Brɩm Tɔnɔ 3

1Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Sarɩdɛsɩ nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na te Wɛ dɩdɛɛra barpɛ bam yɩ o kwəri o jɩgɩ calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm o jɩŋa nɩ tɩn te mʋ. Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Abam yɩrɩ zaŋɩ kʋ pa nɔɔna bʋŋɩ nɩ 'a jɩgɩ ŋwɩa mʋ Wɛ tee nɩ, yɩ abam nan nyɩ dɩ twa mʋ te Wɛ yigə nɩ. 2A nɛ nɩ abam na ŋwɩ te tɩn daa ta wʋ yi Wɛ wʋbʋŋa. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kwaanɩ-na 'a zaŋɩ sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a ta na jɩgɩ kʋlʋ fɩnfɩɩn tɩn daa yɩ zaŋɩ kʋ ba kʋ cɔgɩ kʋ ti. 3Nan guli-na ba na brɩ abam Wɛ cwəŋə dɩ 'a na ni kʋlʋ ka wʋnɩ tɩn, sɩ 'a kwaanɩ 'a ta'a tɔgɩ-ka. Ləni-na 'a wʋrʋ dɩ 'a kəm-balwaarʋ tɩm. Kʋ na daɩ kʋntʋ, amʋ w'ʋ ba a darɩ abam nɩ ŋwɩɩnʋ te, yɩ 'a b'a lwarɩ maŋa kam amʋ na w'ʋ ba tɩn. 4Kʋ daarɩ abam badaara na wʋ Sarɩdɛsɩ kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn kɩ lanyɩranɩ. Ba cɩgɩ ba tɩtɩ dɩ wo-digiru. Amʋ w'ʋ pa ba zʋ gwar-pwəənu yɩ ba taa tɔgɩ dɩ amʋ. Bantʋ yɩ balʋ na maŋɩ dɩ kʋntʋ tɩn mʋ. 5Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn w'ʋ zʋ gwar-pwəənu tɩntʋ doŋ. Amʋ daa b'a saarɩ kʋntʋ tu yɩrɩ Wɛ-sɔŋɔ ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ. Amʋ nan w'ʋ ta jaja a Ko Wɛ dɩ DƖ malɛsɩ sɩm yigə nɩ, nɩ wʋntʋ yɩ amʋ nɔɔnʋ mʋ. 6Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.' 7Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Filadɛlɩfi nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na yɩ wʋ-poŋo tu dɩ cɩga tu tɩn te mʋ. Wʋntʋ mʋ ze borbu wʋlʋ Wɛ dɛɛn na goni ni sɩ DƖ pa Pɛ Davidi naa tɩn. O na pʋrɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o pɩ. O nan daa na pɩ dɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o pʋrɩ. 8Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Nii-na, amʋ pʋrɩ cwəŋə mʋ abam yigə nɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ-ka o cɩ. Amʋ ye nɩ abam dam ba daga, yɩ 'a ta'a kwaanɩ 'a kɩ amʋ zaasɩm dɩm 'a bɩcara nɩ, yɩ 'a wʋ səgi amʋ yɩrɩ dɩm. 9Kʋ na yɩ balʋ na paɩ ba yɩ Zwifə yɩ ba yagɩ ba daɩ tɩn, ba wʋ sʋtaanɩ cwəŋə wʋnɩ mʋ yɩ ba fɔ vwan. Amʋ w'ʋ pa ba ba ba kuni doonə abam yigə nɩ, yɩ ba'a lwarɩ nɩ amʋ soe abam. 10Abam na sɛ amʋ ni dɩm dɩ pu-dɩa 'a cam wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ, amʋ w'ʋ lɩ abam yaara yalʋ na w'ʋ ba ya maŋɩ lʋgʋ baŋa nabiinə maama tɩn wʋnɩ. 11Amʋ ma bɩɩnɩ lele. 