Filipi 4

1A ko-biə-ba, a soe abam lanyɩranɩ yɩ 'a fra jɩgɩ-nɩ. Abam paɩ a jɩgɩ wʋpolo, yɩ 'a ta w'ʋ pa a yuu zəŋi Wɛ yigə nɩ. A cilon-sonnu-ba, kwaanɩ-na 'a zɩgɩ kəŋkəŋ d'ɩ Yuutu tɔgɩm dɩm wʋnɩ. 2A nan loori Evodi dɩ Sintisi lanyɩranɩ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ 'a na sɛ d'ɩ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. 3A loori nmʋ dɩ, wʋlʋ na yɩ a doŋ tɩntʋŋnʋ cɩga cɩga tɩn, sɩ n zəni kaana bantʋ sɩ ba taa sɛ daanɩ, bɛŋwaanɩ ba dɛɛn tɔgɩ dɩ amʋ yɩ d'ɩ tiini d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, dɩ Klɩman dɩ balʋ maama na tɔgɩ dɩ amʋ ba tʋŋɩ tɩn. Wɛ maŋɩ DƖ pʋpʋnɩ bantʋ yɩra DƖ ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ. 4Ta'a kɩ-na wʋpolo maŋa maama 'a na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩn ŋwaanɩ. A ta lagɩ a joori a ta nɩ, 'a ta'a kɩ wʋpolo. 5Pa-na nɔɔna maama lwarɩ 'a lanyɩranɩ wʋm ni nɩ, sɩ d'ɩ Yuutu wʋm maa bɩɩnɩ lele. 6Yɩ zaŋɩ-na 'a ta'a liə dɩ kʋlʋkʋlʋ. Woŋo maama wʋnɩ sɩ 'a ta'a warɩ Wɛ, 'a brɩ-DƖ kʋlʋ 'a na lagɩ tɩn sɩ DƖ zəni abam, sɩ 'a kwəri 'a ta'a kɩ DƖ le maŋa maama. 7Kʋntʋ mʋ Wɛ w'ʋ pa 'a bɩcara taa zurə, sɩ kʋ dwəni nabiinə na w'ʋ wanɩ kʋlʋ ba lwarɩ tɩn. Kʋ maa pa kʋlʋkʋlʋ b'a wanɩ kʋ cɔgɩ 'a bɩcara dɩ 'a wʋbʋŋa maama, abam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 8A ko-biə-ba, kʋlʋ a na lagɩ a ma a guri tɩn, 'a ta'a jɩgɩ wəənu tɩlʋ na lana yɩ tɩ maŋɩ dɩ zulə tɩn wʋbʋŋa: kʋ na yɩ woŋo kʋlʋ maama na yɩ cɩga tɩn, naa woŋo kʋlʋ na jɩgɩ zulə tɩn, naa woŋo kʋlʋ na maŋɩ tɩn, naa woŋo kʋlʋ na ba jɩgɩ tusim tɩn, naa woŋo kʋlʋ na poli nɔɔna wʋrʋ tɩn, naa woŋo kʋlʋ na jɩgɩ tiə nɔɔna tee nɩ tɩn, sɩ 'a ta'a jɩgɩ-na wəənu tɩm kʋntʋ wʋbʋŋa. 9'A ta'a kɩ-na wəənu tɩlʋ amʋ na brɩ abam yɩ 'a sɛ-tɩ tɩn, kʋ na yɩ 'a na ni kʋlʋ a na taga, yɩ 'a na kʋlʋ a na kɩ tɩn. 