Brɩm Tɔnɔ 21

1Amʋ laan ma na wɛyuu-dʋŋʋ dɩ tɩ-dʋŋa. Dayigə wɛyuu kʋm dɩ dayigə tɩga baŋa kam ma kɛ, yɩ na-fara dɩ daa tərə. 2Amʋ ma daarɩ a na Wɛ tɩtɩ tɩʋ kʋm kʋ yɩrɩ na yɩ Zeruzalɛm nadʋŋʋ tɩn. Kʋ ma nuŋi wɛyuu Wɛ tee nɩ kʋ maa tu lʋgʋ baŋa. Wɛ ma kwɛ-kʋ lanyɩranɩ nɩ kaanɩ na ti o yigə sɩ o zʋ barʋ te tɩn. 3Amʋ ma ni kwər-dɩa na ŋɔɔnɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm seeni ka wɩ: "Wɛ tɩtɩ sɔŋɔ laan mʋ wʋ nabiinə tɩtarɩ nɩ. DƖ nan w'ʋ ta wʋra dɩ ba, yɩ ba'a ta yɩ DƖ nɔɔna. Wɛ tɩtɩ w'ʋ ta wʋ ba tee nɩ yɩ DƖ nii-ba. 4Wɛ w'ʋ guguni ba yi-na maama. Tʋʋnɩ dɩ wʋ-cɔgɔ dɩ kərə dɩ yaara daa b'a ta wʋra. Dayigə wo-dwəənu tɩm kɛ." 5Wʋlʋ na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn laan ma ta o wɩ: "Nii, amʋ laan pɛ wəənu maama ji wo-dʋnnʋ mʋ." O daa ma ta dɩ amʋ o wɩ: "Pʋpʋnɩ wəənu tɩntʋ n tiŋi, bɛŋwaanɩ taanɩ dɩntʋ yɩ cɩga mʋ yɩ dɩ maŋɩ sɩ nɔɔna sɛ-dɩ." 6O ma daarɩ o wɩ: "Wəənu tɩm kɩ tɩ ti. Amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim. Amʋ nan ta mʋ yɩ dayigə tu dɩ tiim tu. Na-nyɔm na jɩgɩ wʋlʋ maama, amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu nyɔ buli-yi dɩlʋ na na paɩ ŋwɩa tɩn zaanɩ. 7Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn mʋ w'ʋ joŋi wo-laarʋ tɩm kʋntʋ. Amʋ Wɛ w'ʋ ta nii-o, yɩ o taa yɩ a bu. 8Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ balʋ na kwarɩ cam tɩn, dɩ balʋ na pipiri ba kwaga ba ya Zezi tɩn, dɩ balʋ na kɩ wo-zɔɔna, dɩ balʋ na yɩ nɔn-gʋra, dɩ balʋ na boori tɩn, kʋ wəli dɩ liri kərə, dɩ balʋ na kaanɩ jwənə tɩn, kʋ wəli dɩ vwa-nyɩna dwi maama, bantʋ jəgə mʋ yɩ min-nɩnɩʋ kʋlʋ ciribi na di kʋ wʋnɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ yɩ tʋʋnɩ bɩle tu." 9Malɛka kadoŋ laan ma ba amʋ te. Ka nuŋi malɛsɩ sɩrpɛ sɩm wʋnɩ mʋ, sɩlʋ na jɩgɩ zwɩ sɩrpɛ sɩm dɩ sɩ wʋ yaara yarpɛ yalʋ na lagɩ ya ba ya kɩ ya ma kweeli tɩn. Ka ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Ba, sɩ a brɩ-m ka-dʋʋrʋ wʋlʋ na yɩ Pəlbu wʋm kaanɩ tɩn." 10Malɛka kam na tagɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ Joro kʋm ma ba amʋ te dɩ dam, yɩ ka ja-nɩ ka vu pu-zɔŋɔ kʋlʋ na yɩ baŋa baŋa tɩn yuu. Ka ma brɩ-nɩ Wɛ tɩtɩ tɩʋ kʋm, kʋ yɩrɩ na yɩ Zeruzalɛm yɩ kʋ nuŋi wɛyuu Wɛ te kʋ bɩɩnɩ lʋgʋ baŋa tɩn. 11Wɛ paarɩ-zulə yam ma pa tɩʋ kʋm nyɩɩnɩ lanyɩranɩ, nɩ kandwɛ-ŋʋnɩ dɩlʋ yɩrɩ na yɩ Zasɩpɩ yɩ dɩ nyɩɩnɩ pɩlɩ pɩlɩ nɩ niu na nyɩɩnɩ te tɩn. 12Kəbri-kamunu kʋlʋ na dwara tɩn ma lɔ kʋ kaagɩ tɩʋ kʋm. Kəbrə kam maa jɩgɩ niə fugə-yale. Wɛ malɛsɩ fugə-sɩle maa zɩgɩ niə yam kʋntʋ dɩdʋa dɩdʋa nɩ. Yisɩrayɛlɩ tiinə dwi fugə-bɩle kʋm yɩra ma pʋpʋnɩ niə yam baŋa nɩ. 13Tɩʋ kʋm sɛ sɩm maama jɩgɩ niə yatɔ yatɔ mʋ. Yatɔ yɔɔrɩ wa-puli seeni. Yatɔ maa wʋ wa-puli jagwiə seeni. Yatɔ maa wʋ wa-puli jazɩm seeni. Yatɔ maa daarɩ ya wʋ wa-zʋʋrɩ seeni. 