'A nan fɔgɩ 'a ta'a jɩgɩ 'a na maŋɩ 'a jɩgɩ te tɩn, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ wanɩ o cɩ pɛɛrɩ dɩlʋ 'a na lagɩ 'a joŋi Wɛ tee nɩ tɩn. 12Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu ji nɩnɛɛnɩ digə wʋ ywe amʋ Ko Wɛ sɔŋɔ kʋm nɩ, yɩ o daa b'a nuŋi da maŋa dɩ maŋa. Amʋ w'ʋ daarɩ a pʋpʋnɩ amʋ Ko Wɛ yɩrɩ dɩm dɩ DƖ tɩʋ kʋm yɩrɩ dɩm kʋntʋ tu yɩra nɩ. Wɛ tɩʋ kʋm kʋntʋ mʋ yɩ Zeruzalɛm-dʋŋʋ kʋlʋ na lagɩ kʋ nuŋi wɛyuu nɩ amʋ Ko Wɛ te kʋ ba tɩn. Amʋ ta w'ʋ pʋpʋnɩ amʋ yɩrɩ-dʋʋrɩ dɩm kʋntʋ tu yɩra nɩ. 13Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.' 14Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Lawodise nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ yɩrɩ na yɩ 'Amina' yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam dɩ cɩga tɩn te mʋ. Wɛ na kɩ kʋlʋ maama tɩn dɛ wʋntʋ jɩŋa mʋ. 15Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Abam ba tɔgɩ amʋ dɩ 'a wʋ maama, 'a nan b'a yagɩ-nɩ dɩ. 'A ya na tɔgɩ cwəŋə dɩdʋa, kʋ'ʋ ta lana kʋ garɩ 'a na tɔgɩ sɩ maama tɩn. 16'A nan na ba jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ dɩ amʋ tɩn, a lagɩ a vɩn abam, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na twɩ na-bulu o ni nɩ o yagɩ te tɩn mʋ. 17Abam yəni 'a tɛ nɩ, 'a yɩ nadunə mʋ kʋlʋkʋlʋ wʋ muri abam. 'A nan wʋ lwarɩ nɩ 'a yɩ zʋra mʋ ŋwaŋa yɩranɩ. 'A nyɩ dɩ loorə mʋ, yɩ yinigə jɩgɩ abam, yɩ 'a kwəri 'a yɩ lilwə. 'A maa ta yɩ kalambwəəlu dɩ. 18Kʋntʋ ŋwaanɩ, ba-na amʋ te sɩ 'a yəgi səbu-sɩŋa kalʋ ba na wɔgɩ mini nɩ yɩ ka nyɩɩnɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa 'a sɩɩnɩ 'a ta'a yɩ nadunə cɩga cɩga Wɛ yigə nɩ. Ba-na 'a yəgi gwar-pwəənu dɩ amʋ tee nɩ 'a zʋ sɩ tɩ kwəli 'a cavɩɩra yam, dɩ yiə tiu kʋlʋ 'a na w'ʋ dɩ 'a yiə nɩ sɩ ya taa naɩ tɩn. 19Amʋ na soe balʋ tɩn, a yəni a kaanɩ-ba mʋ, yɩ a daarɩ a vaŋɩ ba zwa. Nan ləni-na 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a tɔgɩ Wɛ cwəŋə lanyɩranɩ. 20Nii-na, amʋ zɩgɩ digə ni nɩ mʋ a kʋkɔga. Wʋlʋ maama nan na ni amʋ kwərə yɩ o ba o pʋrɩ cwəŋə o pa-nɩ tɩn, amʋ w'ʋ zʋ kʋntʋ tu te, yɩ d'ɩ jəni daanɩ d'ɩ di wʋdiu. 21Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu cwəŋə sɩ o tɔgɩ o jəni amʋ paarɩ jəŋə kam je nɩ, nɩnɛɛnɩ amʋ dɩ na wanɩ balɔrɔ yɩ a tɔgɩ a jəni a Ko Wɛ paarɩ jəŋə kam je nɩ te tɩn. 22Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.' "

will be added

X\