'A na sɩɩnɩ 'a kɩ kʋntʋ, Wʋ-zuru Tu Baŋa-Wɛ w'ʋ ta wʋ 'a tee nɩ. 10A na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo, bɛŋwaanɩ kʋ daanɩ zanzan yɩ abam daa wʋ guli a gulə sɩ 'a wəli-nɩ, yɩ lele kʋntʋ 'a laan zəni-nɩ. Kʋ nan daɩ nɩ abam ba jɩgɩ a wʋbʋŋa mʋ ya, kʋ yɩ 'a wʋ nɛ cwəŋə mʋ sɩ 'a wəli-nɩ. 11A na tagɩ kʋntʋ doŋ tɩn, kʋ daɩ nɩ a na gɛ woŋo tɩn ŋwaanɩ. Woŋo maama wʋnɩ, amʋ mɩ sɩ a taa jɩgɩ wʋpolo dɩ kʋlʋ a na jɩgɩ tɩn. 12Yinigə na jɩgɩ-nɩ, amʋ ye a na w'ʋ ja a tɩtɩ te. A jɩjɩgɩrʋ nan na daga dɩ, a ta ye a na w'ʋ kɩ te. Woŋo maama wʋnɩ, amʋ ye a na w'ʋ kɩ te sɩ a taa jɩgɩ wʋpolo. A na jɩgɩ a di a wʋbʋŋa naa kana na jɩgɩ-nɩ, a jɩjɩgɩrʋ na daga naa tɩ na muri, amʋ ta ye a na w'ʋ kɩ te sɩ a taa jɩgɩ wʋpolo. 13Amʋ waɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama a kɩa, Zezi Krisi na pa-nɩ dam tɩn ŋwaanɩ mʋ. 14Dɩ kʋntʋ dɩ, 'a kɩ lanyɩranɩ dɩ 'a na zəni-nɩ a yaara yam wʋnɩ tɩn. 15Abam Filipi tiinə tɩtɩ dɩ ye lanyɩranɩ nɩ, maŋa kalʋ a na puli a wʋra a tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam a brɩ abam yɩ a laan nuŋi Masɩdʋanɩ nɩ tɩn, kʋ yɩ abam yɩranɩ mʋ wəli-nɩ. Zezi kɔgɔ kʋdoŋ daa tərə kʋ dɩ na pɛ amʋ woŋo, kʋ na daɩ abam yɩranɩ. 16A dɛɛn na wʋ Tesaloniki nɩ tɩn, abam tʋŋɩ a na lagɩ zənə yalʋ tɩn 'a pa-nɩ, yɩ kʋ daɩ kuni bɩdwɩ yɩranɩ. 17Kʋ nan daɩ nɩ amʋ lagɩ sɩ a taa joŋi abam pɛɛra yam m'a mʋ, kʋ yɩ nyɔɔrɩ dɩlʋ abam na w'ʋ na Wɛ tee nɩ ya ŋwaanɩ tɩn mʋ pɛ a jɩgɩ wʋpolo. 18Amʋ joŋi pɛɛra yalʋ maama abam na pɛ amʋ tɩn kʋ ja gaalɩ. A joŋi pɛɛra yalʋ 'a na kɩ Epafroditi jɩŋa nɩ sɩ o ja ba o pa-nɩ tɩn, yɩ kʋlʋkʋlʋ daa wʋ muri-nɩ. Abam pɛɛra yam nyɩ dɩ woŋo kʋlʋ 'a na mɛ 'a kaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ kʋ lwəm ywəmmə tɩn mʋ. Wɛ nan joŋi 'a kaanɩm dɩm dɩ wʋpolo. 19Amʋ Tu Wɛ w'ʋ pa abam kʋlʋ maama 'a na gɛ tɩn Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ, DƖ na jɩgɩ wo-laarʋ tɩlʋ na tiini tɩ dagɩ yɩ tɩ jɩgɩ paarɩ-zulə tɩn. 20Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Ko tɩn maŋɩ dɩ zulə mʋ maŋa maama. Amina. 21Jɔɔnɩ-na Wɛ nɔɔna balʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn maama 'a pa-nɩ. D'ɩ ko-biə balʋ na wʋ amʋ tee nɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. 22Wɛ nɔɔna bam maama jɔɔnɩ abam, kʋ na fɔgɩ kʋ dwe dɩdɩ balʋ na zʋʋrɩ Rom Pa-farʋ wʋm sɔŋɔ nɩ tɩn. 23Dɩbam Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam maama yu-yoŋo.

will be added

X\