Brɩm Tɔnɔ 1

1Tɔnɔ kʋntʋ wʋ wəənu tɩm yɩ kʋlʋ Wɛ na brɩ Zezi Krisi sɩ o ma brɩ o tɩntʋŋna, sɩ ba wanɩ ba lwarɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ kʋ kɩ lele tɩn mʋ. Zezi pɛ o malɛka mʋ ba Zan wʋlʋ na yɩ o tɩntʋŋnʋ tɩn te, yɩ ka brɩ-o wəənu tɩm kʋntʋ. 2Zan laan maa pʋpʋnɩ kʋlʋ maama o na nɛ tɩn o tiŋi, yɩ o brɩ nɩ kʋ yɩ Wɛ kwərə mʋ nɩ Zezi Krisi na vɩɩr-o te tɩn. 3Nɔɔnʋ wʋlʋ na karɩmɩ tɔnɔ kʋntʋ dɩ balʋ na cəgi tɔnɔ kʋm wʋ wəənu tɩm yɩ ba kwəri ba sɛ-tɩ tɩn jɩgɩ yu-yoŋo. Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ Wɛ kwərə mʋ, yɩ maŋa kam yiə sɩ wəənu tɩm kʋntʋ sɩɩnɩ tɩ kɩ. 4Amʋ Zan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ a pa Zezi kɔgɔ kuni bɩrpɛ kʋlʋ na wʋ Azi tɩ-niə yam wʋnɩ tɩn. Wɛ dɩlʋ na maŋɩ DƖ wʋra pulim nɩ yɩ DƖ ta wʋra zɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn, dɩ DƖ dɩdɛɛra barpɛ balʋ na brɩ DƖ Joro kʋm dam yɩ ba zɩgɩ DƖ paarɩ yituŋu kʋm yigə nɩ tɩn, w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 5Zezi Krisi dɩ w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na brɩ Wɛ kwərə kam dɩ cɩga tɩn. Wʋm mʋ dɛ yigə o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Wʋntʋ nan ta mʋ yɩ lʋgʋ baŋa pwa bam maama yuutu. Zezi soe dɩbam yɩ o vrɩ dɩbam d'ɩ lwarɩm wʋnɩ, o na tɩga yɩ o jana kam nuŋi tɩn ŋwaanɩ. 6O ma daarɩ o pa dɩbam dɩ tɔgɩ d'ɩ di paarɩ, yɩ d'ɩ zɩgɩ o Ko Wɛ yigə nɩ d'ɩ zuli-DƖ. Zezi Krisi maŋɩ zulə dɩ dam sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 7Nii-na, o maa bɩɩnɩ kunkwəənu wʋnɩ. Nɔɔnʋ maama yi w'ʋ na-o, dɩ balʋ na zɔg-o dɩ cicwe tɩn dɩ, yɩ lʋgʋ baŋa dwi maama w'ʋ ta keerə o tum dɩm ŋwaanɩ. Kʋ yɩ cɩga mʋ. Amina. 8Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ wɩ: "Amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim." Dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na maŋɩ DƖ wʋra pulim nɩ, yɩ DƖ ta wʋra zɩm sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 9Amʋ Zan yɩ abam ko-bu mʋ, yɩ a tɔgɩ a na yaara nɩnɛɛnɩ abam dɩ na nɛ yaara te tɩn. A nan ta tɔgɩ dɩ abam dɩ a wəli Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, yɩ a tɔgɩ a na baarɩ, d'ɩ na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. A na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kalʋ Zezi na vɩɩrɩ-nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ ba jaanɩ amʋ ba vu ba yagɩ Patɩmɔsɩ zoŋo kʋlʋ na na kaagɩ tɩn yuu nɩ. 10Dɛ dɩlʋ na yɩ siun dɛ tɩn nɩ mʋ Wɛ Joro kʋm tu amʋ te dɩ dam. Amʋ ma ni kwər-dɩa na ŋɔɔnɩ a kwaga nɩ, nɩ nɔɔnʋ na wui nabɔnɔ te tɩn. 11Kwərə kam ma ŋɔɔnɩ ka wɩ: "Pʋpʋnɩ kʋlʋ maama nmʋ na w'ʋ na tɩn n kɩ tɔnɔ wʋnɩ, sɩ n tʋŋɩ-kʋ n pa Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ tɩɩnɩ dɩrpɛ dɩm wʋnɩ tɩn. Tɩɩnɩ dɩm kʋntʋ yɩra mʋ yɩ: Efɛɛzɩ, Simirini, Pɛɛrgam, Tiyatiiri, Sarɩdɛsɩ, Filadɛlɩfi, dɩ Lawodise." 12Amʋ ma pipiri sɩ a nii wɔɔ mʋ ŋɔɔnɩ dɩ amʋ. A ma na səbu-sɩŋa min-zwəənu tɩrpɛ, tɩ zɩga. 13Wʋlʋ na zɩgɩ tɩ tɩtarɩ nɩ tɩn nyɩ dɩ nabiinu mʋ. O ma zʋ gwar-dɩdɔrɔ o dɩ o napra nɩ, yɩ o daarɩ o vɔ səbu-sɩŋa kilə o nyɔɔnɩ nɩ. 14O yuuywe maa tiini sɩ pɩɩrɩ carɩ carɩ nɩ lɔŋɔ te. O yiə maa nyɩ nɩ min-vʋgʋ te. 15O napra maa nyɩɩna nɩ ba na kɩ can-na mini nɩ yɩ kʋ nyɩɩnɩ te tɩn. O kwərə maa dwana nɩ na-fara na cuuri te tɩn. 16O maa ze calɩcwɩ sɩrpɛ o jazɩm nɩ. Sʋ-lɔŋɔ kʋlʋ na tiini kʋ jɩgɩ ni yɩ kʋ yɩ niə yale tɩn maa nuŋi o ni nɩ. O yibiyə maa nyɩɩna nɩ wɩa na tiini ka nyɩɩnɩ te tɩn. 17Amʋ na nɛ-o kʋntʋ tɩn, a ma tʋ o yigə nɩ, nɩ a tɩgɩ mʋ te. O ma kwe o jazɩm o daŋɩ a baŋa nɩ yɩ o wɩ: "Yɩ ta n kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ amʋ mʋ yɩ pulim dɩ gurim. 18Amʋ yɩ ŋwɩa tu mʋ. Amʋ ya tɩgɩ mʋ, yɩ a joori a bi a jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. A jɩgɩ dam tʋʋnɩ dɩ curu baŋa nɩ. 19Nan pʋpʋnɩ wəənu tɩlʋ nmʋ na nɛ tɩn. Kʋ na yɩ wəənu tɩlʋ na wʋra tɩ kɩ lele tɩn, dɩ tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn dɩ, pʋpʋnɩ tɩ maama n tiŋi. 20Amʋ w'ʋ brɩ nmʋ calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm nmʋ na nɛ amʋ jazɩm nɩ tɩn dɩ səbu-sɩŋa min-zwəənu tɩrpɛ tɩm kuri na yɩ te tɩn. Calɩcwɩ sɩrpɛ sɩm brɩ Wɛ tɩntʋŋna balʋ na nii Wɛ-di sɩrpɛ sɩm nɔɔna bam baŋa nɩ tɩn mʋ. Kʋ daarɩ min-zwəənu tɩrpɛ tɩm dɩ brɩ Wɛ-di sɩrpɛ sɩm nɔɔna bam tɩtɩ mʋ."

will be added

X\