Matiyu 8

1Zezi laan ma zaŋɩ o tu piu kʋm yuu nɩ o maa kɛa, yɩ kɔ-fɔrɔ tɔgɩ o kwaga. 2O na maa kɛ tɩn, nanyɔŋɔ kʋdoŋ ma vu o te, yɩ kʋ kuni doonə o yigə nɩ kʋ loor-o kʋ wɩ: "Amʋ tu, nmʋ na laga, n'n wanɩ n pa a na yazurə a ji lanyɩranɩ." 3Zezi ma sɛ. O ma twɩ o jɩŋa o dwe-o, yɩ o wɩ: "Ɛɛn, a laga. Zaŋɩ dɩ yazurə sɩ n ji lanyɩranɩ." O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ nɔɔnʋ wʋm nanywaanʋ tɩm dɛ tɩ je yɩ o yɩra ji lanyɩranɩ. 4Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Yɩ zaŋɩ n ta kʋlʋ na kɩ tɩn n brɩ nɔɔna. Nan yɔɔrɩ n vu Wɛ kaanɩm tu wʋm te sɩ n pa o nii n yɩra yam, sɩ n daarɩ n ja pɛɛra yalʋ Moyisi cullu tɩm na brɩ nɩ ya maŋɩ tɩn n vu n pa-o, sɩ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ brɩ nɔɔna maama nɩ n yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je." 5Zezi laan ma vu o yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum. Pamaŋna yigə tu wʋdoŋ ma ba o te, 6yɩ o loor-o o wɩ: "Amʋ tu, a jɩgɩ a tɩntʋŋnʋ mʋ o tigi sɔŋɔ nɩ yɩ o wɔɛ, kʋ tiini kʋ cana o yɩra nɩ. O ma gwarɩgɩ yɩ o warɩ o zaŋɩ." 7Zezi ma lər-o o wɩ: "A'a da a vu sɩ a pa o na yazurə." 8Pamaŋna yigə tu wʋm ma ləri o wɩ: "Amʋ tu, a wʋ maŋɩ sɩ n ba n zʋ amʋ sɔŋɔ. Nan weeni n ta dɩ n ni nɩ a tɩntʋŋnʋ wʋm zaŋɩ. N na tagɩ kʋntʋ, o'o na yazurə. 9Bɛŋwaanɩ, amʋ dɩ yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nɔɔna badonnə na jɩgɩ dam amʋ baŋa nɩ tɩn, yɩ a dɩ daa ta jɩgɩ dam pamaŋna badaara baŋa nɩ. A na tagɩ a wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ ve, o maŋɩ sɩ o vu mʋ. A nan daa na wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ ba, o dɩ w'ʋ ba mʋ. Kʋ daa zɩ yɩ a tɩntʋŋnʋ, a na wɩ o kɩ woŋo, o'o kɩ mʋ. Kʋntʋ, a ye sɩ, nmʋ na tagɩ kʋlʋ maama kʋ'ʋ kɩ." 10Zezi na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-o. O ma ta dɩ balʋ na tɔgɩ ba wʋra tɩn o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ o na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ wʋntʋ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa te tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam wʋnɩ dɩ. 11A lagɩ a ta abam sɩ, nɔɔna zanzan w'ʋ nuŋi lʋgʋ baŋa je maama nɩ, ba ba ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. D'aanɩ mʋ ba laan w'ʋ jəni dɩ dɩbam nabaara Abraham dɩ Yizakɩ dɩ Zakɔbɩ, yɩ ba di ywəəni daanɩ. 12Kʋ daarɩ, Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə balʋ ya na maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ tɩn, bantʋ daa b'a na cwəŋə sɩ ba zʋ. Wɛ w'ʋ zəli-ba DƖ yagɩ lim je nɩ, mɛ nɔɔna na yaara yɩ ba keerə yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn." 13Zezi laan ma ta dɩ pamaŋna yigə tu wʋm o wɩ: "Nan ve. Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ sɩ a kɩ kʋlʋ tɩn, Wɛ w'ʋ pa kʋ kɩ." Maŋa kam kʋntʋ nɩ n'ɔɔ mʋ o tɩntʋŋnʋ wʋm sɩɩnɩ o na yazurə. 14Zezi laan ma vu Pɩyɛɛrɩ-ba sɔŋɔ. O ma na Pɩyɛɛrɩ tɩnkaanɩ na tigə o ba jɩgɩ yazurə. Kʋ yɩ paa mʋ jɩg-o. 15Zezi ma vu o ja o jɩŋa, yɩ paa kam nuŋi o yɩra nɩ. Kaanɩ wʋm laan ma zaŋɩ o kɩ wʋdiu o pa-o. 16Tɩga na tu ka wʋra ka yi tɩn, nɔɔna maa jaanɩ ciciri na jɩgɩ balʋ tɩn zanzan ba tui Zezi te. O maa yəni o ma o ni-taanɩ o zəli ciciri sɩm, yɩ o daarɩ o pa yawɩɩna bam maama na yazurə. 