Brɩm Tɔnɔ 22

1Malɛka kam ma daarɩ ka brɩ-nɩ bu-tʋla kalʋ na na paɩ ŋwɩa tɩn. Na bam tiini ba lana yɩ ba nyɩɩnɩ nɩ niu te. Bu-tʋla kam na bam maa burə ba nuŋi Wɛ dɩ Pəlbu wʋm paarɩ jangɔŋɔ kʋm tee nɩ ba duri tɩʋ kʋm tɩtarɩ nɩ. 2Tiu kʋlʋ biə na paɩ ŋwɩa tɩn maa zɩgɩ bu-tʋla kam jazɩm dɩ jagwiə nɩ. Tiu kʋm kʋntʋ maa yəni kʋ ləri biə kuni fugə-bɩle bɩm maama wʋnɩ. Cana maama wʋnɩ kʋ ləri biə mʋ. Kʋ vɔɔrʋ tɩm ma maɩ kʋ sooni lʋgʋ baŋa dwi tiinə yɩ ba naɩ yazurə. 3Woŋo kʋlʋ maama Wɛ na culi tɩn daa təri tɩʋ kʋm kʋntʋ wʋnɩ. Wɛ dɩ Pəlbu wʋm paarɩ jangɔŋɔ kʋm mʋ w'ʋ ta wʋ tɩʋ kʋm wʋnɩ, yɩ DƖ tɩntʋŋna bam zuli-DƖ. 4Ba'a ta naɩ Wɛ yibiyə, yɩ DƖ yɩrɩ dɩm w'ʋ pʋpʋnɩ ba trə nɩ. 5Tɩga daa b'a yi tɩʋ kʋm nɩ. Ba b'a ta lagɩ kanɩɩ sɩ sɩ taa zəŋi pooni, naa wɩa dɩ. Bɛŋwaanɩ Yuutu Baŋa-Wɛ tɩtɩ w'ʋ ta yɩ pooni DƖ pa-ba. Ba'a ta tɔgɩ ba di paarɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 6Malɛka kam daa ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Taanɩ dɩntʋ maama yɩ cɩga mʋ, dɩ maŋɩ sɩ nɔɔna sɛ-dɩ. Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ yɩ dɩlʋ na zəni DƖ nijoŋnə bam dɩ DƖ Joro kʋm yɩ ba tɔɔlɩ DƖ kwərə kam tɩn. Dɩntʋ mʋ tʋŋɩ DƖ malɛka sɩ ka ba ka brɩ DƖ nɔɔna bam, sɩ ba lwarɩ kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ lele tɩn." 7Cəgi-na, Zezi tagɩ o wɩ: "Amʋ ma bɩɩnɩ lele. Balʋ na sɛ Wɛ kwərə kalʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo." 8Amʋ Zan mʋ sɩɩnɩ a ni wəənu tɩm kʋntʋ, yɩ a kwəri a na-tɩ. Kʋ maama na tu kʋ ba kʋ ti tɩn, a laan ma kuni doonə malɛka kalʋ na brɩ-nɩ wəənu tɩm kʋntʋ tɩn yigə nɩ sɩ a zuli-ka. 9Ka ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Yɩ kɩ kʋntʋ. Amʋ yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ mʋ, nɩ nmʋ dɩ n ko-biə balʋ na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam tɩn dɩ balʋ maama na sɛ kʋlʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ tɩn dɩ na yɩ te tɩn. N maŋɩ sɩ n zuli Wɛ mʋ." 10Ka daa ta ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Yɩ zaŋɩ n səgi Wɛ kwərə kalʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ tɩn, pa nɔɔna lwarɩ-ka. Bɛŋwaanɩ maŋa yiə sɩ wəənu tɩm kʋntʋ sɩɩnɩ tɩ kɩ. 11Kʋntʋ, wʋlʋ maama na kɩ balɔrɔ tɩn, o dɩ nan ve yigə dɩ o tɩtʋŋ-balwaarʋ. Wʋlʋ maama na kɩ wo-digiru tɩn, o dɩ nan ve yigə dɩ o wo-digiru kəm. Kʋ daarɩ wʋlʋ na sɛ o kɩ lanyɩranɩ tɩn, o tiini o kwaanɩ o taa kɩ lanyɩranɩ. Wʋlʋ na yɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn, o tiini o kwaanɩ sɩ o taa kɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ." 