Filipi 3

1A ko-biə-ba, kʋlʋ na daarɩ sɩ a ta a wəli da tɩn, 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo dɩ 'a na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩn. A na maŋɩ a pʋpʋnɩ kʋlʋ a ma brɩ abam tɩn, kʋ ba camma sɩ a ta joori a brɩ-kʋ abam, sɩ kʋ wanɩ kʋ cɩ abam wo-lwaanʋ wʋnɩ. 2Fɔgɩ-na 'a cɩ 'a tɩtɩ dɩ kəm-balwaarʋ tiinə balʋ na kwaanɩ sɩ ba taa goni nɔɔna yɩra ba yagɩ tɩn. Bantʋ nyɩ dɩ kakuri mʋ. 3Dɩbam nan mʋ yɩ balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna cɩga cɩga, yɩ kʋ daɩ nɩ d'ɩ na goni d'ɩ bəkəri tɩn ŋwaanɩ, nɩ bantʋ na brɩ te tɩn. Dɩbam maɩ Wɛ Joro kʋm dam mʋ d'ɩ zuli Wɛ, yɩ d'ɩ jɩgɩ wʋpolo dɩ Zezi Krisi na kɩ kʋlʋ o pa dɩbam tɩn, yɩ d'ɩ b'a tɩɩgɩ cullu tɩlʋ na brɩ nɩ nɔɔna yɩra gonim mʋ jɩgɩ kuri kʋ pa Wɛ tɩn. 4Lʋgʋ baŋa cullu tɩm ya na jɩgɩ kuri, amʋ tɩtɩ ya w'ʋ wanɩ a tɩɩgɩ-tɩ. Nɔɔnʋ nan na bʋŋɩ nɩ o jɩgɩ bʋra sɩ o tɩɩgɩ lʋgʋ baŋa cullu tɩm, amʋ ya jɩgɩ bʋra a dwe. 5Amʋ dɛɛn na yi da nana tɩn, mʋ ba goni-nɩ nɩ dɩbam Zwifə cullu tɩm na brɩ te tɩn. A yɩ Yisɩrayɛlɩ tu mʋ, yɩ a nuŋi Bɛnzamɛn dwi dɩm wʋnɩ. Amʋ sɩɩnɩ a yɩ Zwifu mʋ. Zwifə bam mʋ lʋgɩ-nɩ. Kʋ nan na yɩ Wɛ cullu tɩm tɔgɩm, amʋ dɛɛn wʋ Farizɩan tiinə kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ. 6Kʋ na yɩ Wɛ tɩtʋŋa yam laŋa nɩ, amʋ dɛɛn kwaanɩ a tʋŋɩ lanyɩranɩ dɩ a na bɛɛsɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna bam te tɩn. Kʋ nan daa na yɩ Wɛ cullu tɩm sɛɛm, a dɛɛn sɛ-tɩ dɩ cɩga yɩ tusim tərə. 7A dɛɛn paɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama jɩgɩ kuri mʋ tɩ pa-nɩ. A laan nan bʋŋɩ a lwarɩ nɩ tɩ yɩ kafɛ mʋ a yigə nɩ, dɩ a na sɛ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 8Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga, woŋo kʋlʋ maama a na jɩgɩ tɩn, a nii-kʋ nɩ kʋ yɩ kafɛ mʋ a yigə nɩ, a laan na lwarɩ Zezi Krisi wʋlʋ na yɩ a Yuutu tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ tiini kʋ jɩgɩ kuri kʋ pa-nɩ kʋ dwe woŋo maama. Wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a kwe woŋo maama a yagɩ daa nɩ. A nii tɩ maama nɩ weeru mʋ a yigə nɩ, sɩ a wanɩ a sɛ Zezi Krisi sɩ a taa tɔg-o dɩ a wʋ maama, sɩ kʋ pa a taa yɩ o nɔɔnʋ. 9Kʋntʋ tɩn, amʋ w'ʋ na cɩga Wɛ tee nɩ a na kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ, kʋ daa daɩ a tɩtɩ tɩtʋŋa dɩ a na tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn ŋwaanɩ. Kʋ nan yɩ Wɛ tɩtɩ mʋ paɩ a jɩgɩ cɩga dɩ a na kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. 10Woŋo kʋlʋ amʋ na tiini a lagɩ tɩn yɩ sɩ a lwarɩ Zezi Krisi mʋ, sɩ a kwəri a lwarɩ dam-fɔrɔ kʋlʋ Wɛ na mɛ DƖ bi-o DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ tɩn, sɩ a daarɩ a tɔgɩ a na o yaara yam doŋ, sɩ a taa nyɩ dɩd-o o na sɛ o tɩ nabiinə ŋwaanɩ tɩn. 11Kʋntʋ tɩn, amʋ dɩ jɩgɩ tɩɩna sɩ Wɛ w'ʋ pa a bi a yagɩ tʋʋnɩ. 12Kʋ nan daɩ nɩ a maŋɩ a yi wəənu tɩlʋ a na lagɩ sɩ a yi tɩn. Kʋ nan daɩ nɩ a bɩcarɩ fɔgɩ dɩ kwɛ fasɩ yɩ lwarɩm daa tərə. Amʋ nan kwaanɩ a jaŋɩ mʋ a ve yigə, sɩ a laan wanɩ a joŋi pɛɛrɩ Zezi Krisi tee nɩ. Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o joŋi-nɩ sɩ a taa yɩ o nɔɔnʋ. 13A ko-biə-ba, a ba bʋŋɩ nɩ a maŋɩ a yi sɩ a joŋi pɛɛrɩ dɩm. A nan na kɩ kʋlʋ tɩn, a yəni a lɩ wəənu tɩlʋ na maŋɩ tɩ kɛ tɩn mʋ a wʋbʋŋa nɩ, yɩ a daarɩ a kwaanɩ sɩ a vu a yi wəənu tɩlʋ na wʋ a yigə nɩ tɩn. 14Kʋntʋ, amʋ kwaana sɩ a yɔɔrɩ a duri a vu a yi kweelim je mʋ, sɩ a joŋi pɛɛrɩ dɩm Wɛ tee nɩ. Pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ mʋ yɩ ŋwɩa kalʋ Wɛ na bəŋi-nɩ sɩ a ba a joŋi DƖ sɔŋɔ nɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. 15Kʋ na yɩ dɩbam balʋ wʋbʋŋa na bɩgɩ dɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn, kʋ maŋɩ sɩ dɩbam maama sɛ nɩ amʋ na tagɩ te tɩn yɩ cɩga mʋ. Abam badaara wʋbʋŋa nan na daɩ kʋntʋ doŋ, Wɛ w'ʋ pa 'a lwarɩ woŋo kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. 16Dɩ kʋ dɩ, kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ yɔɔrɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ cwəŋə kalʋ d'ɩ na maŋɩ d'ɩ lwarɩ nɩ ka yɩ cɩga tɩn mʋ. 17A ko-biə-ba, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a lwəni amʋ na kɩ te tɩn mʋ, sɩ 'a fɔgɩ 'a nii balʋ na tɔgɩ cwə-laa nɩnɛɛnɩ d'ɩ na brɩ abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ te tɩn. 18A lagɩ sɩ a joori a brɩ abam wəənu tɩlʋ a na maŋɩ a ta dɩ abam kuni zanzan tɩn mʋ. Kʋ maa paɩ a yi-na nuŋə dɩ liə yalʋ a na jɩgɩ abam ŋwaanɩ tɩn. Kʋ yɩ nɩ nɔɔna zanzan mʋ wʋ abam wʋnɩ ba tɩtʋŋa na brɩ nɩ ba culi Zezi Krisi tʋʋn-dagara kam mʋ. 19Ba yəni ba lagɩ wəənu tɩlʋ fra na jɩgɩ-ba tɩn mʋ kʋ dwe Wɛ. Ba maa jɩgɩ wʋpolo dɩ kʋlʋ na yɩ ba cavɩɩra tɩn, yɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ wʋbʋŋa jɩgɩ-ba. Ba kweelim je nɩ Wɛ w'ʋ cɔgɩ-ba mʋ. 20Kʋ nan na yɩ dɩbam, d'ɩ kugu je wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ mʋ. Dɩbam cəgi d'ɩ Yuutu Zezi Krisi sɩ o nuŋi d'aanɩ mʋ o ba. Wʋntʋ mʋ vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ. 21O na tuə, o laan w'ʋ pa dɩbam lʋgʋ baŋa yɩra yalʋ na bwəmmə tɩn ləni ya taa nyɩ dɩ o tɩtɩ yɩra yam te. Yantʋ yɩ Wɛ-sɔŋɔ nyɩm mʋ, yɩ ya jɩgɩ paarɩ-zulə. O'o ma o dam-fɔrɔ kʋlʋ na paɩ o waɩ woŋo maama tɩn o ma kɩ kʋntʋ.

will be added

X\