Brɩm Tɔnɔ 10

1Amʋ daa ma nii a na Wɛ malɛka kalʋ na dana tɩn. Ka ma nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ ka maa tuə. Ka mɛ kunkwəənu mʋ ka ma kukwəri ka tɩtɩ, yɩ manlaa-taŋa kɩkarɩ ka yuu nɩ. Ka yibiyə nyɩ dɩ wɩa mʋ, yɩ ka nɛ sɩm nyɩ dɩ min-vʋgʋ na yɩ te tɩn. 2Malɛka kam maa ze tɔn-balaŋa kalʋ na puri tɩn ka jɩŋa nɩ. Ka ma cwi ka jazɩm naga na-fara bam baŋa nɩ. Ka daarɩ ka cwi ka jagwiə naga kam tɩga baŋa nɩ. 3Ka laan ma daarɩ ka bagɩ baŋa baŋa, yɩ ka kwərə kam kɩ sɔɔ nɩ nyoŋo na suuri te tɩn. Malɛka kam na bagɩ kʋntʋ tɩn, dʋa dɩ ma bagɩ kuni bɩrpɛ. 4Dʋa kam na bagɩ kʋntʋ tɩn, amʋ maa lagɩ sɩ a pʋpʋnɩ ka na tagɩ kʋlʋ tɩn a tiŋi. Amʋ laan ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ ka wɩ: "Ta n cɩm, yɩ zaŋɩ n pʋpʋnɩ dʋa kam na bagɩ ka ta kʋlʋ tɩn." 5Malɛka kalʋ amʋ ya na maŋɩ a na ka na kwe ka naga ka nɔ na-fara bam baŋa nɩ yɩ ka nɔ kadoŋ tɩga baŋa nɩ tɩn laan ma zəŋi ka jazɩm jɩŋa wɛɛnɩ, 6- 7yɩ ka du dɩ Wɛ yɩrɩ ka wɩ: "Kʋ daa b'a daanɩ sɩ Wɛ wʋbʋŋa yalʋ ya na səgi yɩ DƖ maŋɩ DƖ ta dɩ DƖ nijoŋnə bam tɩn laan kɩ, maŋa kalʋ malɛka sɩrpɛ tu wʋm na w'ʋ wu ka nabɔnɔ kʋm tɩn. Baŋa-Wɛ nan mʋ jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Dɩntʋ mʋ kɩ wɛyuu dɩ wəənu tɩlʋ maama na wʋ kʋ wʋnɩ tɩn, yɩ DƖ kwəri DƖ kɩ tɩga baŋa dɩ ka wəənu tɩm maama. Dɩntʋ daa ta mʋ kɩ na-fara dɩ wəənu tɩlʋ maama na wʋ ba wʋnɩ tɩn." 8Malɛka kam na tagɩ kʋntʋ tɩn, amʋ daa ma joori a ni kwərə kalʋ ya na ŋɔɔnɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ tɩn. Ka daa ma ta dɩ amʋ ka wɩ: "Ve malɛka kalʋ na zɩgɩ na-fara bam baŋa nɩ dɩ tɩga kam baŋa nɩ tɩn te, sɩ n joŋi tɔn-balaŋa kalʋ na puri ka wʋ ka jɩŋa nɩ tɩn." 9A ma vu a ta malɛka kam sɩ ka pa-nɩ tɔn-balaŋa kam. Ka ma ta-nɩ ka wɩ: "Joŋi tɔnɔ kʋm n di. Kʋ na wʋ nmʋ ni nɩ, kʋ'ʋ ta sʋna nɩ tʋʋrʋ te. N nan na ligi-kʋ, kʋ laan w'ʋ ta cana mʋ n kana nɩ." 10Amʋ ma joŋi tɔn-balaŋa kam malɛka kam jɩŋa nɩ a dɩ a ni nɩ. Ka maa sʋna nɩ tʋʋrʋ te. Kʋ daarɩ, amʋ na ligi-ka tɩn, ka ma ləni ka ji cam yɩranɩ a kana nɩ. 11Ba laan ma ta ba brɩ-nɩ ba wɩ, amʋ daa ta maŋɩ sɩ a tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam a brɩ woŋo kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ lʋgʋ baŋa dwi tiinə zanzan wʋnɩ, dɩdaanɩ tɩɩnɩ zanzan dɩ taana dwi zanzan tiinə dɩ wʋnɩ, dɩ ba pwa dɩ wʋnɩ tɩn mʋ.

will be added

X\