Brɩm Tɔnɔ 17

1Malɛsɩ sɩrpɛ sɩlʋ na jɩgɩ zwɩ sɩrpɛ sɩm tɩn dɩdʋa ma ba ka ta dɩ amʋ ka wɩ: "Ba, sɩ a brɩ-m Wɛ na lagɩ DƖ pa ka-bor-zɔŋɔ kʋm na cam te. Ka-boro kʋm kʋntʋ mʋ maa brɩ tɩʋ kʋlʋ na lɔgɩ bwi zanzan ni nɩ tɩn. 2Lʋgʋ baŋa pwa bam yəni ba kɩ boorim dɩ kʋntʋ mʋ. Balʋ na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn maa tiini ba kɩ boorim dɩ kʋ, nɩ nɔɔnʋ na nyɔgɩ sana o bugi te tɩn." 3Wɛ Joro kʋm ma ba amʋ te dɩ dam, Wɛ malɛka kam ma ja-nɩ ka vu kagʋa yuu. Je sɩm kʋntʋ nɩ mʋ amʋ nɛ kaanɩ o dɔgɩ varɩm na yɩ nasʋŋʋ cwɛn cwɛn tɩn baŋa nɩ, yɩ yɩra yalʋ na twɩ Wɛ tɩn pʋpʋnɩ varɩm wʋm yɩra nɩ. O maa jɩgɩ yuni tɩrpɛ dɩ nyɩa fugə. 4Kaanɩ wʋm ma zʋ gwaarʋ tɩlʋ na yɩ nasʋn-pupweeru dɩ nasʋnnʋ cwɛn cwɛn tɩn. O yɩra maa jɩgɩ wəənu zanzan tɩ na nyɩɩna, tɩ yɩ səbu-sɩŋa dɩ kandwa-ŋʋna mʋ. O ma ze səbu-sɩŋa zʋŋa, yɩ ka ni su dɩ wo-zɔɔna yalʋ na brɩ o boorim kikiə yam. 5Ba ma pʋpʋnɩ yɩrɩ dɩlʋ kuri na ba lwarɩ jaja tɩn o tri nɩ, yɩ dɩ wɩ: "Babilɔnɩ kʋlʋ na yɩ tʋ-kamunu tɩn mʋ yɩ ka-bwəəru maama nu, dɩ lʋgʋ baŋa wo-zɔɔna maama nu." 6Amʋ nɛ nɩ kaanɩ wʋm nyɔgɩ Wɛ nɔɔna balʋ ba na gʋ Zezi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn jana mʋ o su, nɩ o nyɔgɩ sana mʋ o bugi te. Amʋ na nɛ-o kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-nɩ. 7Malɛka kam ma bwe-nɩ ka wɩ: "Kʋ sʋ nmʋ sɩ bɛɛ mʋ? Kʋ na yɩ varɩm wʋlʋ na jɩgɩ yuni tɩrpɛ tɩm dɩ nyɩa fugə kam tɩn, dɩ kaanɩ wʋlʋ na dɔgɩ o baŋa nɩ tɩn, amʋ w'ʋ pa n lwarɩ ba kuri na yɩ te tɩn. 8Varɩm wʋlʋ nmʋ na nɛ tɩn ya ŋwɩ mʋ, o nan daa tərə. Kʋ daarɩ sɩ o nuŋi goŋ-canluŋu kʋm wʋnɩ mʋ, sɩ o laan vu o cɔgɩm jəgə. Kʋ na yɩ balʋ na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ yɩ ba yɩra maŋɩ ya wʋ pʋpʋnɩ ya tiŋi Wɛ ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ maŋa kam lʋgʋ baŋa ta na tərə tɩn, ba na nɛ varɩm wʋm, kʋ'ʋ sʋ ba maama. Bɛŋwaanɩ o dɛɛn ya ŋwɩ mʋ, o nan daa tərə. O nan w'ʋ joori o ba o nuŋi nabiinə yigə nɩ. 9Nmʋ nan maŋɩ sɩ n ta n jɩgɩ wʋbʋŋa mʋ dɩ swan, sɩ n wanɩ n lwarɩ wəənu tɩntʋ kuri. Varɩm wʋm yuni tɩrpɛ tɩm brɩ pweeru tɩrpɛ mʋ. Tɩntʋ mʋ yɩ pweeru tɩlʋ kaanɩ wʋm na je tɩ baŋa nɩ tɩn. Yuni tɩrpɛ tɩm dɩ brɩ pwa barpɛ woŋo mʋ. 10Pwa bam kʋntʋ banu maŋɩ ba tʋ mʋ. Ba dɩdʋa mʋ wʋra lele. Wʋlʋ na kweeli tɩn ta wʋ tu. O na tuə, o paarɩ dɩm b'a daanɩ zanzan. 11Varɩm wʋlʋ ya na ŋwɩ yɩ o laan daa tərə tɩn brɩ pɛ wʋlʋ na kɩ ba wʋnɩ nana tɩn mʋ. Wʋntʋ yɩ pwa barpɛ balʋ na dɛ yigə tɩn wʋ nɔɔnʋ mʋ. O nan na tuə, o dɩ laan w'ʋ vu o cɔgɩm jəgə. 12Nyɩa fugə yalʋ nmʋ na nɛ tɩn brɩ pwa fugə mʋ. Pwa bam kʋntʋ ta wʋ joŋi ba paarɩ dɩm. Ba nan w'ʋ ba ba joŋi dam, sɩ ba tɔgɩ dɩ varɩm wʋm ba taa te nɔɔna sɩ kʋ maŋɩ dɩ maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ. 13Pwa fugə kam maama jɩgɩ wʋbʋŋɩ dɩdʋa mʋ. Ba ma w'ʋ kwe ba dam maama ba kɩ varɩm wʋm jɩŋa nɩ. 14Ba ma w'ʋ kɩ jara dɩ Pəlbu wʋm. Pəlbu wʋm nan w'ʋ wanɩ-ba, o na yɩ wʋlʋ na yɩ yum tiinə maama Yuutu dɩ pwa maama Pɛ tɩn ŋwaanɩ. Balʋ na tɔgɩ dɩ wʋntʋ yɩ ba wanɩ jara yam tɩn mʋ yɩ balʋ o na maŋɩ o kuri sɩ ba taa yɩ o nɔɔna tɩn. Bantʋ mʋ tɔg-o dɩ cɩga." 15Malɛka kam daa ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Kʋ na yɩ bwi sɩlʋ nmʋ na nɛ yɩ ka-boro kʋm je da tɩn, sɩ brɩ lʋgʋ baŋa tɩɩnɩ dwi maama dɩ dɩ nɔn-biə bam maama, ba na zʋʋrɩ je dwi təri təri yɩ ba ŋɔɔnɩ taana dwi təri təri tɩn mʋ. 16Nyɩa fugə yalʋ nmʋ na nɛ tɩn dɩ varɩm wʋm tɩtɩ w'ʋ ta culi ka-boro kʋm. Ba nan w'ʋ vrɩ o wəənu tɩm maama o tee nɩ ba daar-o kalambolo, yɩ ba di o ya-nwana yam, ba daarɩ ba zwɛ-o dɩ mini. 17Ba'a cɔg-o, bɛŋwaanɩ Wɛ maŋɩ DƖ pa ba wʋbʋŋa yɩ kʋntʋ mʋ. Kʋ yɩ Wɛ mʋ lagɩ sɩ ba kɩ ni-dɩdwɩ ba kɩ ba dam maama varɩm wʋm jɩŋa nɩ. Kʋ jɩgɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ Wɛ taanɩ dɩm na tagɩ kʋlʋ tɩn na w'ʋ sɩɩnɩ kʋ ba kʋ kɩ tɩn. 18Kʋ daarɩ kaanɩ wʋlʋ nmʋ na nɛ yɩ o yɩ ka-boro tɩn mʋ yɩ tʋ-kamunu kʋlʋ na te lʋgʋ baŋa pwa bam maama tɩn."

will be added

X\