, sɩ o daarɩ o puri-kʋ?" 3Nɔɔn-nɔɔnʋ təri Wɛ-sɔŋɔ nɩ naa tɩga baŋa nɩ naa curu nɩ, o na w'ʋ wanɩ o puri tɔnɔ kʋm sɩ o daarɩ o karɩmɩ-kʋ. 4A wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ dɩ ba na wʋ nɛ nɔɔnʋ wʋlʋ na yi sɩ o puri tɔnɔ kʋm sɩ o daarɩ o karɩmɩ-kʋ tɩn. 5Nakwa fiinle-bana bam wʋ dɩdʋa ma ta dɩ amʋ o wɩ: "Yɩ pa n wʋ cɔgɩ. Nii, Zuda dwi tu wʋlʋ ba na bəi nɩ Zuda nyoŋo yɩ o yɩ Pɛ Davidi naa tɩn mʋ wanɩ o dʋna maama, yɩ wʋntʋ yi sɩ o puri tɔnɔ kʋm ni maarʋ tɩrpɛ tɩm." 6Amʋ daa ma na Pəlbu, o na zɩgɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm dɩ wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩ nakwa bam tɩtarɩ nɩ. O maa nyɩ nɩ ba ya gʋ-o mʋ te. O jɩgɩ nyɩa yarpɛ mʋ dɩdaanɩ yiə yarpɛ. O yiə yarpɛ yam mʋ brɩ Wɛ dɩdɛɛra barpɛ bam, yɩ bantʋ mʋ Wɛ tʋŋɩ lʋgʋ baŋa je sɩm maama nɩ. 7Pəlbu wʋm laan ma vu wʋlʋ na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn te, o joŋi tɔnɔ kʋm na wʋ o jazɩm nɩ tɩn. 8O na joŋi-kʋ kʋntʋ tɩn, wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩdaanɩ nakwa fiinle-bana bam ma kuni doonə o yigə nɩ. Ba maama dɩdʋa dɩdʋa maa jɩgɩ kɔnɔ, yɩ ba ze səbu-sɩŋa zwɩ sɩ ni na su dɩ wəənu tɩlʋ ba na zwɛ yɩ tɩ lwəm ywənə tɩn. Lwəm dɩm kʋntʋ mʋ brɩ Wɛ nɔɔna bam na warɩ-DƖ te tɩn. 9Ba ma daarɩ ba leeni ləŋ-dʋŋa ba zuli Pəlbu wʋm ba wɩ: "Nmʋ yi sɩ n joŋi tɔnɔ kʋm, sɩ n daarɩ n dwanɩ kʋ maarʋ tɩm. Bɛŋwaanɩ ba ya gʋ nmʋ, yɩ nmʋ jana kam na nuŋi tɩn ŋwaanɩ mʋ n mɛ n ŋwɩ nabiinə lwarɩm jɩnɩ, yɩ n joŋi-ba n kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Balʋ nmʋ na joŋi tɩn nuŋi nabiinə dwi maama wʋnɩ, dɩ taana dwi maama wʋnɩ, dɩ tɩɩnɩ dwi maama wʋnɩ, dɩ je təri təri mʋ, 10yɩ nmʋ pa ba tɔgɩ ba di paarɩ, yɩ ba zɩgɩ d'ɩ Yuutu Wɛ yigə nɩ ba zuli-DƖ. Ba ma w'ʋ ta te nabiinə lʋgʋ baŋa nɩ." 11Amʋ daa ma nii a na Wɛ malɛsɩ kɔgɔ zanzan, yɩ a ni sɩ kwəri. Sɩ daga lanyɩranɩ, sɩ yɩ kuni mʋrrʋ zanzan mʋrrʋ yirrr mʋ. Sɩ maa zɩgɩ sɩ gilimi paarɩ jangɔŋɔ kʋm, dɩdaanɩ wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩ nakwa bam. 12Sɩ laan ma leeni baŋa baŋa sɩ wɩ: "Pəlbu wʋm ba na gʋ tɩn sɩɩnɩ o maŋɩ sɩ o joŋi paarɩ dɩ dam dɩ nadunni dɩ swan dɩ baarɩ, kʋ wəli dɩ zulə dɩ tiə." 13Amʋ daa ma ni wəənu tɩlʋ maama na wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ dɩ tɩlʋ maama na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ dɩ curu nɩ tɩn, kʋ wəli dɩ tɩlʋ maama na wʋ na-fara wʋnɩ tɩn dɩ. Wəənu tɩlʋ maama Wɛ na kɩ tɩn ma leeni tɩ wɩ: "Wʋlʋ na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn dɩ Pəlbu wʋm maŋɩ dɩ paarɩ dɩ tiə dɩ zulə dɩ dam, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn." 14Wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn ma wɩ: "Amina, kʋ yɩ kʋntʋ mʋ." Kʋ daarɩ nakwa bam ma kuni doonə ba zuli Wɛ.

will be added

X\