12Cəgi-na, Zezi tagɩ o wɩ: "A ma bɩɩnɩ lele. A na tuə, a laan w'ʋ pa nɔɔnʋ maama ŋwɩɩrʋ tɩlʋ na maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa tɩn. 13Amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim. Amʋ ta mʋ yɩ dayigə tu dɩ kwaga tu, amʋ mʋ pulə yɩ a gurə." 14Balʋ na zarɩ ba gwaarʋ ba pa tɩ pɩɩrɩ parɩ parɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo. Bantʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ ba di tiu kʋlʋ biə na paɩ ŋwɩa tɩn, yɩ ba kwəri ba jɩgɩ cwəŋə sɩ ba zʋ Wɛ tɩtɩ tɩʋ kʋm wʋ. 15Kʋ daarɩ, balʋ na w'ʋ maŋɩ tɩʋ kʋm cicwəŋə nɩ tɩn mʋ yɩ balʋ na kɩ wo-zɔɔna dɩ liri kərə, kʋ wəli dɩ balʋ na boori tɩn, dɩ balʋ na yɩ nɔn-gʋra tɩn, dɩ balʋ na kaanɩ jwənə tɩn, kʋ wəli dɩ balʋ na soe vwa-fɔm yɩ ba kɩ vwan kikiə tɩn. 16Zezi tagɩ o wɩ: "Amʋ mʋ tʋŋɩ a malɛka sɩ ka ba ka brɩ abam balʋ na yɩ amʋ kɔgɔ kʋm nɔɔna tɩn wəənu tɩntʋ maama. Amʋ yɩ wʋlʋ kuri na nuŋi Pɛ Davidi dwi dɩm wʋnɩ tɩn. Amʋ yɩ tɩtɩɩtɩ calɩcʋa kalʋ yɩrɩ na yɩ naŋɔgɔ yɩ ka nyɩɩnɩ tɩn." 17Wɛ Joro kʋm dɩ Zezi nɔn-kɔgɔ kʋm na nyɩ nɩ o ka-dʋʋrʋ te tɩn ma ta ba wɩ: "Nan ba." Wʋlʋ maama na ni kwərə kantʋ tɩn, sɩ o dɩ ta nɩ: "Nan ba." Na-nyɔm na jɩgɩ wʋlʋ maama tɩn, sɩ o ba. Wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o nyɔ na balʋ na paɩ ŋwɩa tɩn, sɩ o ba o joŋi o nyɔ zaanɩ. 18Amʋ Zan nan lagɩ a kaanɩ balʋ maama na cəgi wəənu tɩlʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ yɩ tɩ yɩ Wɛ kwərə tɩn. Nɔɔnʋ na wəli woŋo tɔnɔ kʋntʋ taanɩ dɩm wʋnɩ, Wɛ w'ʋ pa o na yaara yalʋ tɔnɔ kʋm na brɩ tɩn. 19Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na lɩ woŋo tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ dɩ o yagɩ tɩn, Wɛ w'ʋ lɩ o dɩ yigə DƖ yagɩ, sɩ o yɩ da o di tiu kʋlʋ biə na paɩ ŋwɩa tɩn naa o tɔgɩ o zʋ Wɛ tɩtɩ tɩʋ kʋm wʋ nɩ tɔnɔ kʋntʋ na brɩ te tɩn. 20Wʋlʋ na zɩgɩ wəənu tɩm kʋntʋ cɩga kam kwaga nɩ tɩn mʋ tɛ o wɩ: "Kʋ yɩ cɩga mʋ. A ma bɩɩnɩ lele." Amina. D'ɩ Yuutu Zezi, nan ba. 21Dɩbam Yuutu Zezi yu-yoŋo kʋm w'ʋ ta wʋ abam maama tee nɩ.

will be added

X\