Filipi 1

1Amʋ Pooli mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ yɩ Timoti wʋ a tee nɩ. Dɩbam yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna mʋ. D'ɩ pʋpʋnɩ sɩ d'ɩ pa abam balʋ maama na wʋ Filipi nɩ yɩ 'a tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ 'a ji Wɛ nɔɔna tɩn, dɩ 'a kɔgɔ kʋm yigə tiinə bam dɩ ba zənzənnə bam dɩ. 2D'ɩ Ko Wɛ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi w'ʋ pa abam yazurə dɩ yu-yoŋo. 3Maŋa maama amʋ na guli abam gulə, a yəni a kɩ a Tu Wɛ le mʋ abam ŋwaanɩ. 4Maŋa maama a na loori Wɛ a pa abam maama, a jɩgɩ wʋpolo mʋ, 5dɩ abam na tɔgɩ 'a wəli-nɩ dɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩtʋŋa yam kʋ zɩgɩ pulim nɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. 6Amʋ ye lanyɩranɩ nɩ, Wɛ dɩlʋ na maŋɩ DƖ puli tɩtʋŋ-ŋʋna yam kʋntʋ abam bɩcara nɩ tɩn, dɩntʋ daa ta w'ʋ pa ya vu ya guri dɛ dɩm Zezi Krisi na w'ʋ joori o ba tɩn. 7Amʋ tiini a soe abam dɩ a bɩcarɩ maama. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ paɩ kʋ maŋɩ sɩ amʋ taa jɩgɩ 'a wʋbʋŋa a wʋnɩ kʋntʋ doŋ. Bɛŋwaanɩ abam maama tɔgɩ 'a na yu-yoŋo kʋm nɩ amʋ dɩ na nɛ te tɩn, lele kʋntʋ ba na kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ tɩn, dɩ maŋa kalʋ a ya na kaagɩ a beeri je maama a ŋɔɔnɩ cɩga a pa Wɛ kwər-ywəŋə kam jɩgɩ kuri tɩn. 8Abam fra jɩgɩ amʋ, nɩ Zezi Krisi tɩtɩ na soe abam te tɩn mʋ. Wɛ tɩtɩ ye nɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. 9A na loori Wɛ a pa abam kʋlʋ ŋwaanɩ tɩn yɩ sɩ abam sono kʋm mʋ fɔgɩ kʋ puli zanzan, kʋ wəli dɩ yəno sɩ kʋ pa 'a ta'a waɩ 'a lwarɩ kʋlʋ maama na yɩ cɩga tɩn. 10Kʋntʋ mʋ 'a w'ʋ wanɩ 'a kuri kʋlʋ na lamma tɩn 'a kɩ, sɩ Zezi Krisi dɛ dɩm na yiə, sɩ digiru yɩ taa wʋ 'a bɩcara nɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o na 'a wo-lɔŋɔ o ta. 11Kʋlʋ na wəli da tɩn, 'a pa 'a kəm maama taa tɔgɩ cɩga lanyɩranɩ nɩ Zezi Krisi na zəni abam te tɩn. Kʋntʋ w'ʋ pa Wɛ na zulə dɩ tiə. 12A ko-biə-ba, a lagɩ sɩ 'a lwarɩ nɩ yaara yalʋ na yi amʋ tɩn nan pɛ Wɛ kwər-ywəŋə kam jagɩ ka yi yigə mʋ. 13Kʋ na kɩ amʋ te tɩn pɛ pamaŋna balʋ na nii pɛ wʋm sɔŋɔ kʋm tɩn dɩ balʋ maama na wʋra tɩn lwarɩ nɩ, kʋ yɩ amʋ na tɔgɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ mʋ ba kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ. 14Kʋlʋ na wəli da tɩn, amʋ na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn pɛ d'ɩ ko-biə bam zanzan tiini ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ d'ɩ Yuutu wʋm, kʋ pa ba jɩgɩ baarɩ zanzan ba maa brɩ Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba ba kwarɩ fʋʋnɩ. 