Brɩm Tɔnɔ 4

1Kʋntʋ kwaga nɩ amʋ daa na nɛ kʋlʋ a wəli da tɩn mʋ yɩ a nɛ digə ni mʋ na pʋrɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. A daa ma ni kwərə kalʋ ya na maŋɩ ka ŋɔɔnɩ dɩ amʋ tɩn, yɩ ka nyɩ dɩ ba na tiini ba wui nabɔnɔ te tɩn. Kwərə kam ma ta ka wɩ: "Diini n ba yoba seeni, sɩ a brɩ nmʋ wəənu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn." 2Kwərə kam na tagɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ Joro kʋm ma da kʋ ba amʋ te dɩ dam. Amʋ ma na paarɩ jangɔŋɔ na zɩgɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ, yɩ a na wʋlʋ na je kʋ baŋa nɩ tɩn. 3Wʋlʋ na je da tɩn maa tiini o nyɩɩna, nɩ kandwa-ŋʋna yalʋ na nyɩɩnɩ pɩlʋ pɩlʋ yɩ ya yɩrɩ yɩ Zasɩpɩ tɩn, dɩ yalʋ na sɩɩnɩ cwɛn cwɛn yɩ ya yɩrɩ yɩ Sardʋanɩ tɩn. Manlaa-taŋa maa kaagɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm, yɩ ka nyɩɩna nɩnɛɛnɩ kandwa-ŋʋna yalʋ na nyɩɩnɩ yɩ ya yɩrɩ yɩ Emɛrɔdɩ tɩn. 4Jangwaanʋ fiinle-tɩna laan maa zɩgɩ tɩ gilimi paarɩ jangɔŋɔ kʋm kʋntʋ. Nakwa fiinle-bana maa je tɩ baŋa nɩ ba na zʋ gwar-pwəənu, yɩ ba daarɩ ba pu səbu-sɩŋa yipwi. 5Pooni dɩ sɔɔ ma nuŋi paarɩ jangɔŋɔ kʋm na wʋ mɛ tɩn, nɩ dʋa na pɩpɩla ka baga ka wuuri te tɩn. Min-vʋrʋ tɩrpɛ maa wʋ paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigə nɩ tɩ di bilim bilim. Tɩntʋ mʋ brɩ Wɛ dɩdɛɛra barpɛ bam na yɩ te tɩn. 6Kʋ maa nyɩ dɩ nɩnɩʋ mʋ tigi paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigə nɩ, yɩ kʋ nyɩɩna nɩ niu na yɩ te tɩn. Wəənu tɩna tɩ na ŋwɩ maa zɩgɩ tɩ gilimi paarɩ jangɔŋɔ kʋm. Tɩ yigə dɩ tɩ kwaga maama maa yɩ yiə yɩranɩ. 7Dayigə woŋo kʋm ma nyɩ nɩ nyoŋo te. Kʋlʋ na kɩ tɩle tɩn maa nyɩ dɩ nabala. Kʋlʋ na kɩ tɩtɔ tɩn yigə maa nyɩ dɩ nabiinu yigə te. Kʋlʋ na kɩ tɩna tɩn maa nyɩ dɩ kaloŋ-zɔŋɔ na jaanɩ te tɩn. 8Wəənu tɩm kʋntʋ maama jɩgɩ vwana yardʋ yardʋ mʋ. Tɩ yɩra yam maama maa yɩ yiə yɩranɩ, tɩ yigə dɩ tɩ kwaga maama. Wɩa dɩ tɩtɩɩ maama tɩ ba dɔa, yɩ tɩ zuli Wɛ tɩ wɩ: "Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ mʋ yɩ wʋ-poŋo tu, wʋ-poŋo tu, wʋ-poŋo tu. O maŋɩ o wʋra pulim nɩ mʋ, yɩ o ta wʋra zɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn." 9Wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn yəni tɩ zuli wʋlʋ na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn, yɩ tɩ tee-o, yɩ tɩ kwəri tɩ kɩ-o le. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 10Wəənu tɩm na yəni tɩ kɩ kʋntʋ, nakwa fiinle-bana bam dɩ yəni ba kuni doonə wʋlʋ wʋm o na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn yigə nɩ ba zul-o. Wʋntʋ mʋ jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Ba ma daarɩ ba puri ba səbu-sɩŋa yipwi sɩm ba tiŋi o paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigə nɩ ba ma zul-o, yɩ ba tɛ ba wɩ: 11"Dɩbam Yuutu Baŋa-Wɛ, nmʋ sɩɩnɩ n maŋɩ dɩ zulə dɩ tiə dɩ dam. Bɛŋwaanɩ nmʋ mʋ kɩ wəənu maama, yɩ kʋ yɩ nmʋ wʋbʋŋa mʋ laga yɩ n kɩ-tɩ, yɩ n pa tɩ wʋra."

will be added

X\