Filimɔn 1

1Amʋ Pooli wʋlʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ d'ɩ ko-bu Timoti wʋ amʋ tee nɩ. D'ɩ pʋpʋnɩ d'ɩ pa nmʋ Filimɔn, n na yɩ dɩbam ciloŋ-sono yɩ n tɔgɩ dɩ dɩbam n tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa tɩn mʋ. 2D'ɩ jɔɔnɩ-m, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ jɔɔnɩ d'ɩ ko-bu-kana Apɩa, dɩ Arisipi wʋlʋ na wəli dɩ dɩbam o na cam Wɛ tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ tɩn. D'ɩ daarɩ d'ɩ jɔɔnɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na yəni kʋ jeeri daanɩ nmʋ sɔŋɔ nɩ tɩn maama. 3D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 4Maŋa maama amʋ na yəni a loori Wɛ, a guli nmʋ gulə DƖ yigə nɩ, yɩ a kɩ DƖ le nmʋ ŋwaanɩ. 5Bɛŋwaanɩ amʋ ni nɩ n jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩ n soe Wɛ nɔɔna bam maama lanyɩranɩ. 6Wɛ w'ʋ pa nmʋ na jɩgɩ wəl-dɔnɔ kʋlʋ dɩ dɩbam n na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn pa n wanɩ n lwarɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama Wɛ na kɩ DƖ pa dɩbam Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. 7A ko-bu-sono, nmʋ na soe Wɛ nɔɔna bam te tɩn mʋ paɩ a wʋ poli zanzan, yɩ kʋ pa a jɩgɩ baarɩ, bɛŋwaanɩ n wəli Wɛ nɔɔna bam yɩ n pa ba na baarɩ dɩ wʋpolo. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ lagɩ a loori nmʋ sɩ n kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ n kɩ tɩn mʋ. Amʋ ya jɩgɩ cwəŋə sɩ a da Zezi Krisi ŋwaanɩ a pa nmʋ ni, sɩ n lwarɩ n na w'ʋ kɩ kʋlʋ tɩn. 9A nan lagɩ sɩ a loori-m dɩ sono mʋ. Amʋ Pooli wʋlʋ na yɩ nankwɩan yɩ ba kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ lele kʋntʋ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ tɩn, 10a lagɩ a loori-m nmʋ gambaa Onisim ŋwaanɩ mʋ. A na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn, o tu amʋ te, yɩ a brɩ-o Wɛ cɩga kam yɩ o sɛ. Kʋntʋ tɩn, wʋntʋ laan nyɩ nɩ a tɩtɩ bu mʋ te. 11O dɛɛn na tʋŋɩ o pa nmʋ maŋa kalʋ tɩn, o wʋ pɛ n na nyɔɔrɩ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, o laan jɩgɩ nyɔɔrɩ o pa amʋ dɩ nmʋ maama. 12A lagɩ a tʋŋ-o sɩ o joori o ba nmʋ te, wʋntʋ yɩ a tɩtɩ bɩcarɩ mʋ. 13Amʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ŋwaanɩ tɩn, a ya'a ta lagɩ sɩ o maŋɩ a tee nɩ mʋ, sɩ o ləni nmʋ yuu nɩ o taa tʋŋɩ o pa-nɩ. 14A nan ba lagɩ sɩ a kɩ kʋlʋkʋlʋ yɩ nmʋ na wʋ sɛ. A na kɩ kʋntʋ, kʋ'ʋ ta yɩ nɩ a fɩn nmʋ sɩ n wəli-nɩ, sɩ kʋ daɩ n tɩtɩ wʋbʋŋa. 15Onisim na duri o yagɩ nmʋ tɩn, dɛ doŋ kʋ yɩ sɩ o pɔɔrɩ dɩ nmʋ maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ, sɩ o laan joori o ba o taa wʋ nmʋ tee nɩ maŋa maama. 16O na duri o yagɩ nmʋ tɩn, o dɛɛn yɩ gambaa mʋ. O na joori o ba, yɩ zaŋɩ n nii-o nɩ gambaa te, sɩ o laan dwe gambaa o na jigi nmʋ ko-bu d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn. Amʋ tiini a so-o. Nmʋ dɩ nan w'ʋ ta n tiini n so-o kʋ ja gaalɩ, o na yɩ n gambaa yɩ o kwəri o yɩ n ko-bu d'ɩ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn. 17Nmʋ na sɛ nɩ dɩbam sɩɩnɩ d'ɩ yɩ ciloŋo daanɩ, sɩ n kwaanɩ n jeeri Onisim lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ amʋ tɩtɩ te. 18O dɛɛn na maŋɩ o kɩ woŋo kʋlʋ o cɔgɩ dɩ, naa o na jɩgɩ nmʋ jɩnɩ, sɩ n yagɩ kʋ maama dɩ amʋ. 19Amʋ Pooli tɩtɩ mʋ mɛ a jɩŋa a pʋpʋnɩ tɩntʋ nɩ: Amʋ w'ʋ ŋwɩ jɩnɩ dɩm. (Kʋ daarɩ nmʋ nan maŋɩ n ye nɩ, n jɩgɩ amʋ jɩnɩ zanzan, dɩ nmʋ na nɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ amʋ na brɩ nmʋ Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn ŋwaanɩ.) 20A ko-bu, kʋ yɩ cɩga mʋ, a lagɩ sɩ n kɩ woŋo kʋlʋ a na loori-m tɩn mʋ d'ɩ Yuutu sono kʋm ŋwaanɩ, sɩ n pa a taa jɩgɩ wʋpolo Zezi Krisi ŋwaanɩ. 21Amʋ na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa nmʋ tɩn, a ye lanyɩranɩ nɩ nmʋ w'ʋ sɛ a wʋbʋŋa yam. A ta ye nɩ nmʋ w'ʋ kɩ n dwəni a na loori kʋlʋ tɩn. 22Kʋlʋ na wəli da tɩn, a loori-m sɩ n kwaanɩ n lagɩ digə, sɩ a na tuə, sɩ a taa tigi da. Bɛŋwaanɩ a jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ w'ʋ sɛ abam na loori-DƖ amʋ ŋwaanɩ te tɩn, yɩ DƖ w'ʋ pʋrɩ cwəŋə sɩ a joori a ba abam te. 23Epafrasɩ dɩ jɔɔnɩ-m. Wʋntʋ dɩdaanɩ amʋ mʋ wʋ pɩɩna digə nɩ Zezi Krisi cɩga kam ŋwaanɩ. 24Marɩkɩ dɩ Arisarɩkɩ dɩ Demasɩ dɩ Luki maama dɩ jɔɔnɩ-m. Bantʋ dɩ amʋ mʋ tɔgɩ daanɩ d'ɩ tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. 25D'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yu-yoŋo.

will be added

X\