Brɩm Tɔnɔ 2

1Wʋlʋ na nyɩ dɩ nabiinu tɩn daa ma ta dɩ amʋ o wɩ: "Nan pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Efɛɛzɩ nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na ze calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm o jazɩm nɩ yɩ o kwəri o wʋ səbu-sɩŋa min-zwəənu tɩrpɛ tɩm tɩtarɩ nɩ o ve tɩn te mʋ. 2Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Amʋ ye abam na tiini 'a cɛ dɩ tɩtʋŋɩ dɩm dɩ pu-dɩa yɩ 'a wʋ yagɩ te tɩn. Amʋ ta ye nɩ abam ba sɛ sɩ nɔn-balwaarʋ na laŋa ba zʋ abam tɩtarɩ. Kʋ na yɩ balʋ na paɩ ba yɩ Wɛ tɩntʋŋna yɩ ba yagɩ ba daɩ tɩn, a ye nɩ abam yəni 'a maanɩ-ba 'a nii, yɩ 'a lwarɩ nɩ ba yɩ vwa-nyɩna mʋ. 3Abam jɩgɩ pu-dɩa lanyɩranɩ. Abam nɛ yaara amʋ ŋwaanɩ, yɩ 'a tiini 'a vɔ 'a wʋ sɩ 'a yɩ ga baarɩ. 4Kʋ daarɩ, amʋ nan lagɩ a ta abam yɩra woŋo kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn mʋ. Abam daa ba soe amʋ nɩ pulim nɩ kʋ na yɩ te tɩn. 5Bʋŋɩ-na 'a nii, abam dɛɛn ya na yɩ te yɩ 'a daa daɩ kʋntʋ tɩn. Ləni-na 'a wʋbʋŋa, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a kɩ lanyɩranɩ nɩ abam na puli 'a kɩ te tɩn. Kʋ na daɩ kʋntʋ, amʋ w'ʋ ba a lɩ 'a min-zoŋo kʋm kʋ jəgə nɩ. Nan ləni-na 'a wʋ, sɩ kʋ yɩ kɩ kʋntʋ. 6Kʋ daarɩ abam kwaanɩ dɩ 'a na culi kikiə yalʋ nɔɔna balʋ ba na bəi nɩ Nikolayiti tɩn na kɩ tɩn. Amʋ tɩtɩ dɩ culi ba na kɩ te tɩn. 7Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn. Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu cwəŋə sɩ o zʋ Wɛ-sɔŋɔ kʋm wʋ o di tiu kʋlʋ biə na paɩ ŋwɩa tɩn.' 8Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Simirini nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na yɩ pulim dɩ gurim tɩn te mʋ. Wʋntʋ nan ta mʋ yɩ wʋlʋ na tɩgɩ yɩ o joori o bi o jɩgɩ ŋwɩa tɩn. 9Amʋ nan ye abam na yaarɩ te tɩn. A ye nɩ yinigə jɩgɩ abam. Kʋ daarɩ abam yɩ nadunə mʋ Wɛ yigə nɩ. Kʋ na yɩ balʋ na paɩ ba yɩ Zwifə yɩ ba yagɩ ba daɩ tɩn, amʋ ye ba na yaalɩ abam te tɩn. Bantʋ nan yɩ sʋtaanɩ nɔɔna mʋ. 10Yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ dɩ abam na w'ʋ na cam te tɩn. Nii-na, sʋtaanɩ lagɩ dɩ pa ba ja abam badaara ba pɩ, sɩ dɩ maŋɩ abam dɩ nii. Abam nan w'ʋ na cam sɩ kʋ maŋɩ dɩ da fugə. Ba na maŋɩ ba kɩ abam sɩ kʋ yi 'a tʋʋnɩ dɩ, sɩ 'a ta ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ. Abam na kɩ kʋntʋ, amʋ w'ʋ pa abam pɛɛrɩ, kʋ na yɩ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 11Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn. Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, tʋʋnɩ dɩlʋ na yɩ bɩle tu tɩn daa b'a wan-o dɩ ja.' 12Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Pɛɛrgam nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi wʋlʋ na jɩgɩ sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na tiini kʋ jɩgɩ ni yɩ kʋ yɩ niə yale tɩn te mʋ. 13Amʋ ye abam na zʋʋrɩ mɛ tɩn. Sʋtaanɩ mʋ te je sɩm kʋntʋ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, abam ta wʋ yagɩ amʋ. Antipasɩ dɛɛn kwaanɩ o brɩ nɔɔna amʋ cɩga kam dɩ o wʋ maama mʋ. Ba ma gʋ-o abam tee nɩ, sʋtaanɩ na zʋʋrɩ je sɩlʋ nɩ tɩn. Nan dɩ kʋntʋ na maŋɩ kʋ kɩ tɩn dɩ, abam daa ta wʋ yagɩ amʋ. 14Amʋ nan lagɩ a ta abam yɩra woŋo mʋ. Nɔɔna mʋ wʋ abam wʋnɩ, ba na sɛ zaasɩm dɩlʋ na yɩ Balam nyɩm tɩn. Faŋa faŋa tɩn wʋntʋ mʋ brɩ Pɛ Balakɩ yɩ o sʋgɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə o pa ba tʋ tusim wʋnɩ. Ba ma di jwənə wʋdiiru, yɩ ba daarɩ ba cɔgɩ nɔɔna kaana. 