17O kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o ta kʋlʋ faŋa faŋa tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, nɩ o dɛɛn na tagɩ o wɩ: "Wʋntʋ mʋ joŋi dɩbam cam dɩ d'ɩ yawɩɩrʋ maama o zɩŋɩ." 18Zezi dɛɛn na nɛ nɩ kɔ-fɔrɔ tiini kʋ wʋ o tee nɩ tɩn, o ma pa o karabiə bam ni sɩ ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm. 19Ba daa ta na wʋ kɛ tɩn, Wɛ cullu karanyɩna tu wʋdoŋ ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Karanyɩna, nmʋ na lagɩ n vu je sɩlʋ maama tɩn, amʋ w'ʋ tɔgɩ a vu." 20Zezi ma lər-o o wɩ: "Kʋ na yɩ yirə, bantʋ jɩgɩ bɔɔna ba tigi da. Zunə dɩ jɩgɩ pwəru ba tigi da. Kʋ daarɩ amʋ Nabiin-bu wʋm ba jɩgɩ jəgə sɩ a pəni da a sin." 21Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ na yɩ o karabiə bam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa tɩn ma ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ tu, yagɩ sɩ a vu a kɩ a ko luə, sɩ a laan ba a tɔgɩ nmʋ." 22Zezi ma lər-o o wɩ: "Ta n tɔgɩ-nɩ, sɩ n yagɩ sɩ balʋ na ba jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn taa kɩ ba lwi." 23Zezi dɩ o karabiə bam laan ma vu ba zʋ naboro wʋ sɩ ba kɛ. 24Vu-fɔrɔ ma da kʋ zaŋɩ kʋ magɩ boro kʋm, yɩ kʋ wʋra kʋ miisi na bam kuri nɩ, dɩ Zezi ya tigi o dɔa. 25O karabiə bam ma vu ba zaŋ-o ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, vrɩ dɩbam n yagɩ, sɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ tɩ." 26O ma ta dɩ ba o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ fʋʋnɩ jɩgɩ abam? Abam ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ na?" O laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ, yɩ o bagɩ viu kʋm dɩ na bam, yɩ tɩ maŋɩ da cɩmm. 27Kʋ ma tiini kʋ kɩ nɔɔna bam yəəu, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ wɔɔ mʋ, yɩ viu dɩ na dɩ ta sɛ o ni?" 28Ba laan ma vu ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm, mɛ Gadara tiinə na zʋʋrɩ da tɩn. Nɔɔna bale maa wʋra ciciri na jɩgɩ-ba sɩ yaara. Bantʋ tigi yibeelə je nɩ mʋ, yɩ ba jɩgɩ fʋʋnɩ, kʋ paɩ nɔɔn-nɔɔnʋ warɩ o tɔgɩ cwəŋə kam kʋntʋ o kɛ. Ba laan ma nuŋi yibeelə je sɩm nɩ ba vu ba jeeri Zezi. 29Ba ma kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: "Baŋa-Wɛ Bu, nmʋ tu dɩbam te sɩ n kɩ bɛɛ mʋ? Nmʋ tu sɩ n yaarɩ dɩbam yɩ Wɛ sarɩya dɛ dɩm ta wʋ yi mʋ na?" 30Je sɩm kʋntʋ nɩ tərə zanzan mʋ ya wʋra ba beeri ba di. 31Ciciri sɩm ma loori Zezi sɩ wɩ: "Nmʋ na lagɩ n zəli dɩbam, sɩ n pa d'ɩ vu d'ɩ zʋ tərə bantʋ." 32O ma ta o wɩ, sɩ ve. Sɩ ma sɩɩnɩ sɩ nuŋi nɔɔna bam yɩra nɩ sɩ vu sɩ zʋ tərə bam. Tərə bam maama ma duri ba tu ba tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ ba li na ba tɩ. 33Nɔɔna balʋ ya na nii tərə bam tɩn ma duri ba vu tɩʋ kʋm wʋ. Ba ma ta kʋlʋ maama na kɩ tɩn, dɩ Zezi na zəli ciciri sɩm nɔɔna bale bam yɩra nɩ te tɩn. 34Kʋ ma pa tɩʋ kʋm nɔɔna bam maama nuŋi ba vu sɩ ba jeeri Zezi. Ba na nɛ-o tɩn, ba ma loor-o sɩ o nuŋi ba tɩʋ kʋm wʋnɩ o viiri.

will be added

X\