Brɩm Tɔnɔ 15

1Amʋ laan ma na wo-kɩnkagɩlɩ dɩdoŋ wɛyuu nɩ, dɩ na tiini dɩ dana yɩ dɩ ba jɩgɩ doŋ. A ma na Wɛ malɛsɩ sɩrpɛ, sɩ dɩdʋa dɩdʋa jɩgɩ yaara dwi təri təri mʋ, sɩ sɩ pa ya ja nɔɔna. Yaara yarpɛ yam kʋntʋ mʋ lagɩ ya ma kweeli, bɛŋwaanɩ yantʋ na kɩ ya ti, Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm laan w'ʋ ti. 2Amʋ ma daarɩ a na woŋo kʋ na nyɩ dɩ nɩnɩʋ. Kʋ maa nyɩɩna nɩ niu na nyɩɩnɩ te tɩn, yɩ kʋ nyɩ nɩ kʋ gwaanɩ dɩ mini mʋ te. Amʋ ta ma na balʋ na wanɩ varɩm wʋm dɩ o kamɔgɔ kʋm kʋ wəli dɩ o yɩrɩ dɩm nimoro kʋm dam dɩm tɩn. Ba zɩgɩ nɩnɩʋ kʋlʋ na nyɩɩna lanyɩranɩ tɩn ni nɩ, yɩ ba ze kwaanʋ tɩlʋ Wɛ na pɛ-ba tɩn. 3Ba maa leeni ləŋə kalʋ na yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ Moyisi ləŋə dɩ Pəlbu wʋm ləŋə tɩn. Ba ma leeni ba zuli Wɛ ba wɩ: "Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ, nmʋ tɩtʋŋa yam tiini ya yɩ tɩtʋŋ-kamunə, ya ba jɩgɩ doŋ. Lʋgʋ maama Pɛ, nmʋ cwe sɩm yɔɔrɩ lanyɩranɩ, sɩ tɔgɩ cɩga. 4Yuutu Baŋa-Wɛ, nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na b'a kwarɩ nmʋ. Nɔɔna maama nan w'ʋ ta zuli nmʋ yɩrɩ dɩm. Nmʋ yɩranɩ mʋ yɩ wʋ-poŋo tu cɩga cɩga. Lʋgʋ baŋa dwi maama tiinə w'ʋ ba ba kuni doonə nmʋ yigə nɩ ba zuli-m, bɛŋwaanɩ nɔɔna maama w'ʋ na nmʋ tɩtʋŋa yam na jɩgɩ cɩga te tɩn." 5Kʋntʋ kwaga nɩ amʋ ma na Wɛ-sɔŋɔ digə kam ni na pʋrɩ, yɩ ka yigə digə kam ni dɩ pʋrɩ. 6Wɛ malɛsɩ sɩrpɛ sɩm sɩ na jɩgɩ yaara dwi təri təri kuni bɩrpɛ tɩn ma nuŋi digə kam wʋnɩ. Sɩ ma zʋ gwar-pwəənu tɩlʋ na tiini tɩ nyɩɩnɩ tɩn, yɩ sɩ daarɩ sɩ vɔ səbu-sɩŋa kili sɩ nyɔɔna nɩ. 7Wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩdʋ laan ma zaŋɩ kʋ kwe səbu-sɩŋa zwɩ sɩrpɛ kʋ pa malɛsɩ sɩrpɛ sɩm. Zwɩ sɩm kʋntʋ nan mʋ su dɩ Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm. Dɩntʋ nan mʋ jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 8Wɛ dam dɩm dɩ DƖ paarɩ-zulə yam ma pa nyʋa nuŋi ka su DƖ digə kam ni maama. Nyʋa kam ma pa nɔɔn-nɔɔnʋ warɩ digə kam wʋ o zʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam malɛsɩ sɩrpɛ sɩm na w'ʋ pa yaara kuni bɩrpɛ kʋm na w'ʋ ba kʋ kɩ kʋ ti tɩn.

will be added

X\