Brɩm Tɔnɔ 11

1Ba laan ma kwe miu kʋlʋ ba na maa maŋɩ wəənu tɩn ba pa-nɩ. Ba ma ta amʋ ba wɩ, a zaŋɩ a maŋɩ Wɛ-di-kamunu kʋm dɩ kʋ kaanɩm bimbim dɩm a nii, sɩ a daarɩ a lwarɩ nɔɔna ni tɩte na wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ ba zuli-DƖ tɩn. 2Ba ma daarɩ ba ta amʋ, sɩ a yɩ maŋɩ kʋnkɔlɔ kʋlʋ na wʋ pooni nɩ Wɛ-digə kam yigə nɩ tɩn, bɛŋwaanɩ ba kwe je sɩm kʋntʋ ba kɩ dwi-gɛ tiinə bam jɩŋa nɩ mʋ. Bantʋ nan mʋ w'ʋ ba ba taa karɩ tɩʋ kʋlʋ na yɩ Wɛ nyɩm tɩn wʋnɩ, ba nwanɩ wəənu ba cɔgɩ sɩ kʋ vu kʋ yi canɩ fiinna-sɩle (42). 3Wɛ daa ma ta-nɩ DƖ wɩ: "Amʋ lagɩ a tʋŋɩ nɔɔna bale mʋ sɩ ba ba ba brɩ amʋ cɩga kam. Bantʋ w'ʋ tɔɔlɩ amʋ kwərə kam sɩ kʋ yi da mʋrʋ dɩ biə yale dɩ fusɩrdʋ (1.260), yɩ ba'a zʋ gwar-zɩnzwara sɩ kʋ brɩ ba na yaarɩ te tɩn." 4Wɛ maana tiinə bam kʋntʋ mʋ brɩ Olivi tweeru tɩle tɩm, dɩ min-zwəənu tɩle tɩlʋ na zɩgɩ d'ɩ Yuutu wʋlʋ na te lʋgʋ baŋa maama tɩn yigə nɩ. 5Mini mʋ w'ʋ nuŋi ba niə nɩ dɩ cɔgɩ ba dʋna balʋ na kwaanɩ sɩ ba kɩ-ba balɔrɔ tɩn. Wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o kɩ-ba balɔrɔ tɩn, ba'a gʋ-o kʋntʋ doŋ mʋ. 6Bantʋ nan jɩgɩ dam sɩ ba ja wɛyuu kʋm, sɩ dʋa daa yɩ ta nɩa maŋa kam ba na wʋra ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam tɩn. Ba nan daa ta jɩgɩ dam sɩ ba pa na ji jana. Ba ma ta jɩgɩ dam sɩ ba pa yaara dwi maama ba nabiinə baŋa maŋa kalʋ maama ba na lagɩ tɩn. 7Ba na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam ba ti, varɩm wʋlʋ na zʋʋrɩ goŋ-canluŋu kʋm wʋnɩ tɩn laan w'ʋ nuŋi o ba o ja jara dɩdaanɩ ba, yɩ o wanɩ-ba o gʋ. 8O na gʋ-ba, ba yɩra yam w'ʋ ta tigi pooni yigə nɩ tɩʋ kamunu kʋm wʋnɩ. Yɩra yalʋ na brɩ tɩʋ kʋm kʋntʋ kuri cɩga cɩga tɩn mʋ yɩ 'Sodɔm' dɩ 'Ezipi'. Kʋ yɩ d'aanɩ mʋ ba jaanɩ ba Yuutu wʋm ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. 9Nɔɔna laan w'ʋ nuŋi tɩɩnɩ dwi maama wʋnɩ, dɩ nabiinə dwi maama wʋnɩ, dɩ taana dwi maama wʋnɩ, dɩ je təri təri, ba ba ba nii bantʋ yɩra yam na tigi da tɩn. Ba'a ta nii ba yɩra yam sɩ kʋ vu kʋ yi da yatɔ dɩ cicoro, yɩ ba b'a sɛ sɩ ba kwe-ba ba kɩ. 10Balʋ na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn w'ʋ ta jɩgɩ wʋpolo dɩ bantʋ bale tʋʋnɩ dɩm. Ba ma w'ʋ kɩ kwɛɛra, yɩ ba daarɩ ba paɩ-da pɛɛra. Ba'a ta jɩgɩ wʋpolo, Wɛ nijoŋnə bam kʋntʋ bale ya na yaarɩ nabiinə lʋgʋ baŋa nɩ dɩ Wɛ taanɩ dɩm ba na ŋɔɔnɩ tɩn ŋwaanɩ. 