Matiyu 6

1'A ta'a yɩrɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ ta'a brɩ kəm-laarʋ tɩlʋ 'a na kɩ tɩn nɔɔna yigə nɩ. 'A na kɩ kʋntʋ doŋ, kʋ b'a pa 'a na nyɔɔrɩ 'a Ko Wɛ tee nɩ. 2Kʋntʋ tɩn, 'a na kwe woŋo 'a pa yinigə tu, 'a yɩ zaŋɩ 'a pa nɔɔna lwarɩ abam na kɩ kʋlʋ tɩn ni nɩ, nɩ pipiri-nyɩna bam na yəni ba brɩ ba na kɩ kʋlʋ tɩn ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ, dɩ ba tɩʋ kʋm pooni yigə nɩ, sɩ kʋ ta pa nɔɔna zuli-ba te tɩn. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ. 3Nmʋ nan na lagɩ n wəli yinigə tu, sɩ n yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋ ni nɩ, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na kwe woŋo o pa dɩ o jazɩm yɩ o jagwiə yəri kʋ ni nɩ te tɩn. 4N Ko Wɛ nan naɩ kʋlʋ n na səgi n kɩ tɩn. DƖ laan w'ʋ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ. 5Abam na yəni 'a lagɩ 'a warɩ Wɛ, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a ta'a brɩ 'a tɩtɩ nɩ pipiri-nyɩna bam na kɩ te tɩn. Bantʋ soe sɩ ba taa zaŋɩ wɛɛnɩ mʋ ba warɩ Wɛ ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ dɩ pooni yigə nɩ, sɩ nɔɔna maama taa na-ba. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ ba ti. 6Nmʋ nan na lagɩ n warɩ Wɛ, zʋ digə wʋ n ja ka ni n pɩ, sɩ n laan warɩ n Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ jəgə kalʋ na səgi tɩn nɩ. Dɩntʋ nan naɩ kʋlʋ n na səgi n kɩ tɩn. DƖ laan w'ʋ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ. 7Abam na wʋra 'a warɩ Wɛ, 'a yɩ ta'a tiini 'a ŋɔɔnɩ bɩtar-yɔɔrʋ nɩnɛɛnɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn na yəni ba ŋɔɔnɩ te tɩn. Bantʋ yəni ba bʋŋɩ nɩ, ba na tiini ba ŋɔɔnɩ ta-farɩ mʋ, Wɛ w'ʋ ləri ba loro. 8Abam nan yɩ zaŋɩ 'a kɩ nɩ bantʋ na kɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ 'a Ko Wɛ maŋɩ DƖ ye kʋlʋ abam na lagɩ tɩn, yɩ 'a ta wʋ loori-DƖ kʋ ŋwaanɩ. 9Abam nan maŋɩ sɩ 'a ta'a warɩ Wɛ tɩntʋ doŋ mʋ: 'Dɩbam Ko wʋlʋ na wʋ wɛɛnɩ tɩn, sɩ nmʋ yɩrɩ na tiə dɩ zulə, 10sɩ nmʋ paarɩ ba, sɩ nmʋ wʋbʋŋa kɩ lʋgʋ baŋa nɩ, nɩ kʋ na kɩ n sɔŋɔ nɩ te tɩn. 11Pa dɩbam wʋdiu zɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩbam. 12Yagɩ d'ɩ lwarɩm n ma n cɛ dɩbam, nɩ dɩbam dɩ na yagɩ d'ɩ ma cɛ d'ɩ donnə te tɩn. 13Yɩ pa d'ɩ na maŋɩm dɩlʋ na w'ʋ pa d'ɩ tʋ tɩn. Nan vrɩ dɩbam wo-lwaanʋ tu jɩŋa nɩ. ((Nmʋ te paarɩ dɩ dam dɩ tiə sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.))' 14Abam na yagɩ 'a ma cɛ nɔɔna balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn, 'a Ko Wɛ dɩ w'ʋ yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam. 15Kʋ daarɩ, abam na wʋ yagɩ 'a ma cɛ balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn, 'a Ko Wɛ dɩ b'a yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam. 16Abam nan na vɔgɩ ni, sɩ 'a yɩ nywanɩ 'a yigə, nɩ pipiri-nyɩna bam na yəni ba kɩ te tɩn. Bantʋ yəni ba pa ba yibiyə ləni sɩ kʋ pa nɔɔna lwarɩ nɩ ba vɔgɩ ni mʋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ. 17Nmʋ nan na vɔgɩ ni, sɩ n su n yiə sɩ n daarɩ n lɩ n yuu lanyɩranɩ. 18Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa nɔɔn-nɔɔnʋ b'a lwarɩ nɩ n vɔgɩ ni. N Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ jəgə kalʋ na səgi nɩ tɩn yɩranɩ mʋ ye. Dɩntʋ nan naɩ kʋlʋ n na səgi n kɩ tɩn. DƖ laan w'ʋ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ. 19Nan yɩ zaŋɩ 'a kwaanɩ sɩ 'a na jɩjɩgɩrʋ zanzan lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ. 'A na tiŋi jɩjɩgɩrʋ lʋgʋ baŋa yo, tɩ w'ʋ ba tɩ cɔgɩ. Tʋa w'ʋ mu-tɩ, yɩ tɩ w'ʋ sʋŋɩ tɩ cɔgɩ. Ŋwɩɩna dɩ ma w'ʋ bwəri sɔŋɔ kʋm ba zʋ ba ŋɔ-tɩ. 20Abam nan maŋɩ sɩ 'a tiŋi 'a jɩjɩgɩrʋ zanzan Wɛ-sɔŋɔ nɩ mʋ. D'aanɩ mʋ tʋa daa b'a wanɩ ka mu-tɩ, yɩ tɩ b'a sʋŋɩ tɩ cɔgɩ, yɩ ŋwɩɩna dɩ b'a wanɩ ba ŋɔ-tɩ. 21Bɛŋwaanɩ, abam jɩjɩgɩrʋ na tigi mɛ tɩn, 'a bɩcara dɩ tigi d'aanɩ mʋ. 22Nɔɔnʋ yiə mʋ nyɩ nɩnɛɛnɩ kanɩa kalʋ na paɩ o yɩra jɩgɩ pooni te tɩn. Kʋntʋ tɩn, nmʋ yiə na lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ pooni wʋnɩ mʋ. 23Nmʋ yiə nan na ba lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ lim wʋnɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, nmʋ yiə ya na maŋɩ sɩ ya taa yɩ pooni tɩn nan na yɩ lim, kʋ laan w'ʋ ta tiini kʋ yɩ lim kʋ ja gaalɩ. 24Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ, sɩ o ma tʋŋɩ o pa o yuutiinə bale. O'o ta culi dɩdʋ wʋm yɩ o daarɩ o soe wʋdoŋ wʋm, naa o'o ta nɩgɩ dɩdʋ wʋm yɩ o daarɩ o gooni wʋdoŋ wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ abam b'a wanɩ 'a pa sɩ Wɛ taa yɩ 'a yuutu, sɩ 'a daarɩ 'a pa səbu dɩ taa yɩ 'a yuutu. 25Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ a ta abam, sɩ 'a yɩ ta'a liə dɩ lʋgʋ baŋa kʋlʋkʋlʋ, kʋ na yɩ 'a ni-wʋdiu, naa 'a na w'ʋ zʋ gwaarʋ tɩlʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ 'a ŋwɩa garɩ wʋdiu. Yɩra yalʋ Wɛ na pɛ abam tɩn dɩ maa garɩ gwaarʋ. 26Nan maanɩ-na 'a nii zunə na yɩ te tɩn. Bantʋ ba duə, yɩ ba ba zagɩ mɩna ba kɩ tuli nɩ. Kʋ nan yɩ 'a Ko Wɛ mʋ nii ba baŋa nɩ dɩ ba ni-wʋdiu. Abam nan ba jɩgɩ kuri 'a dwe zunə bam na? 27Abam wʋlʋwʋlʋ b'a wanɩ o toŋi o ŋwɩa dɩ fɩnfɩɩn dɩ, o na maŋɩ o li te dɩ. 28Bɛɛ nan mʋ yɩ 'a kɩ liə dɩ gwaarʋ woŋo? Maanɩ-na 'a nii ga-punnu tɩm lam na yɩ te tɩn. Tɩntʋ nan warɩ tɩ tʋŋɩ yɩ tɩ warɩ gwaarʋ tɩ sɔ. 29Nan ta'a ye-na nɩ, tɩntʋ jɩgɩ lam tɩ dwe Pɛ Salɔmɔn dɛɛn na maŋɩ o zʋʋrɩ gwar-ŋʋnnʋ tɩlʋ tɩn. 30Kʋ nan na yɩ gaarʋ tɩm kʋntʋ, tɩntʋ ba jɩgɩ dɛ dɩ nɔɔna na zwɛ-tɩ. Dɩ kʋntʋ dɩ Wɛ ta mʋ paɩ tɩ jɩgɩ lam kʋntʋ doŋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ na yɩ abam, Wɛ b'a nii abam baŋa nɩ cɩga? Bɛɛ nan yɩ 'a ba kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ? 31Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a yɩ ta'a liə dɩ 'a na w'ʋ di woŋo kʋlʋ naa 'a na w'ʋ zʋ woŋo kʋlʋ tɩn. 32Balʋ na yəri Wɛ tɩn mʋ tiini ba bʋŋɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama wʋbʋŋa. Abam Ko Wɛ nan maŋɩ DƖ ye woŋo kʋlʋ na maŋɩ dɩ abam tɩn. 33Abam maŋɩ sɩ 'a da yigə 'a beeri Baŋa-Wɛ paarɩ dɩm dɩ ŋwɩa kalʋ na tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn. 'A na kɩ kʋntʋ, Wɛ laan w'ʋ wəli abam wəənu tɩlʋ na daarɩ tɩn. 34Dɛ maama tui dɩ dɩ tɩtɩ cam mʋ. 'A nan yɩ ta'a pa liə jɩgɩ abam dɩ jwa woŋo. Yagɩ-na sɩ jwa dɛ dɩm tɩtɩ w'ʋ nii dɩ tɩtɩ woŋo.

will be added

X\