Brɩm Tɔnɔ 12

1Wo-kɩnkagɩlɩ laan ma nuŋi wɛyuu nɩ. Amʋ ma na kaanɩ o na mɛ wɩa o kukwəri o tɩtɩ nɩ gɔrɔ te. Cana maa wʋ o napra kuri nɩ. Kʋ daarɩ o ma pu yipugə kalʋ na jɩgɩ calɩcwɩ fugə-sɩle tɩn o yuu nɩ. 2Kaanɩ wʋm yɩ ka-puə mʋ, yɩ o pugə kam vri sɩ o lʋ. Kʋ na cana tɩn, o ma kaasɩ bagɩ bagɩ. 3Wo-kɩnkagɩlɩ dɩdoŋ daa ma nuŋi wɛyuu nɩ. Amʋ ma na prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ, kʋ yɩ nasʋŋʋ mʋ yɩ kʋ jɩgɩ yuni tɩrpɛ dɩ nyɩa fugə. Yipwi ma pu kʋ yuni tɩm maama baŋa nɩ. 4Kʋ ma kwe kʋ nabili kʋ ma vaŋɩ calɩcwɩ sɩm pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ kʋ kwəri wɛyuu nɩ kʋ dɩ tɩga nɩ. Kʋ ma ba kʋ zɩgɩ kaanɩ wʋlʋ na lagɩ o lʋ tɩn yigə nɩ, sɩ o na lʋgɩ bu wʋm, sɩ kʋ kwe kʋ di. 5Kaanɩ wʋm ma lʋ o bu wʋm, o yɩ bəkərə mʋ. Wʋntʋ mʋ w'ʋ ta te lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama dɩ o dam. Kaanɩ wʋm na lʋgɩ kʋntʋ tɩn, ba ma kwe bu wʋm ba ja vu Wɛ te, DƖ paarɩ yituŋu kʋm na wʋ mɛ tɩn. 6Kaanɩ wʋm laan ma duri o vu kagʋa yuu, jəgə kalʋ Wɛ na maŋɩ DƖ kwɛ sɩ DƖ pa-o tɩn. DƖ w'ʋ ta nii o baŋa nɩ je sɩm kʋntʋ nɩ da mʋrʋ dɩ biə yale dɩ fusɩrdʋ (1.260). 7Jara dɛɛn ma tʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Wɛ malɛsɩ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Misɛɛlɩ tɩn dɩdaanɩ o kwaga malɛsɩ tiinə bam mʋ dɩ jara dɩ prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm dɩ dɩ kwaga malɛsɩ tiinə bam. 8Prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm ma wʋ wanɩ jara yam. Kʋ dɩ kʋ kwaga malɛsɩ tiinə bam ma daa wʋ nɛ jəŋə je Wɛ-sɔŋɔ nɩ. 9Ba ma zəli-kʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ ba dʋlɩ ba yagɩ lʋgʋ baŋa nɩ, dɩ kʋ kwaga malɛsɩ tiinə bam maama. Prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm kʋntʋ mʋ yɩ bɩsankwɩa kalʋ na maŋɩ ka wʋra faŋa faŋa tɩn. Ka yɩrɩ nan mʋ yɩ 'Vwa-nyɩna pɛ', dɩ 'Sʋtaanɩ', yɩ ka ganɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna maama. 10Amʋ laan ma ni kwər-dɩa na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ ka wɩ: "Lele kʋntʋ dɩbam Tu Wɛ vrɩ DƖ nɔɔna sʋtaanɩ jɩŋa nɩ. Wɛ ma brɩ DƖ dam dɩ DƖ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn. Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn dɩ ma brɩ DƖ dam dɩm. Bɛŋwaanɩ wʋlʋ na yəni o ŋɔɔnɩ o cɔgɩ d'ɩ ko-biə bam Wɛ yigə nɩ tɩn daa tərə. Wʋntʋ mʋ yəni o zɩgɩ d'ɩ Tu Wɛ yigə nɩ o ŋɔɔnɩ o cɔgɩ ba yigə tɩtɩɩ dɩ wɩa maama. Ba laan nan dɩ-o ba yagɩ. 11D'ɩ ko-biə bam nan wan-o Pəlbu wʋm jana kam nuŋim dɩm ŋwaanɩ, dɩ ba na brɩ Wɛ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ mʋ. Ba ma sɛ sɩ ba kwe ba ŋwɩa ba ma ləni tʋʋnɩ. 12Kʋntʋ, abam balʋ maama na zʋʋrɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn, 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ lʋgʋ baŋa dɩ kʋ na-fara bam, lɛɛrʋ w'ʋ ba abam baŋa, bɛŋwaanɩ vwa-nyɩna pɛ wʋm tu abam te, yɩ o tiini o jɩgɩ ban-zɔŋɔ lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ o ye nɩ o da yam gɛ fɩɩn mʋ." 13Prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm na lwarɩ nɩ ba zəli-kʋ ba yagɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, kʋ ma pɛ kaanɩ wʋlʋ na lʋgɩ bəkərə kam tɩn kwaga kʋ pu. 14Ba ma kwe kaloŋ-zɔŋɔ vwana yale ba pa kaanɩ wʋm, sɩ o ma jaanɩ wɛɛnɩ o vu o yi kagʋa kam yuu, jəgə kalʋ o na maŋɩ sɩ o taa wʋra tɩn. D'aanɩ mʋ Wɛ w'ʋ ta nii o baŋa nɩ bɩna yatɔ dɩ cicoro, sɩ prənyoŋo kʋm daa yɩ zaŋɩ kʋ ja-o. 15Prənyoŋo kʋm ma twɩ na zanzan sɩ ba vu ba pɛ kaanɩ wʋm ba ja viiri, nɩ bugə na na duri te tɩn. 16Tɩga kam ma zəni kaanɩ wʋm, yɩ ka pʋrɩ ka ni ka nyɔ na balʋ maama prənyoŋo kʋm na twɩ tɩn. 17Kʋ ma pa kʋ banɩ tiini dɩ zaŋɩ dɩ kaanɩ wʋm. Kʋ laan ma vu sɩ kʋ kɩ jara dɩ kaanɩ wʋm dwi tiinə balʋ na daarɩ tɩn. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na sɛ Wɛ niə yam yɩ ba brɩ nɩ ba tɔgɩ Zezi cɩga kam tɩn. 18Prənyoŋ-kɩnkagɩlɩ dɩm laan ma vu dɩ zɩgɩ na-fara bam ni nɩ.

will be added

X\