14Tɩʋ kʋm kəbrə kam kuri ma cwi kandwa-pulwaarʋ fugə-tɩle baŋa nɩ. Pəlbu wʋm tɩntʋŋna fugə-bale bam yɩra ma pʋpʋnɩ pulwaarʋ tɩm kʋntʋ yɩra nɩ. 15Malɛka kalʋ na ŋɔɔnɩ dɩ amʋ tɩn maa ze səbu-sɩŋa nacəgə sɩ ka ma maŋɩ tɩʋ kʋm na maɩ te tɩn, dɩ kʋ niə yam dɩ kʋ kəbrə kam dɩ na maɩ te tɩn. 16Tɩʋ kʋm sɛ sɩna sɩm maama mara sɩ mara mʋ. Malɛka kam ma kwe ka nacəgə kam ka ma maŋɩ tɩʋ kʋm. Kʋ saŋa maama dwarɩm maa yɩ kilomɛtra mʋrr-tɩle dɩ biə yale (2.200). Kʋ sɛ sɩm dɩ kʋ wɛyuu maama dwarɩm maɩ daanɩ mʋ. 17Ka ma daarɩ ka ma ka jɩŋa ka maŋɩ tɩʋ kʋm kəbrə kam. Ka yɩ kantɩa kuni bi dɩ fiinna-bɩna mʋ (144). Malɛka kam na maŋɩ te tɩn yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nabiinu na maŋɩ kantɩa te tɩn. 18Ba lɔgɩ kəbrə kam dɩ kandwa-ŋʋna yalʋ yɩrɩ na yɩ Zasɩpɩ tɩn mʋ. Kʋ daarɩ ba lɔgɩ tɩʋ kʋm tɩtɩ dɩ səbu-sɩŋa kalʋ na tiini ka lana fasɩ nɩ niu na nyɩɩnɩ te tɩn mʋ. 19- 20Kandwa-pulwaarʋ tɩlʋ tɩʋ kʋm kəbrə kam na cwi tɩ baŋa nɩ tɩn, ba mɛ kandwa-ŋʋna dwi maama mʋ ba ma pʋpʋrɩ tɩ yɩra. Pulɔrɔ maama jɩgɩ kʋ kandwɛ-nyɩnʋ mʋ, yɩ ya yɩra mʋ tɩntʋ: 1. Zasɩpɩ 2. Safiirɩ 3. Kalɩsɩdʋanɩ 4. Emɛrɔdɩ 5. Sardonisi 6. Sardʋanɩ 7. Krisolidi 8. Bɛrili 9. Topazɩ 10. Krisopasɩ 11. Yasintɩ 12. Amɛtisi. 21Kʋ daarɩ ba mɛ kandwa-ŋʋna yalʋ yɩrɩ na yɩ pɛɛrɩlɩ tɩn mʋ ba kɩ tɩʋ kʋm niə fugə-yale yam bwəəru tɩm. Kʋ bwəəru tɩm maama yɩ pɛɛrɩlɩ dɩdʋa dɩdʋa mʋ ba mɛ ba kɩ. Tɩʋ kʋm pɩmpalɩ dɩm maa yɩ səbu-sɩŋa kalʋ na tiini ka lana nɩ niu na nyɩɩnɩ te tɩn. 22Amʋ ma na nɩ Wɛ-digə təri tɩʋ kʋm wʋnɩ, bɛŋwaanɩ Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ tɩtɩ dɩ Pəlbu wʋm mʋ wʋra yɩ nɔɔna zuli-ba. 23Ba daa ba lagɩ sɩ wɩa dɩ cana daa ta zəŋi tɩʋ kʋm baŋa nɩ, Wɛ paarɩ-zulə yam paɩ tɩʋ kʋm jɩgɩ pooni, yɩ Pəlbu wʋm dɩ paɩ kʋ jɩgɩ pooni. 24Lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama w'ʋ taa ŋwɩ pooni dɩm kʋntʋ wʋnɩ. Lʋgʋ baŋa pwa bam ma w'ʋ ja ba jɩjɩgɩrʋ ba ba ba kɩ tɩʋ kʋm wʋnɩ. 25Dɛ maama ba ma daa b'a pɩ tɩʋ kʋm niə yam, bɛŋwaanɩ tɩga daa b'a yi jəgə kam kʋntʋ nɩ. 26Ba ma w'ʋ kwe lʋgʋ baŋa dwi tiinə zulə dɩ ba jɩjɩgɩrʋ maama ba ja ba ba kɩ da. 27Kʋ daarɩ kʋlʋ maama na jɩgɩ digiru tɩn b'a zʋ kʋ wʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kɩ wo-zɔɔna tɩn dɩ wʋlʋ maama na yɩ vwa-fɔrʋ tɩn b'a zʋ kʋ wʋ. Balʋ yɩra na pʋpʋnɩ ya tiŋi Pəlbu wʋm ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn yɩranɩ m'a mʋ w'ʋ zʋ tɩʋ kʋm kʋntʋ wʋ.

will be added

X\