Filipi 2

1Abam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ paɩ 'a jɩgɩ baarɩ. O sono kʋm maa paɩ 'a jɩgɩ wʋ-zuru. Wɛ Joro kʋm mʋ wʋ abam wʋnɩ, nɩ kʋ na wʋ Zezi nɔɔna bam maama wʋnɩ te tɩn. 'A maa jɩgɩ da-ŋwaŋa dɩ sono. 2Kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ kʋntʋ tɩn, a loori abam sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ mʋ daanɩ dɩ sono dɩdʋa, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a jɩgɩ ni-dɩdʋa dɩ wʋ-dɩdʋa. Abam na kɩ kʋntʋ, kʋ'ʋ pa a taa tiini a jɩgɩ wʋpolo. 3'A yɩ zaŋɩ 'a kɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ kamunni sɩ kʋ pa 'a tɩtɩ na zulə. Nan tu-na 'a tɩtɩ 'a pa daanɩ, sɩ 'a ta'a nii nɩ nɔɔnʋ maama dwe abam. 4Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o bʋŋɩ o na w'ʋ zəni o doŋ te tɩn mʋ, kʋ daɩ sɩ o taa beeri o tɩtɩ zənə yɩranɩ. 5'A wʋbʋŋa yam maŋɩ sɩ ya taa yɩ nɩnɛɛnɩ Zezi Krisi wʋbʋŋa yam mʋ. 6Wʋntʋ nan maŋɩ o jɩgɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ mʋ. O dɩdaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ, yɩ o wʋ bʋŋɩ nɩ kʋntʋ yɩ woŋo kʋlʋ o na maŋɩ sɩ o ja-kʋ kəŋkəŋ sɩ o dɩ Wɛ taa maɩ daanɩ tɩn. 7O nan tiŋi wəənu tɩntʋ maama daa nɩ mʋ, yɩ o daarɩ o ba o ji nabiinu. O yɩ tɩntʋŋnʋ. 8O na tu o ŋwɩ dɩ nabiinə kʋntʋ tɩn, o dɛɛn tu o tɩtɩ yɩ o sɛ Wɛ ni o ba o tɩ. Kʋ nan daɩ tʋʋnɩ dɩ tʋʋnɩ, kʋ yɩ ba pag-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ mʋ ba gʋ. 9Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ laan pɛ Zezi yuu tiini kʋ zaŋɩ wɛɛnɩ dɩ zulə, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa-o yɩrɩ dɩlʋ na dwe yɩra maama tɩn. 10Mʋ kʋ kuri maŋa w'ʋ ba, yɩ balʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ naa tɩga baŋa nɩ naa tɩga kuri nɩ tɩn maŋɩ sɩ ba kuni doonə ba zuli Zezi o yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ. 11Ba maama w'ʋ ta dɩ ba niə jaja nɩ, Zezi Krisi mʋ yɩ ba Yuutu. Kʋntʋ w'ʋ pa o Ko Wɛ na zulə lanyɩranɩ. 12Kʋntʋ ŋwaanɩ, a cilon-sonnu-ba, abam dɛɛn na maŋɩ 'a sɛ amʋ zaasɩm dɩm maŋa kalʋ amʋ ya na wʋ 'a tee nɩ tɩn, 'a nan ta maŋɩ sɩ 'a sɛ 'a dwəni lele kʋntʋ a daa na təri abam tee nɩ dɩ tɩn. Ta'a kwarɩ-na Wɛ lanyɩranɩ dɩ ya-sɩʋ, sɩ 'a kwaanɩ 'a tʋŋɩ 'a pa vrɩm dɩlʋ 'a na nɛ tɩn ja kuri. 13Bɛŋwaanɩ Wɛ mʋ yəni DƖ tʋŋɩ abam bɩcara nɩ, DƖ pa 'a beeri kənə yalʋ na w'ʋ poli DƖ wʋ, yɩ DƖ pa 'a wanɩ-ya 'a kɩ. 14Woŋo kʋlʋ maama 'a na lagɩ 'a kɩ tɩn, sɩ 'a yɩ ta'a pʋʋna naa 'a magɩ kantɔgɔ kʋ baŋa nɩ. 15Kʋntʋ mʋ 'a w'ʋ ta jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ, yɩ 'a jɩgɩ wʋ-poŋo. 'A w'ʋ ta yɩ Wɛ biə balʋ na ba jɩgɩ wo-lɔŋɔ, yɩ 'a zʋʋrɩ nɔn-balwaarʋ tɩlʋ wʋbʋŋa na ba tɔgɩ cwəŋə tɩn tɩtarɩ nɩ. 'A w'ʋ ta yɩ nɩ pooni 'a pa lʋgʋ baŋa nɔɔna nɩ calɩcwɩ te, 16dɩ 'a na ŋɔɔnɩ Wɛ taanɩ dɩlʋ na paɩ ŋwɩa 'a brɩ nɔɔna tɩn. 