Matiyu 7

1Abam yɩ ta'a ŋɔɔnɩ 'a donnə wəənu, sɩ Wɛ yɩ ŋɔɔnɩ abam dɩ wəənu. 2Bɛŋwaanɩ, abam na ŋɔɔnɩ 'a donnə wəənu te tɩn, Wɛ w'ʋ tɔgɩ kʋntʋ doŋ mʋ DƖ ma di 'a sarɩya. Abam na maɩ bwaŋa kalʋ 'a maŋɩ 'a pa 'a donnə tɩn, Wɛ dɩ w'ʋ maɩ bwaŋa kantʋ mʋ DƖ maŋɩ DƖ pa abam sɩ kʋ taa maɩ daanɩ. 3Abam nyɩ dɩ nɔɔnʋ na nii o doŋ yi nɩ o na ga-balaŋa da, yɩ o daarɩ o ba lagɩ sɩ o lwarɩ nɩ o tɩtɩ yi jɩgɩ daa tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ na? 4Daa na wʋ nmʋ yi nɩ tɩn, n'n kɩ ta mʋ n ta dɩ n doŋ nɩ o pa n lɩ gaa o yi nɩ n yagɩ? 5Nmʋ yɩ pipiri-nyɩm dɩ nmʋ na kɩ n doŋ te tɩn. Nmʋ nan maŋɩ sɩ n lɩ n tɩtɩ yi daa kam mʋ, sɩ n laan wanɩ n nii lanyɩranɩ sɩ n lɩ n doŋ yi gaa kam. 6Yɩ zaŋɩ 'a kwe wəənu tɩlʋ na yɩ wo-kamunə Wɛ yigə nɩ 'a pa balʋ na vɩn Wɛ tɩn. 'A na kɩ kʋntʋ, ba'a cɔgɩ-tɩ, yɩ ba daarɩ ba cɔgɩ abam tɩtɩ dɩ ba wəli da. 7'A ta'a loori Wɛ, sɩ DƖ w'ʋ pa abam kʋlʋ 'a na lagɩ tɩn. Beeri-na kʋlʋ 'a na lagɩ tɩn, sɩ 'a w'ʋ na. Magɩ-na boro, sɩ ba'a pʋrɩ ba pa abam. 8Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na loori Wɛ sɩ DƖ pa-o woŋo tɩn w'ʋ joŋi. Wʋlʋ maama na beeri woŋo tɩn w'ʋ na-kʋ. Ba'a pʋrɩ ba pa wʋlʋ maama na magɩ boro tɩn. 9Abam wʋlʋ na jɩgɩ bu yɩ o na loori-m wʋdiu, nmʋ w'ʋ sɛ n kwe kandwɛ n pa-o na? 10Naa o na loori-m kaləŋə, n'n sɛ n pa-o bɩsankwɩa na? 11Awo. Abam wʋrʋ na ba lana yɩ 'a ta ye sɩ 'a ta'a paɩ 'a biə wo-laarʋ tɩlʋ ba na lagɩ tɩn, 'a Ko Wɛ na lamma DƖ dwe abam tɩn b'a kwe wo-laarʋ DƖ pa balʋ na loori-DƖ tɩn na? 12'A ta'a kɩ 'a donnə lanyɩranɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ 'a na lagɩ sɩ bantʋ taa kɩ abam te tɩn. Kʋntʋ mʋ yɩ cɩga kalʋ Moyisi dɩ Wɛ nijoŋnə bam zaasɩm dɩm na maŋɩ dɩ brɩ tɩn. 13'A ta'a cʋ 'a tɩtɩ, sɩ 'a wanɩ 'a tɔgɩ cwə-mɩmɩna kam 'a vu 'a na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. Kʋ daarɩ cwəŋə kalʋ ni na yalma yɩ ka vəŋə yɩ mwalɩ mwalɩ tɩn maa ve ka kweeli cɔgɩm jəgə nɩ mʋ, yɩ nɔɔna zanzan mʋ tɔgɩ cwəŋə kantʋ. 14Kʋ daarɩ cwəŋə kalʋ nmʋ na w'ʋ da sɩ n vu n joŋi ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn ni yɩ mɩmɩna mʋ, yɩ ka pɩɩnɩ. Nɔɔna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ tɔgɩ cwəŋə kam kʋntʋ. 