15Nikolayiti zaasɩm dɩm dɩ nan yɩ kʋntʋ mʋ. Nɔɔna badaara mʋ wʋ 'a wʋnɩ ba dɩ na tɔgɩ zaasɩm dɩm kʋntʋ. 16Nan ləni-na 'a wʋrʋ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, amʋ w'ʋ ba abam te lɩla, yɩ a'a lɩ sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na wʋ a ni nɩ tɩn a ma kɩ jara dɩdaanɩ ba. 17Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn. Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ tɩn, amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu Wɛ wʋdiu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ 'Maanɩ' yɩ kʋ səgi nabiinə yigə nɩ tɩn sɩ o di. Kʋ wəli da, amʋ w'ʋ kwe kandwɛ-poŋo a pa kʋntʋ tu, yɩrɩ-dʋʋrɩ na pʋpʋnɩ kandwɛ dɩm kʋntʋ baŋa nɩ yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yəri-dɩ, kʋ na daɩ wʋlʋ na joŋi-dɩ tɩn yɩranɩ.' 18Pʋpʋnɩ tɔnɔ n pa Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na nii Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Tiyatiiri nɩ tɩn. Pʋpʋnɩ nɩ: 'Taanɩ dɩntʋ nuŋi Wɛ Bu wʋm te mʋ. Wʋntʋ yiə mʋ nyɩ dɩ min-vʋgʋ, yɩ o napra nyɩɩna nɩ can-na te. 19Amʋ ye kʋlʋ maama abam na kɩ tɩn. Amʋ ye abam na jɩgɩ sono yɩ 'a kwəri 'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn. Amʋ ye abam na tʋŋɩ 'a wəli nɔɔna, dɩ 'a na jɩgɩ pu-dɩa te tɩn dɩ. A nan ta ye abam na tiini 'a tʋŋɩ te lele kʋntʋ kʋ dwəni 'a ya na maŋɩ 'a tʋŋɩ tɩte pulim nɩ tɩn. 20Kʋ daarɩ a lagɩ a ta abam yɩra woŋo mʋ. Abam yəni 'a yagɩ cwəŋə 'a pa kaanɩ wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Zezabɛlɩ yɩ o paɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn mʋ ganɩ amʋ nɔɔna bam o paɩ ba tusə. O ma pa ba kɩ boorim, yɩ ba daarɩ ba di jwənə wʋdiiru. 21Amʋ nan pɛ wʋntʋ maŋa mʋ sɩ o ləni o wʋ dɩ o kikiə yam. O ma wʋ sɛ sɩ o yagɩ o kikiə yam. 22Nii-na, amʋ w'ʋ pa o tʋ yawɩʋ yɩ o daa b'a wanɩ o zaŋɩ wɛɛnɩ. Balʋ maama na kɩ boorim dɩd-o tɩn w'ʋ yaarɩ sɩ kʋ cɛ ba yɩra nɩ. Ba na wʋ ləni ba wʋrʋ dɩ ba kikiə yam ba na tɔgɩ dɩd-o ba kɩ tɩn, amʋ w'ʋ cɔgɩ-ba. 23A'a pa tʋʋnɩ ja balʋ na sɛ o zaasɩm dɩm tɩn, sɩ Zezi nɔɔna bam maama lwarɩ nɩ amʋ mʋ yɩ wʋlʋ na sɩɩnɩ a ye nabiinə bɩcara dɩ ba wʋbʋŋa tɩn. Amʋ w'ʋ kɩ abam dɩdʋa dɩdʋa sɩ kʋ maŋɩ dɩ 'a kikiə na yɩ te tɩn. 24Kʋ daarɩ, abam badonnə balʋ na wʋ Tiyatiiri nɩ yɩ 'a wʋ tɔgɩ kaanɩ wʋm kʋntʋ zaasɩm dɩm, yɩ 'a ba lagɩ sɩ 'a lwarɩ sʋtaanɩ zaasɩm dɩlʋ na səgi tɩn, amʋ daa ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ a ta dɩ abam nɩ 'a kɩ. 25'A nan ta'a jɩgɩ abam na maŋɩ 'a jɩgɩ te tɩn, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ a na w'ʋ ba tɩn. 26Wʋlʋ maama na wanɩ balɔrɔ yɩ o tɔgɩ amʋ cwəŋə kam yɩ o wʋ yagɩ-ka tɩn, amʋ w'ʋ pa kʋntʋ tu dam sɩ o taa te lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama. 27O'o ta nii ba baŋa nɩ, yɩ o jɩgɩ luu nacəgə o jɩŋa nɩ sɩ o maa cɔgɩ nɔn-balwaarʋ, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na magɩ kambi o cɩcʋgɩ te tɩn. 28Kʋntʋ mʋ yɩ dam dɩlʋ amʋ Ko na maŋɩ o kwe o kɩ a jɩŋa nɩ tɩn. Amʋ w'ʋ daarɩ a pa-o tɩtɩɩtɩ calɩcʋa kalʋ na nyɩɩnɩ tɩn. 29Nɔɔnʋ maama nan kwaanɩ o pʋrɩ o zwa, sɩ o cəgi Wɛ Joro kʋm na tɛ kʋlʋ dɩ Zezi nɔɔna bam tɩn.'

will be added

X\