'A na kɩ kʋntʋ doŋ, kʋ'ʋ brɩ nɩ a na cɛ a tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam abam ŋwaanɩ te tɩn wʋ jigi kafɛ, yɩ a'a ta jɩgɩ wʋpolo dɩ abam dɛ dɩm Zezi Krisi na w'ʋ joori o ba tɩn. 17Abam na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa 'a sɛ Zezi tɩn nyɩ dɩ 'a kwe woŋo mʋ 'a ma kaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ kʋ poli DƖ wʋ. Amʋ na maŋɩ a lagɩ a ga a ŋwɩa mʋ dɩ, a'a sɛ sɩ ka wəli abam kaanɩm dɩm nɩ Wɛ yigə nɩ. Dɩ kʋ dɩ, a'a ta jɩgɩ wʋpolo, yɩ abam dɩ w'ʋ wəli dɩ amʋ 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo. 18Kʋntʋ, kʋ maŋɩ sɩ abam dɩ ta jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ, sɩ amʋ dɩ wəli dɩ abam a kɩ wʋpolo. 19Dɩbam Yuutu Zezi na sɛ, amʋ bʋŋɩ sɩ a tʋŋɩ Timoti sɩ o ba abam te lele. Kʋntʋ, o na joori o ba amʋ te, o'o pa-nɩ abam labaarɩ sɩ a daa yɩ ta jɩgɩ liə. 20Nɔɔn-nɔɔnʋ daa təri amʋ tee nɩ, o na jɩgɩ a wʋbʋŋa yam doŋ, sɩ o sɩɩnɩ o taa ye abam zənə ni nɩ, kʋ na daɩ Timoti yɩranɩ. 21Balʋ maama na daarɩ tɩn beeri ba tɩtɩ wəənu yɩranɩ mʋ, yɩ ba yigə tərə dɩ wəənu tɩlʋ na yɩ Zezi Krisi nyɩm tɩn. 22Kʋ nan na yɩ Timoti, abam maŋɩ 'a ye o wʋ na tɔgɩ cɩga te tɩn. O dɛɛn tɔgɩ dɩ amʋ o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, nɩnɛɛnɩ bu na tɔgɩ dɩ o ko o tʋŋɩ te tɩn. 23Kʋntʋ mʋ a bʋŋɩ sɩ a tʋŋ-o abam tee nɩ maŋa kalʋ a na w'ʋ lwarɩ ba na w'ʋ di a taanɩ dɩm te tɩn. 24Amʋ nan jɩgɩ tɩɩna dɩ d'ɩ Yuutu wʋm nɩ ba'a pʋrɩ-nɩ ba yagɩ lele, yɩ a laan ba abam te. 25Amʋ bʋŋɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ a tʋŋɩ d'ɩ ko-bu Epafroditi sɩ o joori o ba abam te. O tɔgɩ dɩ amʋ yɩ d'ɩ tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa, yɩ d'ɩ kwəri d'ɩ na cam ya baŋa nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ abam tɩntʋŋnʋ wʋlʋ 'a na lɩ sɩ o ja zənə o ba o pa-nɩ a yaara yam wʋnɩ tɩn. 26Abam fra maa jɩg-o yɩ o lagɩ sɩ o daa na abam. O wʋ ya cɔgɩ dɩ 'a na ni nɩ o ya ba jɩgɩ yazurə tɩn. 27Kʋ yɩ cɩga mʋ nɩ o ya ba jɩgɩ yazurə, yɩ o ga fɩɩn sɩ o tɩ. Wɛ nan duri o ŋwaŋa. Kʋ nan daɩ wʋntʋ yɩranɩ ŋwaŋa mʋ DƖ duri. Wɛ duri amʋ dɩ ŋwaŋa, dɩ DƖ na pɛ o wəri yɩ a wʋ daa wʋ cɔgɩ zanzan tɩn. 28Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tiini a kwaanɩ a lagɩ sɩ o yi abam te lɩla, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo dɩ 'a na w'ʋ joori 'a na-o tɩn, sɩ amʋ dɩ liə yam laan ti. 29O na tuə, sɩ 'a jeer-o lanyɩranɩ dɩ wʋpolo zanzan, o na yɩ d'ɩ ko-bu d'ɩ Yuutu Zezi ŋwaanɩ tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a zuli nɔɔna balʋ na nyɩ nɩnɛɛnɩ wʋntʋ te tɩn. 30Bɛŋwaanɩ o ya gɛ fɩɩn mʋ sɩ o tɩ Zezi Krisi tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ. O dɛɛn lagɩ o ga o ŋwɩa dɩ o na ləni abam yuu nɩ sɩ o taa tʋŋɩ o wəli-nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ.

will be added

X\