15'A ta'a yɩrɩ 'a tɩtɩ dɩ balʋ na paɩ ba yɩ Wɛ nijoŋnə yɩ ba daɩ tɩn. Bantʋ yəni ba kɩ ba yibiyə nɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te abam yigə nɩ, yɩ ba nan lagɩ ba cɔgɩ abam nɩ nywənkuri na lagɩ sɩ cɔgɩ peeni te tɩn mʋ. 16Ba tɩtʋŋa nan mʋ w'ʋ pa 'a lwarɩ ba na yɩ balʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ tiu tərə kʋ na w'ʋ wanɩ kʋ lə kʋ doŋ biə. N b'a na swan sabara yuu nɩ naa mɔɔla kaligoŋo yuu nɩ. 17Tu-ŋʋŋʋ mʋ ləri bu-ŋʋna. Tu-balɔrɔ dɩ maa ləri bu-balwaarʋ. 18Tu-ŋʋŋʋ tərə kʋ na w'ʋ lə bu-balwaarʋ. Tu-balɔrɔ dɩ nan tərə kʋ na w'ʋ lə bu-ŋʋna. 19Tiu kʋlʋ maama na ba ləri bu-ŋʋna tɩn, ba'a go-kʋ ba dɩ mini nɩ mʋ. 20Kʋntʋ tɩn, ba tɩtʋŋa mʋ w'ʋ pa 'a lwarɩ ba na yɩ balʋ tɩn. 21Kʋ daɩ nɩ balʋ maama na bə amʋ nɩ 'Yuutu, Yuutu' tɩn mʋ w'ʋ tɔgɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Kʋ nan yɩ balʋ na sɩɩnɩ ba tɔgɩ amʋ Ko Wɛ wʋbʋŋa tɩn mʋ. 22Sarɩya dɛ dɩm na yiə, nɔɔna zanzan w'ʋ ta dɩ amʋ ba wɩ: 'D'ɩ Yuutu, dɩbam dɛɛn tɔgɩ nmʋ yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ d'ɩ ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, yɩ d'ɩ ma nmʋ yɩrɩ dɩm d'ɩ zəli ciciri nɔɔna yɩra nɩ, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ma d'ɩ kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan.' 23A laan w'ʋ ta dɩ ba a wɩ: 'A maŋɩ a yəri abam. Ve-na daa nɩ, abam kəm-balwaarʋ tiinə-ba.' 24Kʋntʋ ŋwaanɩ, wʋlʋ maama na cəgi a taanɩ dɩm yɩ o kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu nyɩ dɩ wʋbʋŋa tu wʋlʋ na cwi o sɔŋɔ kuri pulɔrɔ baŋa nɩ yɩ o laan lɔ-kʋ tɩn mʋ. 25Dʋa ma ba ka nɩ ka pa bwi su sɩ pɛɛlɩ. Vu-dɩʋ dɩ ma ba kʋ magɩ sɔŋɔ kʋm, yɩ kʋ wʋ tʋ, kʋ kuri na cwi pulɔrɔ kʋm baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. 26Kʋ daarɩ wʋlʋ maama nan na cəgi a taanɩ dɩm yɩ o ba kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn nyɩ dɩ nɔn-joro na lɔgɩ kʋ sɔŋɔ kasʋlʋ baŋa nɩ te tɩn mʋ. 27Dʋa ma ba ka nɩ ka pa bwi su sɩ pɛɛlɩ, yɩ vu-dɩʋ dɩ magɩ sɔŋɔ kʋm, kʋ pa kʋ tiini kʋ tʋ tɩga nɩ buri buri." 28Zezi dɛɛn na tagɩ wəənu tɩntʋ maama o ti tɩn, nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na wʋra tɩn ma tiini ba yɩ yəəu dɩ o zaasɩm dɩm. 29Bɛŋwaanɩ o ni-taanɩ dɩm jɩgɩ dam dɩ dwe ba tɩtɩ cullu karanyɩna tiinə bam taanɩ dɩm.

will be added

X\