Matiyu 9

1Zezi laan ma joori o vu o zʋ naboro kʋm. O ma bɛ nɩnɩʋ kʋm o vu o yi o tɩtɩ tɩʋ Kapɛrnawum. 2O na wʋra tɩn, nɔɔna badonnə ma zɩŋɩ kɔrɔ dɩ gungolo ba ba o te. Zezi ma lwarɩ ba na tiini ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn. O ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: "A bu, kɩ pu-dɩa, sɩ nmʋ lwarɩm dɩm ti." 3Wɛ cullu karanyɩna tiinə badonnə maa wʋra, yɩ ba bwɛ ba tɩtɩ nɩ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ mʋ o paɩ o dɩ Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ." 4Zezi ma lwarɩ ba na bʋŋɩ kʋlʋ tɩn. O ma bwe-ba o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ tɩntʋ 'a wʋnɩ? 5Kɔɔ mʋ yɩ mwalɩ kʋ dwe, a na tagɩ dɩ kɔrɔ kʋm a wɩ: 'Nmʋ lwarɩm dɩm ti' mʋ yɩ mwalɩ, naa a na tagɩ a wɩ: 'Zaŋɩ n ta n veə' mʋ yɩ mwalɩ? 6Amʋ nan w'ʋ pa abam lwarɩ nɩ, amʋ na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn jɩgɩ dam lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ a yagɩ nɔɔna lwarɩm a ma cɛ-ba." O laan ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: "Zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ n kwe n gungolo kʋm n ja n vu sɔŋɔ." 7O na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o vu sɔŋɔ. 8Nɔn-kɔgɔ kʋm maama na nɛ kʋntʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba. Ba ma zuli Wɛ dɩ DƖ na pɛ dam dɩntʋ doŋ wʋ nabiinə tee nɩ tɩn. 9Zezi laan ma nuŋi o maa kɛa. O ma na nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Matiyu. O dɛɛn je mɛ seeni o na yəni o joŋi lampoo tɩn mʋ. Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Zaŋɩ n ta n tɔgɩ-nɩ." O ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o tɔgɩ o kwaga. 10Zezi dɛɛn ma vu Matiyu sɔŋɔ sɩ o di wʋdiu, o dɩ o karabiə bam. Lampo-joŋnə dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ zanzan dɩ maa tɔgɩ ba wʋra ba di wʋdiu kʋm dɩ ba. 11Farizɩan tiinə dɩ maa tɔgɩ ba wʋra. Bantʋ na nɛ Zezi na kɩ te tɩn, ba ma vu ba ta dɩ o karabiə bam ba wɩ: "Bɛɛ mʋ kɩ yɩ 'a karanyɩna kam di wʋdiu dɩdaanɩ lampo-joŋnə dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm kʋntʋ?" 12Zezi ma ni ba na tagɩ kʋlʋ tɩn. O laan ma ta o wɩ: "Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ yazurə tɩn, bantʋ wʋ maŋɩ sɩ ba vu dɔgɩta tu te sɩ o sooni-ba. Kʋ daarɩ balʋ na ba jɩgɩ yazurə tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba vu sɩ ba na soonim. 13Wɛ tɩtɩ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: 'A lagɩ sɩ nabiinə taa jɩgɩ da-ŋwaŋa mʋ, sɩ kʋ daɩ nɩ ba taa maɩ ba wəənu mʋ ba kaanɩ-nɩ.' Ve-na 'a zaasɩ taanɩ dɩm kʋntʋ kuri cɩga. Amʋ na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ daɩ sɩ a bəŋi balʋ na maŋɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna tɩn, amʋ nan tu sɩ a bəŋi nɔn-balwaarʋ mʋ sɩ ba ba amʋ te." 14Zan karabiə dɛɛn ma vu Zezi te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Dɩbam dɩ Farizɩan tiinə bam yəni d'ɩ vɔ ni maŋa zanzan. Bɛɛ mʋ yɩ nmʋ karabiə bam ba vɔ ni kʋntʋ?" 15Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ na di kaanɩ yɩ o kɩ candiə, yɩ o cilonnə na wʋra sɩ ba tɔgɩ ba di, bantʋ w'ʋ wanɩ ba nywanɩ ba yigə sɩ ba yɩ di wʋdiu yɩ kan-barʋ wʋm ta wʋ ba tee nɩ na? Ba b'a sɛ ba kɩ kʋntʋ. Kʋ nan w'ʋ ba kʋ yi maŋa kam ba laan na w'ʋ ja kan-barʋ wʋm ba viiri tɩn. Maŋa kam kʋntʋ nɩ yɩ o daa na ba ta wʋ ba tee nɩ tɩn, mʋ o cilonnə bam laan w'ʋ vɔ ni. 16Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan b'a sɛ o kwe garyi-dʋʋrɩ o ma fəri gwar-doŋo kʋlʋ na kaarɩ tɩn. O na kɩ kʋntʋ, kʋ fərim dɩm laan w'ʋ vuuri gɔrɔ kʋm kʋ pa kʋ tiini kʋ cɔgɩ zanzan. 17Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan b'a sɛ o kwe sa-dʋŋa o lo o kɩ lɔ-doŋo wʋnɩ. O na kɩ kʋntʋ yɩ sana kam na keeri, ka'a pa lɔɔ kʋm bagɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ sana kam w'ʋ lo, yɩ lɔɔ kʋm dɩ cɔgɩ. Nɔɔnʋ nan maŋɩ sɩ o kwe sa-dʋŋa o kɩ lɔ-dʋŋʋ wʋnɩ mʋ, sɩ tɩ maama maŋɩ daanɩ." 18Zezi dɛɛn na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, Zwifə yigə tu wʋdoŋ ma ba o te. O kuni doonə o yigə nɩ yɩ o wɩ: "Amʋ bukɔ mʋ tɩga lele kʋntʋ. Nan ba sɩ n ma n jɩŋa n dwe-o, sɩ o joori o na ŋwɩa." 19Zezi ma zaŋɩ o tɔg-o, dɩ o karabiə bam maama. 20- 21Ba na maa kɛ kʋntʋ tɩn, kaanɩ wʋdoŋ dɩ ya tɔgɩ o wʋra, o na tiini o wɔɛ ka-wʋ taan bɩna fugə-yale. O maa bʋŋɩ o wʋnɩ o wɩ: "A na maŋɩ a dwe o gɔrɔ kʋm yɩranɩ dɩ, a'a na yazurə." O ma kɛ Zezi kwaga o dwe o gɔrɔ kʋm ni. 22O na dwe-o kʋntʋ tɩn, o ma pipiri o nii-o yɩ o wɩ: "A bukɔ, kɩ pu-dɩa. Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurə." Maŋa kam kʋntʋ nɩ n'ɔɔ mʋ kaanɩ wʋm sɩɩnɩ o na yazurə. 23Zezi laan ma vu o zʋ Zwifə yigə tu wʋm sɔŋɔ. O ma zʋ o na balʋ na maŋɩ ba wu wi yɩ ba kwe nɔɔna ba kɩ tɩn na ti ba yigə sɩ ba kɩ-o, dɩ nɔɔna zanzan na keeri yɩ ba frɩ ba tɩtɩ. 24O ma ta dɩ ba o wɩ: "Zaŋɩ-na 'a nuŋi, sɩ bu wʋm wʋ tɩgɩ, o tigi o dɔ mʋ." O na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna bam maa jɩg-o ba mwana. 25Ba na pɛ kɔgɔ kʋm maama nuŋi tɩn, Zezi laan ma vu o zʋ digə kam bu wʋm na wʋra tɩn. O ma ja o jɩŋa o pa o bi o zaŋɩ wɛɛnɩ. 26O kəm dɩm kʋntʋ ma jagɩ dɩ yi tɩʋ kʋm je sɩm maama. 27Zezi dɛɛn ma zaŋɩ o maa kɛa. O na maa ve tɩn, lilwə bale ma zaŋɩ ba tɔgɩ o kwaga, yɩ ba tɛ dɩ kwər-dɩa ba wɩ: "Pɛ Davidi dwi tu! Duri dɩbam yibwənə!" 28O ma vu o zʋ sɔŋɔ kʋdoŋ. Lilwə bale bam ma tɔgɩ ba zʋ da. O laan ma bwe-ba o wɩ: "Abam bʋŋɩ sɩ a'a wanɩ a kɩ 'a na lagɩ kʋlʋ tɩn a pa abam na?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Dɩbam tu, ɛɛn, n'n wanɩ n kɩ." 29O laan ma dwe ba yiə yam yɩ o wɩ: "Abam na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ sɩ a kɩ kʋlʋ a pa abam tɩn, Wɛ w'ʋ pa kʋ kɩ." 30O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba yiə yam ma sɩɩnɩ ya joori ya puri. O ma kaanɩ-ba sɩ ba yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋ ni nɩ. 31O na kaanɩ-ba kʋntʋ tɩn, ba ta zaŋɩ ba karɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ je sɩm maama nɩ. 32Maŋa kalʋ ba na maa kɛ tɩn, nɔɔna badonnə ma ja mɩmaa ba ba Zezi te. Kʋ yɩ cicirə mʋ tɔg-o ka pa o warɩ o ŋɔɔnɩ. 33Zezi ma zəli cicirə kam o yɩra nɩ, yɩ nɔɔnʋ wʋm laan waɩ o ŋɔɔna. Kʋ ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Dɩbam maŋɩ d'ɩ wʋ nɛ wo-kɩnkagɩlɩ dɩntʋ doŋ Yisɩrayɛlɩ tɩʋ nɩ." 34Kʋ daarɩ Farizɩan tiinə bam dɛɛn wʋ sɛ, yɩ ba wɩ: "Wʋntʋ na waɩ o zəli sʋtaana tɩn, kʋ yɩ sʋtaana-pɛ dam ŋwaanɩ mʋ." 35Zezi dɛɛn maa kaagɩ tɩ-kamunə dɩ tɩ-balɛ sɩm maama wʋnɩ. O maa yəni o zʋʋrɩ Zwifə bam Wɛ-di sɩm o brɩ-ba Wɛ kwər-ywəŋə kam, dɩ Wɛ na lagɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ te tɩn. O maa paɩ nɔɔna na yazurə dɩ ba yawɩɩrʋ dwi dwi. 36O dɛɛn na nɛ nɔn-kɔgɔ kʋm yaara yam na yɩ te tɩn, ba ŋwaŋa ma zʋ-o lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ ba tiini ba bwəni yɩ ba dam dɩ ti. Ba nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na ba jɩgɩ nayɩrʋ sɩ o taa nii sɩ baŋa nɩ te tɩn. 37O laan ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Kʋ nyɩ dɩ faa na kɩ lanyɩranɩ yɩ tɩntʋŋna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ wʋra sɩ ba kɩ-kʋ te tɩn. 38Nan loori-na faa kʋm tu sɩ o tʋŋɩ nɔɔna zanzan, sɩ ba vu ba kɩ o faa kʋm ba pa-o."

will be added

X\