Brɩm Tɔnɔ 19

1Amʋ laan ma ni kwər-dɩa ka na nyɩ dɩ nɔn-kɔgɔ zanzan na ŋɔɔnɩ baŋa baŋa Wɛ-sɔŋɔ nɩ ba wɩ: "Aleluya. Vrɩm dɩ paarɩ-zulə dɩ dam yɩ dɩbam Tu Wɛ nyɩm mʋ. 2DƖ sarɩya yam yɔɔrɩ lanyɩranɩ, yɩ ya tɔgɩ cɩga. Kʋ na yɩ ka-bor-zɔŋɔ kʋm, Wɛ di kʋ sarɩya yɩ kʋ na cam, dɩ kʋ na pɛ kʋ boorim kikiə yam jagɩ je maama ya cɔgɩ lʋgʋ baŋa tɩn. Wɛ ma waarɩ-kʋ dɩ kʋ na gʋ DƖ tɩntʋŋna bam tɩn ŋwaanɩ." 3Ba daa ma ta ba wɩ: "Aleluya. Mini na di-kʋ tɩn, kʋ nyʋa kam w'ʋ ta zaŋɩ mʋ taan, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn." 4Nakwa fiinle-bana bam dɩ wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn laan ma kuni doonə Wɛ yigə nɩ ba zuli-DƖ DƖ paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ ba wɩ: "Kʋ yɩ cɩga mʋ. Aleluya." 5Kwərə kadoŋ laan ma ŋɔɔnɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm jəgə kam nɩ ka wɩ: "Abam balʋ maama na yɩ Wɛ tɩntʋŋna tɩn, ta'a zuli-na dɩbam Tu Wɛ. Abam balʋ maama na kwarɩ-DƖ tɩn, kʋ na yɩ nɔn-kamunə dɩ nabwənə, 'a ta'a zuli-DƖ." 6Amʋ laan ma ni kwəri sɩ na nyɩ dɩ nɔn-kɔgɔ zanzan na ŋɔɔnɩ baŋa baŋa, yɩ kʋ dwana nɩ na-fara mʋ wuurə yɩ dʋa baga te. Kʋ maa ŋɔɔnɩ kʋ wɩ: "Aleluya. Dɩbam Tu, Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ mʋ te paarɩ. 7Pa-na d'ɩ ta'a kɩ wʋpolo d'ɩ cakɩ d'ɩ zuli Wɛ, Pəlbu wʋm kadiri dɩm maŋa laan na yi tɩn ŋwaanɩ. O kaanɩ wʋm ti o yigə sɩ o zʋ-o. 8Ba kwe gwar-ŋʋnnʋ tɩlʋ na ba jɩgɩ digiru yɩ tɩ tiini tɩ nyɩɩna tɩn ba pa kaanɩ wʋm zʋ." Gwaarʋ tɩm kʋntʋ nan mʋ brɩ Wɛ nɔɔna bam kəm-laarʋ tɩm na yɩ te tɩn. 9Malɛka kam laan ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Pʋpʋnɩ tɩntʋ n tiŋi: Kʋ na yɩ balʋ ba na bəŋi sɩ ba tɔgɩ ba di Pəlbu wʋm kadiri candiə kam tɩn, bantʋ jɩgɩ yu-yoŋo." Ka daa ma ta ka wɩ: "Nmʋ na ni kʋlʋ maama tɩn yɩ Wɛ kwərə mʋ, yɩ ka yɩ cɩga mʋ." 10Amʋ ma kuni doonə ka yigə nɩ sɩ a zuli-ka. Ka ma ta ka wɩ: "Yɩ kɩ kʋntʋ. Amʋ dɩ yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ mʋ, nɩ nmʋ dɩ n ko-biə balʋ maama na brɩ nɩ ba tɔgɩ Zezi cɩga kam tɩn dɩ na yɩ te tɩn. N maŋɩ sɩ n zuli Wɛ mʋ." Kʋ yɩ Zezi cɩga kam kʋntʋ mʋ paɩ Wɛ nijoŋnə bam tɔɔlɩ DƖ kwərə kam. 11Amʋ laan ma nii a na Wɛ-sɔŋɔ ni na pʋrɩ. A ma na sisəŋ-pwəŋə. