Brɩm Tɔnɔ 20

1Amʋ laan ma na malɛka kadoŋ ka na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ ka maa tu lʋgʋ baŋa. Ka maa ze borbu sɩ ka ma pʋrɩ goŋ-canluŋu kʋm ni dɩm, yɩ ka kwəri ka ze capʋn-zɔŋɔ. 2Ka ma ja prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm ka vɔ, sɩ ka ja vu ka dɩ goŋ-canluŋu kʋm wʋnɩ, sɩ kʋ taa wʋ d'aanɩ bɩna mʋrʋ. Prənyoŋo kʋm kʋntʋ mʋ yɩ bɩsankwɩa kalʋ na maŋɩ ka wʋra faŋa faŋa tɩn. Kantʋ kam mʋ yɩ vwa-nyɩna pɛ, yɩ ka kwəri ka yɩ sʋtaanɩ tɩtɩ. 3Malɛka kam ma dɩ-kʋ goŋ-canluŋu kʋm wʋnɩ ka pɩ. Ka ma daarɩ ka kwəni bɔɔnɩ dɩm ni, sɩ kʋ yɩ wanɩ kʋ nuŋi kʋ daa ganɩ lʋgʋ baŋa dwi tiinə bam, sɩ kʋ vu kʋ yi bɩna mʋrʋ kʋm na w'ʋ ti tɩn. Maŋa kam kʋntʋ na kɛ, kʋ maŋɩ sɩ ba bwəli-kʋ ba yagɩ maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ. 4Amʋ ma daarɩ a na paarɩ jangwaanʋ yɩ nɔɔna je tɩ baŋa nɩ. Wɛ ma pa-ba dam sɩ ba di nɔɔna taanɩ. A ma daarɩ a na ba na goni balʋ yuni Zezi cɩga kam dɩ Wɛ kwərə kam tɔɔlɩm ŋwaanɩ tɩn jwəəru Wɛ tee nɩ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na wʋ sɛ ba zuli varɩm wʋm naa o kamɔgɔ kʋm tɩn. Ba nan wʋ sɛ ba kɩ varɩm wʋm nyɩnyʋgʋ kʋm ba trə nɩ naa ba jɩa nɩ. Ba ma joori ba bi ba na ŋwɩa, yɩ ba tɔgɩ ba di paarɩ dɩ Zezi Krisi sɩ kʋ yi bɩna mʋrʋ. 5Twa biim dɩm kʋntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na dɛ yigə dɩ kɩ tɩn. (Twa balʋ maama na daarɩ tɩn ta wʋ bi maŋa kam kʋntʋ nɩ. Bɩna mʋrʋ kʋm na tu kʋ ba kʋ kɛ mʋ bantʋ dɩ laan w'ʋ bi.) 6Balʋ maama na tɔgɩ ba wəli dayigə twa biim dɩm wʋnɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo, yɩ ba'a ta yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna. Tʋʋnɩ dɩlʋ na lagɩ dɩ kɩ bɩle tɩn daa b'a ja-ba. Bantʋ w'ʋ ta zɩgɩ Wɛ dɩ Zezi Krisi yigə nɩ mʋ ba zuli-ba, yɩ ba'a tɔgɩ dɩ Zezi ba di paarɩ sɩ kʋ yi bɩna mʋrʋ kʋm. 7Bɩna mʋrʋ kʋm na tu kʋ kɛ, ba laan w'ʋ bwəli sʋtaanɩ ba yagɩ, sɩ dɩ nuŋi goŋ-canluŋu kʋm ba na pɩ-dɩ da tɩn wʋnɩ. 8Dɩ ma w'ʋ vu dɩ ganɩ dwi tiinə balʋ na wʋ lʋgʋ baŋa je sɩm maama nɩ tɩn. Tɩɩnɩ dɩm kʋntʋ yɩra mʋ yɩ Gɔgɩ dɩ Magɔgɩ. Sʋtaanɩ ma w'ʋ pa ba la daanɩ sɩ ba kɩ jara, yɩ ba kɔgɔ kʋm nɔn-biə w'ʋ ta dagɩ nɩ bugə ni kasʋllʋ na yɩ te tɩn. 9Ba ma w'ʋ nuŋi lʋgʋ baŋa je maama nɩ ba vu ba gilimi Wɛ nɔɔna bam kɔgɔ kʋm na lagɩ daanɩ mɛ tɩn. Tɩʋ kʋm kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ Wɛ na soe zanzan tɩn. Mini laan ma nuŋi wɛyuu nɩ dɩ ba dɩ cɔgɩ Wɛ dʋna bam kɔgɔ kʋm maama. 10Ba ma daarɩ ba dʋlɩ sʋtaanɩ na ganɩ-ba tɩn ba dɩ min-nɩnɩʋ kʋlʋ na jɩgɩ ciribi tɩn wʋnɩ. Kʋntʋ mʋ yɩ min-nɩnɩʋ kʋlʋ ba na maŋɩ ba dɩ varɩm wʋm dɩ wʋlʋ na brɩ nɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu yɩ o yagɩ o daɩ tɩn ba yagɩ kʋ wʋnɩ tɩn. Ba maama w'ʋ ta wʋ mini dɩm wʋnɩ ba yaarɩ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama mʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 11Amʋ daa ma na paarɩ jangɔŋ-kamunu kʋlʋ na yɩ napoŋo tɩn dɩ wʋlʋ na je kʋ baŋa nɩ tɩn. Tɩga baŋa dɩ wɛyuu maama ma duri tɩ kɛ o yigə nɩ, yɩ tɩ daa tərə. 12Amʋ ma na balʋ na tɩgɩ tɩn, dɩdɛɛra dɩ nabwənə maama, ba zɩgɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigə nɩ. Ba ma puri twaanʋ sɩ ba nii. Ba ma daarɩ ba puri tɔnɔ kʋlʋ na yɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam tɔnɔ kʋm tɩn. Ba ma di twa bam taanɩ sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba na kɩ kʋlʋ tɩn, nɩnɛɛnɩ kʋ na pʋpʋnɩ kʋ tiŋi twaanʋ tɩm wʋnɩ te tɩn. 13Curu dɩ tʋʋnɩ ma yagɩ balʋ dɩ na jaanɩ tɩn. Na-fara bam dɩ ma pa twa balʋ na maŋɩ ba wʋnɩ tɩn cwəŋə sɩ ba nuŋi. Ba ma di twa bam kʋntʋ maama sarɩya sɩ kʋ maŋɩ dɩ ba na kɩ kʋlʋ tɩn. 14Ba laan ma ja Tʋʋnɩ dɩ Curu ba dʋlɩ ba dɩ min-nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ. Min-nɩnɩʋ kʋm kʋntʋ yɩ tʋʋnɩ bɩle tu mʋ. 15Nɔɔnʋ wʋlʋ maama yɩrɩ na maŋɩ dɩ wʋ pʋpʋnɩ dɩ kɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn, ba'a dʋlɩ kʋntʋ tu ba dɩ min-nɩnɩʋ kʋm kʋntʋ wʋnɩ mʋ.

will be added

X\