15Kʋ yɩ cɩga mʋ sɩ nɔɔna badaara tɔɔlɩ Zezi Krisi kwərə kam dɩ wʋ-gʋʋ dɩ kantɔgɔ mʋ amʋ ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ badaara nan tɔɔlɩ-ka dɩ ba wʋbʋŋ-laarʋ mʋ. 16Bantʋ tɔɔlɩ dɩ sono mʋ, bɛŋwaanɩ ba ye nɩ Wɛ mʋ pɛ-nɩ ni sɩ a ŋɔɔnɩ cɩga a pa DƖ kwər-ywəŋə kam ja kuri. 17Badonnə bam nan tɔɔlɩ Zezi kwərə kam sɩ kʋ pa ba tɩtɩ mʋ kamunni, sɩ ba ba jɩgɩ wʋ-poŋo. Ba nan bʋŋɩ sɩ ba pa amʋ yaara yam mʋ tiini ya puli, a na wʋ pɩɩna digə nɩ tɩn ŋwaanɩ. 18Kʋ nan ba cɔga. A ta jɩgɩ wʋpolo dɩ ba maama na jɩgɩ Zezi Krisi kwərə kam ba tɔɔlɩ ba brɩ nɔɔna te tɩn. Ba na tɔɔlɩ-ka dɩ wʋbʋŋ-laarʋ naa wʋbʋŋ-balwaarʋ dɩ, kʋ yɩ Zezi kwərə kam mʋ ba tɔɔla. Amʋ nan ta tiini a jɩgɩ wʋpolo, 19bɛŋwaanɩ amʋ ye nɩ Wɛ w'ʋ joŋi-nɩ DƖ yagɩ, abam na loori-DƖ 'a pa-nɩ yɩ Zezi Krisi Joro kʋm dɩ zəni-nɩ tɩn ŋwaanɩ. 20Amʋ nan tiini a jɩgɩ tɩɩna nɩ a b'a kɩ woŋo kʋlʋ na w'ʋ pa a na a cavɩɩra tɩn. Kʋ na yɩ lele kʋntʋ dɩ maŋa maama, a'a ta jɩgɩ pu-dɩa, sɩ a na ŋwɩ naa a na tɩga, sɩ Zezi Krisi na zulə a ŋwɩa kam maama wʋnɩ. 21Kʋ na yɩ amʋ, a ŋwɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ. A nan na tɩgɩ dɩ, kʋ'ʋ ta jɩgɩ nyɔɔrɩ kʋ pa-nɩ. 22Amʋ nan ta na ŋwɩ lʋgʋ baŋa nɩ, a tɩtʋŋɩ dɩm w'ʋ wanɩ dɩ wəli nɔɔna lanyɩranɩ. Kʋntʋ tɩn, a yəri a na w'ʋ twəri kʋlʋ sɩ a daarɩ kʋlʋ. 23Wəənu tɩntʋ tɩle mʋ jɩgɩ-nɩ tɩ pa a yəri a na w'ʋ lɩ kʋlʋ tɩn. Kʋlʋ na jɩgɩ fra kʋ pa-nɩ tɩn mʋ yɩ sɩ a yagɩ lʋgʋ baŋa, sɩ a daarɩ a vu Zezi Krisi te a taa wʋra. Kʋntʋ w'ʋ tiini kʋ taa lana. 24Kʋ daarɩ, a ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ, kʋ'ʋ ta jɩgɩ zənə zanzan kʋ pa abam. 25A ye nɩ kʋntʋ yɩ cɩga mʋ, yɩ kʋ pɛ a lwarɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ a ta wʋ lʋgʋ baŋa nɩ. Amʋ w'ʋ ta wʋ abam maama tee nɩ, sɩ kʋ pa 'a fɔgɩ 'a tɔgɩ Wɛ cɩga kam, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo ka ŋwaanɩ. 26Kʋntʋ tɩn, amʋ na joori a ba a wʋ abam tee nɩ, kʋ'ʋ pa 'a tiini 'a ta'a zuli Zezi Krisi dɩ wʋpolo amʋ yagɩm dɩm ŋwaanɩ. 27Woŋo kʋlʋ yɩranɩ na jɩgɩ kuri tɩn mʋ yɩ sɩ 'a pa 'a tɩtʋŋa maama taa tɔgɩ dɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam na brɩ te tɩn. Kʋntʋ, amʋ na nɛ cwəŋə sɩ a ba abam te, naa a na wʋ nɛ, a ta w'ʋ lwarɩ nɩ abam zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ, yɩ 'a wəli daanɩ 'a kwaana 'a tʋŋa, sɩ kʋ pa nɔɔna kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam. 28'A yɩ sɛ sɩ 'a dʋna bam pa fʋʋnɩ zʋ abam dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 'A na jɩgɩ baarɩ, kʋ'ʋ brɩ nɩ bantʋ w'ʋ ba ba cɔgɩ yɩ abam na vrɩm. Wɛ tɩtɩ mʋ w'ʋ pa kʋ kɩ kʋntʋ. 29Wɛ na pɛ abam yu-yoŋo kʋlʋ tɩn, kʋ daɩ sɩ 'a sɛ Zezi Krisi dɩ 'a wʋ-dɩdʋa yɩranɩ m'a, kʋ yɩ sɩ 'a kwəri 'a na yaara dɩ mʋ o ŋwaanɩ. 30Abam dɛɛn nɛ amʋ na yəni a yaarɩ te a tʋŋɩ Wɛ ŋwaanɩ, yɩ 'a ta kwəri 'a ni nɩ kʋ yɩ kʋntʋ mʋ dɩ zɩm maama. Abam dɩ laan nan wəli dɩ amʋ 'a wʋ yantʋ yaara yam wʋnɩ mʋ.

will be added

X\