11Da yatɔ dɩ cicoro kʋm na kɛ, Wɛ w'ʋ pa DƖ siun kʋlʋ na paɩ ŋwɩa tɩn laan ba kʋ zʋ ba yɩra yam, yɩ ba joori ba bi ba zaŋɩ. Fʋʋnɩ ma w'ʋ tiini dɩ ja balʋ maama na w'ʋ na-ba tɩn. 12Wɛ nijoŋnə bam bale laan ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ ka wɩ: "Diini-na 'a ba yo." Kunkoŋo ma ba kʋ kwe-ba kʋ jɩgɩ kʋ ma diini wɛyuu, yɩ ba dʋna bam zɩgɩ ba nii-ba. 13Kantʋ maŋa kam nɩ n'ɔɔ, tɩga baŋa maama w'ʋ tiini ka sisiŋi. Kʋ ma pa tɩʋ kʋm pɔɔrɩm kuni fugə wʋnɩ kuri bɩdwɩ cɔgɩ maama. Tɩga kam sisiŋim dɩm maa gʋ nɔɔna mʋrr-tɩrpɛ (7.000). Fʋʋnɩ ma w'ʋ ja nɔɔna balʋ na daarɩ tɩn, yɩ ba sɛ nɩ Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ tiini DƖ jɩgɩ dam. 14Mʋ lɛɛrʋ tɩlʋ na kɩ bɩle tu tɩn. Kʋ nan ta daarɩ lɛɛrʋ tɩlʋ na w'ʋ kɩ bɩtɔ tu tɩn. Tɩ lagɩ tɩ ba lele mʋ. 15Malɛka kalʋ na yɩ sɩrpɛ tu tɩn laan ma wu ka nabɔnɔ kʋm. Kwəri ma ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ baŋa baŋa sɩ wɩ: "Lʋgʋ baŋa paarɩ dɩm laan wʋ d'ɩ Yuutu Wɛ jɩŋa nɩ mʋ, dɩ Krisi wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn jɩŋa nɩ. Paarɩ dɩm kʋntʋ w'ʋ ta wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn." 16Nakwa fiinle-bana bam ba na je Wɛ yigə nɩ ba paarɩ jangwaanʋ tɩm baŋa nɩ tɩn laan ma kuni doonə ba cɔɔlɩ ba yuni tɩga nɩ ba zuli Wɛ, 17yɩ ba wɩ: "Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ, nmʋ maŋɩ n wʋra mʋ pulim nɩ, yɩ n daa ta wʋra maŋa maama. D'ɩ kɩ nmʋ le, dɩ n laan na kwe n dam-fɔrɔ kʋm n ma n te lʋgʋ baŋa tɩn. 18Dwi-gɛ tiinə balʋ na daɩ nmʋ nɔɔna tɩn tiini ba jɩgɩ ban-zɔŋɔ dɩ nmʋ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ nmʋ banɩ nan w'ʋ zaŋɩ dɩ ba. Kʋ laan yi maŋa kalʋ nmʋ na w'ʋ di twa sarɩya tɩn, yɩ nmʋ w'ʋ pa balʋ maama na sɛ nmʋ tɩn na pɛɛra. Kʋ na yɩ nmʋ nijoŋnə bam dɩ balʋ maama na yɩ nmʋ nɔɔna yɩ ba kwarɩ n yɩrɩ dɩm tɩn, kʋ na yɩ nɔn-kamunə naa nabwənə dɩ. Kʋ nan na yɩ balʋ na cɔgɩ lʋgʋ baŋa tɩn, maŋa yiə sɩ nmʋ laan cɔgɩ-ba dɩ." 19Ba na zuli Wɛ kʋntʋ ba ti tɩn, Wɛ di-kamunu kʋlʋ na wʋ DƖ sɔŋɔ nɩ tɩn ni laan ma pʋrɩ. Wɛ cullu tɩm na pʋpʋnɩ kandwa yɩra nɩ tɩ tiŋi daka kalʋ wʋnɩ tɩn ma naɩ jaja. Dʋa laan maa pɩpɩla, yɩ ka bagɩ ka wuurə. Tɩga ma sisiŋi, yɩ dʋ-kambana tiini ya tʋɩ zanzan.

will be added

X\