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn yɩrɩ mʋ 'Wʋ-dɩdʋa Tu' dɩ 'Cɩga Tu'. O na di nɔɔna sarɩya dɩ o na kwəri o jaanɩ jara te tɩn yɔɔrɩ kʋ tɔgɩ cɩga mʋ. 12O yiə maa sɩɩnɩ nɩ min-vʋgʋ te. Səbu-sɩŋa yipwi zanzan ma pu o yuu nɩ. Yɩrɩ dɩdoŋ ma pʋpʋnɩ o yɩra nɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yəri-dɩ, kʋ na daɩ o tɩtɩ yɩranɩ. 13Gwar-dɩdɔrɔ kʋlʋ o na zʋ tɩn ma bugi dɩ jana. Ba maa bə-o nɩ 'Wɛ Bɩtara kam'. 14Wɛ-sɔŋɔ pamaŋ-kɔgɔ kʋm ma pu o kwaga. Ba ma dɔgɩ sise-pwəənu baŋa nɩ, yɩ ba zʋ gwar-pwəənu tɩlʋ na lana yɩ tɩ ba jɩgɩ digiru tɩn. 15Sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na tiini kʋ jɩgɩ ni tɩn maa nuŋi o ni nɩ. O nan w'ʋ ma-kʋ o kɩ jara dɩ lʋgʋ baŋa dwi tiinə bam maama o wanɩ, yɩ o daarɩ o taa te-ba dɩ dam. O ma w'ʋ pa Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm tiini kʋ ba ba baŋa, nɩnɛɛnɩ o kanɩ tiu-biə mʋ sɩ o ma kɩ sana te. 16Yɩrɩ dɩdoŋ ma pʋpʋnɩ o gwar-dɩdɔrɔ kʋm yɩra nɩ dɩ o cwe nɩ dɩ wɩ: 'Pwa maama Pɛ, dɩ yum tiinə maama Yuutu'. 17Amʋ laan ma na malɛka kadoŋ ka na zɩgɩ wɩa kam tɩtarɩ nɩ. Ka ma tɔɔlɩ dɩ kwər-dɩa ka ta dɩ duurə dɩ kalwəənu dɩ zunə balʋ maama na di nwana tɩn ka wɩ: "Ba-na 'a la daanɩ 'a di Wɛ candi-fara kam. 18Ba-na 'a di pwa ya-nwana, dɩ pamaŋ-dɩdɛɛra dɩ nɔn-bɩbɛ kʋ wəli dɩ sise dɩ sɩ diinə bam dɩ nwana, dɩ nɔɔna dwi maama, kʋ na yɩ gambɛ dɩ balʋ na te ba tɩtɩ tɩn dɩ, kʋ wəli dɩ nɔn-kamunə dɩ nabwənə dɩ nwana." 19Amʋ ma daarɩ a na varɩm wʋm dɩ lʋgʋ baŋa pwa bam maama dɩ ba pamaŋ-kɔgɔ kʋm na lagɩ daanɩ, sɩ ba kɩ jara dɩ wʋlʋ na dɔgɩ sisəŋə kam baŋa nɩ tɩn dɩ o pamaŋ-kɔgɔ kʋm. 20Ba ma ja varɩm wʋm ba vɔ, dɩ wʋlʋ na brɩ nɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu yɩ o yagɩ o daɩ tɩn. Wʋntʋ ya mʋ kɩ wo-kɩnkagɩla dayigə varɩm wʋm yigə nɩ o ma o ganɩ balʋ na jɩgɩ varɩm wʋm nyɩnyʋgʋ yɩ ba zuli o kamɔgɔ kʋm tɩn. Ba ma kwe bantʋ bale ŋʋnnɩ ba ja vu ba dɩ min-nɩnɩʋ wʋnɩ. Kʋ yɩ ciribi mim mʋ. 21Wʋlʋ na dɔgɩ sisəŋə kam yuu nɩ tɩn maa ma sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na nuŋi o ni nɩ tɩn o gʋ pamaŋ-kɔgɔ kʋlʋ maama na daarɩ tɩn. Zunə balʋ maama na di nwana tɩn ma ba ba di ba ya-nwana yam ba su.

will be added

X\