Brɩm Tɔnɔ 14

1Amʋ laan ma nii a na Pəlbu wʋm o na zɩgɩ Siyɔn piu kʋm yuu nɩ. Nɔɔna mʋrrʋ bi dɩ fiinna-tɩna tɩm (144.000) maa tɔgɩ ba wʋ o tee nɩ, yɩ Pəlbu wʋm yɩrɩ dɩm dɩ o ko yɩrɩ pʋpʋnɩ ba trə nɩ. 2A ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Ka maa dwana nɩnɛɛnɩ na-fara na wuurə yɩ dʋa bagɩ te tɩn, yɩ ka nyɩ dɩ kwan-magɩna na magɩ ba kwaanʋ te tɩn. 3Nɔn-kɔgɔ kʋm maa zɩgɩ kʋ yɔɔrɩ Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm dɩ wəənu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩ nakwa bam. Ba maa leeni ləŋ-dʋŋa kalʋ nɔɔn-nɔɔnʋ na b'a wanɩ o zaasɩ-ka tɩn, kʋ na daɩ nɔɔna mʋrrʋ bi dɩ fiinna-tɩna tɩm yɩranɩ (144.000). Bantʋ mʋ yɩ balʋ Zezi na ŋwɩ ba lwarɩm jɩnɩ lʋgʋ baŋa nabiinə maama wʋnɩ tɩn. 4Bantʋ nan mʋ cɩgɩ ba tɩtɩ dɩ wo-digiru kəm, yɩ ba wʋ kɩ boorim. Bantʋ yəni ba tɔgɩ Pəlbu wʋm kwaga mʋ ba ve je sɩlʋ maama o na w'ʋ vu tɩn. Zezi mʋ ŋwɩ ba lwarɩm jɩnɩ nabiinə maama wʋnɩ, sɩ bantʋ da yigə ba ji Wɛ nɔɔna dɩ Pəlbu wʋm dɩ nɔɔna. 5Bantʋ nan wʋ fɔgɩ ba fɔ vwan. Ba ba jɩgɩ tusim. 6Amʋ laan ma na malɛka kadoŋ ka na jaanɩ wɛyuu nɩ. Ka maa jɩgɩ Wɛ kwər-ywəŋə kalʋ na ba lɩɩrɩ maŋa dɩ maŋa tɩn ka tɔɔlɩ ka brɩ balʋ na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, kʋ na yɩ je təri təri wʋnɩ, dɩ nabiinə dwi maama, dɩ taana dwi maama tiinə, dɩ tɩɩnɩ dwi maama tiinə. 7Ka maa ŋɔɔnɩ dɩ kwər-dɩa ka wɩ: "Kwarɩ-na Wɛ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a pa-DƖ zulə, bɛŋwaanɩ maŋa kam yiə sɩ DƖ di nabiinə sarɩya. Nan kuni-na doonə 'a zuli Wɛ dɩlʋ na kɩ wɛyuu dɩ tɩga baŋa dɩ na-fara dɩdaanɩ buli tɩn." 8Malɛka kadoŋ ma saŋɩ ka kwaga, yɩ ka tɛ ka wɩ: "Tʋ-kamunu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Babilɔnɩ tɩn tʋa. Kʋ tʋ kʋ ti. Kʋntʋ dɛɛn mʋ yəni kʋ pa nabiinə dwi maama tɔgɩ ba kɩ kʋ boorim kikiə yam, nɩ ba na nyɔgɩ sa-dɛɛra ba su te tɩn." 9Malɛka kalʋ na kɩ sɩtɔ tɩn dɩ daa ma saŋɩ, yɩ ka tɛ dɩ kwər-dɩa ka wɩ: "Nɔɔna balʋ maama na zuli varɩm wʋm dɩ o kamɔgɔ kʋm yɩ ba daarɩ ba jɩgɩ o nyɩnyʋgʋ kʋm ba trə nɩ naa ba jɩŋa nɩ tɩn, 10Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm w'ʋ ba bantʋ baŋa, nɩnɛɛnɩ ba logi sa-dɛɛra balʋ na wʋ pugi tɩn mʋ ba su zʋŋa ba pa ba nyɔ ba su te. Balʋ maama na sɛ varɩm wʋm kʋntʋ tɩn, mini dɩ ciribi mʋ w'ʋ di-ba kʋ pa ba na cam zanzan. Ba'a yaarɩ kʋntʋ Wɛ malɛsɩ sɩm yigə nɩ dɩ Pəlbu wʋm yigə nɩ mʋ. 11Mini dɩm w'ʋ ta di-ba yɩ kʋ paɩ nyʋa zaŋɩ taan, ba'a yaarɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Balʋ maama na zuli varɩm wʋm dɩ o kamɔgɔ kʋm tɩn, dɩ balʋ maama na jɩgɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na brɩ o yɩrɩ dɩm tɩn, ba b'a na siun wɩa dɩ tɩtɩɩ maama." 12Kʋntʋ ŋwaanɩ balʋ maama na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ ba sɛ DƖ niə yam yɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn maŋɩ sɩ ba zɩgɩ dɩ pu-dɩa mʋ. 13Amʋ laan ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ ka wɩ: "Nan pʋpʋnɩ tɩntʋ: Kʋ na zɩgɩ zɩm sɩ kʋ taa ve tɩn, balʋ na sɛ d'ɩ Yuutu wʋm yɩ ba ba ba tɩ tɩn w'ʋ ta jɩgɩ yu-yoŋo." Wɛ Joro kʋm ma ləri kʋ wɩ: "Kʋ yɩ cɩga mʋ. Bantʋ w'ʋ sin dɩ ba tɩtʋŋ-cɛɛra yam, bɛŋwaanɩ ba kəm-laarʋ mʋ w'ʋ ta tɔgɩ-ba." 14Amʋ laan ma nii a na kunkoŋo kʋ yɩ napoŋo, yɩ wʋlʋ na nyɩ dɩ nabiin-bu tɩn je kʋ baŋa nɩ. Səbu-sɩŋa yipugə ma pu o yuu nɩ, yɩ o daarɩ o ze sʋkɔrɔ kʋlʋ na jɩgɩ ni tɩn. 15Malɛka kadoŋ daa ma nuŋi Wɛ di-kamunu kʋm wʋnɩ. Ka tɔɔlɩ baŋa baŋa ka ta dɩ wʋlʋ na je kunkoŋo kʋm baŋa nɩ tɩn ka wɩ: "Lʋgʋ baŋa faa kʋm laan bɩgɩ kʋ ti. Ma n sʋkɔrɔ kʋm n ma n gwe faa kʋm, sɩ kʋ maŋa kam yiə." 16Wʋlʋ na je kunkoŋo kʋm baŋa nɩ tɩn laan ma vuvugi o sʋkɔrɔ kʋm lʋgʋ baŋa nɩ o ma gwe faa kʋm. 17Amʋ daa ma na malɛka kadoŋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ ka dɩ jɩgɩ sʋkɔrɔ kʋlʋ na jɩgɩ ni tɩn. 18Malɛka kalʋ dɩ na nii mini baŋa nɩ tɩn ma nuŋi Wɛ kaanɩm bimbim dɩm nɩ, ka tɔɔlɩ dɩ kwər-dɩa ka ta dɩ malɛka kalʋ na ze sʋkɔrɔ kʋm tɩn ka wɩ: "Ma n sʋkɔrɔ kʋm n ma n gwəri tiu-biə balʋ ba na maa kɩ sana tɩn, sɩ lʋgʋ baŋa tiu-biə bam kʋntʋ laan bɩgɩ ba ti." 19Malɛka kam laan ma ma ka sʋkɔrɔ kʋm ka ba maa gwəri lʋgʋ baŋa tiu-biə bam. Ka ma kwe-ba ka dɩ kazɔ-zɔŋɔ wʋnɩ sɩ ka tɛ, sɩ kʋ brɩ Wɛ ban-zɔŋɔ na w'ʋ ba nabiinə baŋa te tɩn. 20Kazɔgɔ kʋm zɩgɩ tɩʋ kʋm daa nɩ mʋ. Ba maa tɛ tiu-biə bam kʋ wʋnɩ sɩ ba nyʋa kam taa nuŋə. Ba nyʋa kam kʋntʋ yɩ jana mʋ. Jana kam ma nuŋi ka pɛɛlɩ tɩga ka duri ka vu nɩnɛɛnɩ kilomɛtra biə-yatɔ (300), yɩ ka na luunə te tɩn, sisəŋə na zɩga ka wʋnɩ, ka yuu yɩranɩ mʋ w'ʋ ta naɩ pooni nɩ.

will be added

X\