Matiyu 4

1Wɛ Joro kʋm dɛɛn na tu Zezi te kʋntʋ tɩn, kʋ laan ma ja-o kʋ vu kagʋa wʋnɩ, sɩ sʋtaanɩ maŋ-o dɩ nii. 2Zezi dɛɛn maa wʋra taan da fiinna, yɩ o ba di wʋdiu wɩa dɩ tɩtɩɩ maama. Kana maa jɩg-o. 3Sʋtaanɩ laan ma ba o te, yɩ dɩ ta dɩd-o dɩ wɩ: "Nmʋ na sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu, sɩ n ta dɩ kandwa yantʋ sɩ ya ji wʋdiu sɩ n di." 4Zezi ma ləri o wɩ: "Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kʋ daɩ wʋdiu yɩranɩ mʋ paɩ nabiinu ŋwɩ, kʋ yɩ Wɛ ni-taanɩ dɩm maama mʋ paɩ nabiinu ŋwɩa.' " 5Sʋtaanɩ laan ma ja-o dɩ ja vu dɩ zʋ Wɛ tɩtɩ tɩʋ Zeruzalɛm wʋ. Dɩ ma ja-o dɩ vu dɩ di Wɛ-di-kamunu kʋm yuu mɛ na dwara tɩn dɩ zɩg-o da, 6yɩ dɩ wɩ: "Nmʋ na yɩ Wɛ Bu, sɩ n faŋɩ n cu tɩga nɩ sɩ d'ɩ nii. Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Wɛ w'ʋ pa DƖ malɛsɩ ba nmʋ ŋwaanɩ, sɩ lwəri-m dɩ sɩ jɩa, sɩ n yɩ tʋ tɩga nɩ n magɩ n naga dɩ kandwɛ.' " 7Zezi ma ləri o wɩ: "Kʋ ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: 'Yɩ zaŋɩ n maŋɩ n Yuutu Baŋa-Wɛ n nii.' " 8Sʋtaanɩ daa ma ja-o dɩ ja vu dɩ di piu kʋlʋ na tiini kʋ dwara tɩn yuu. Dɩ laan ma brɩ-o lʋgʋ baŋa tɩɩnɩ dɩm maama dɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama na wʋra tɩn. 9Dɩ ma ta dɩd-o dɩ wɩ: "Nmʋ na sɛ n kuni doonə n zuli amʋ, a'a pa n ta n te wəənu tɩntʋ maama." 10Zezi laan ma ta dɩ-dɩ o wɩ: "Sʋtaanɩ, ve daa a tee nɩ! Sɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kʋ yɩ n Yuutu Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ n maŋɩ sɩ n kuni doonə n zuli, sɩ n kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn.' " 11Sʋtaanɩ laan ma viiri dɩ daar-o. Wɛ malɛsɩ laan ma ba Zezi te sɩ zən-o. 12Zezi dɛɛn na lwarɩ nɩ ba jaanɩ Zan ba kɩ pɩɩna digə nɩ tɩn, o ma joori o vu Galile. 13O maa daa wʋ maŋɩ Nazarɛtɩ nɩ, yɩ o kɛ o vu Galile tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum, o zʋʋrɩ da. Tɩʋ kʋm kʋntʋ wʋ nɩnɩʋ ni nɩ mʋ, dɩ je sɩlʋ Zabulɔn dwi tiinə dɩ Nɛfitali dwi tiinə ya na zʋʋrɩ tɩn. 14O na zʋʋrɩ da kʋntʋ tɩn, kʋ dɛɛn ma pa Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə faŋa faŋa te tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. 15O dɛɛn tagɩ o wɩ: "Kʋ na yɩ Zabulɔn dɩ Nɛfitali tɩɩnɩ dɩm, dɩ je sɩlʋ na wʋ nɩnɩʋ kʋm seeni tɩn, dɩ je sɩlʋ na wʋ Zʋrdɛn bugə kam bubɛ dɩdoŋ dɩm kwaga nɩ tɩn, dɩ Galile je sɩlʋ dwi-gɛ tiinə na zʋʋrɩ da tɩn, 16jəgə kantʋ tiinə bam dɛɛn ya wʋ lim wʋnɩ mʋ, yɩ ba laan ba ba na pooni zanzan. Balʋ na zʋʋrɩ da tɩn ya ba jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ, tʋʋnɩ mʋ ya te-ba. Pooni laan ma zəŋi ba baŋa nɩ." 17Zezi na joori o vu Galile tɩn, kʋ zɩgɩ maŋa kantʋ nɩ mʋ o puli o tɔɔlɩ Wɛ kwərə, o brɩ nɔɔna nɩ ba maŋɩ sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ, bɛŋwaanɩ maŋa kam laan yiə Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. 18Zezi dɛɛn maa wʋ Galile nɩnɩʋ kʋm ni nɩ o veə. O ma na nɔɔna bale, ba yɩ cʋrʋ mʋ. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Simɔn, o yɩrɩ dɩdoŋ maa yɩ Pɩyɛɛrɩ. Wʋdoŋ wʋm maa yɩ o nyaanɩ, o yɩrɩ mʋ Andre. Ba yɩ kaləŋ-jara mʋ, yɩ ba wʋ na bam wʋnɩ ba dʋlɩ bʋrɩ ba ma jaanɩ kale. 19Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Zaŋɩ-na 'a ba 'a ta'a tɔgɩ-nɩ. A'a pa 'a ta'a beeri nɔɔna mʋ 'a pa-nɩ sɩ ba da amʋ kwaga, nɩ 'a na yəni 'a jaanɩ kale te tɩn." 20O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba bʋrɩ sɩm, yɩ ba vu ba tɔgɩ o kwaga. 21Zezi na ve o maa kɛ tɩn, o daa ma na nɔɔna bale, ba dɩ yɩ cʋrʋ mʋ. Ba ko yɩrɩ mʋ Zebede. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Zakɩ. Wʋdoŋ wʋm maa yɩ o nyaanɩ, o yɩrɩ mʋ Zan. Bantʋ bale dɩ ba ko Zebede maa wʋ naboro wʋnɩ ba kwɛ ba bʋrɩ, sɩ ba ma ja kale. O ma bəŋi biə bam sɩ ba ba ba taa tɔg-o. 22O na bəŋi-ba kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba ko wʋm dɩ naboro kʋm, yɩ ba vu ba tɔg-o. 23Zezi dɛɛn maa tʋlɩ Galile tɩɩnɩ dɩm maama. O maa yəni o ve Zwifə bam Wɛ-di sɩm sɩ o taa brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam. O maa tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam dɩ Wɛ na lagɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ te tɩn. O maa kwəri o pa yawɩɩna na yazurə dɩ yawɩɩrʋ tɩlʋ dwi maama na jɩgɩ-ba tɩn. 24Nɔɔna ma ba ba ni o ŋwa je sɩm kʋntʋ nɩ, dɩ Siiri tɩʋ kʋm maama wʋnɩ. Ba maa yəni ba jaanɩ yawɩɩna dwi dwi ba tu o te, balʋ yɩra na tiini ya wɔɛ tɩn, kʋ wəli dɩ balʋ ciciri na yaarɩ-ba tɩn, dɩ balʋ na saɩ kɔɔrʋ tɩn, dɩ kwaarʋ. Ba na tu Zezi te kʋntʋ tɩn, o maa yəni o pa ba na yazurə. 25Nɔn-kɔgɔ zanzan dɛɛn ma nuŋi Galile tɩɩnɩ dɩm, dɩ je sɩlʋ ba na bə nɩ 'Tɩɩnɩ Fugə' tɩn, dɩ Zeruzalɛm, dɩ Zude maama, dɩ je sɩlʋ na wʋ Zʋrdɛn bugə kam bubɛ dɩdoŋ dɩm nɩ tɩn ba tɔgɩ dɩd-o.

will be added

X\