Matiyu 3

1Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn. O dɛɛn ma ba o wʋ Zude nɩ o beeri kagʋa wʋnɩ, yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə. 2O maa yəni o ta o brɩ-ba sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ, sɩ maŋa kam laan yiə Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. 3Zan yɩ wʋlʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o ŋɔɔnɩ o taanɩ faŋa faŋa tɩn o wɩ: "Nɔɔnʋ mʋ wʋ kagʋa wʋnɩ o tɔɔlɩ o kwərə o wɩ: 'Zaŋɩ-na 'a fɔgɩ 'a kwɛ d'ɩ Yuutu wʋm cwəŋə kam, o na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn. Pa-na cwe sɩlʋ o na lagɩ o ba o tɔgɩ tɩn fɔgɩ sɩ yɔɔrɩ lanyɩranɩ.' " 4Zan dɛɛn zʋʋrɩ gɔrɔ kʋlʋ ba na sɔgɩ dɩ yogondi kʋrʋ tɩn mʋ. O maa maɩ kilə o ma ja o təŋə. O wʋdiu mʋ yɩ kayɩra dɩ tʋʋrʋ. 5Nɔɔna zanzan maa yəni ba nuŋi Zeruzalɛm, dɩ Zude tɩɩnɩ dɩm maama, dɩ Zʋrdɛn bugə ni je sɩm, ba ve o te. 6Ba maa tɛ ba brɩ kʋlʋ ba na kɩ ba cɔgɩ tɩn. O laan maa paɩ ba tu Zʋrdɛn bugə kam wʋnɩ, yɩ o miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. 7Zan na wʋra o miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, o nɛ nɩ Farizɩan tiinə dɩ Sadusɩan tiinə zanzan tui o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwə mʋ. Wɔɔ mʋ brɩ abam sɩ 'a kwaanɩ 'a lu cam dɩlʋ Wɛ na lagɩ DƖ pa nabiinə na tɩn wʋnɩ? 8Abam nan maŋɩ sɩ 'a ta'a kɩ kənə yalʋ na w'ʋ brɩ nɩ 'a sɩɩnɩ 'a ləni 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩn mʋ. 9Abam yɩ ta'a bʋŋa 'a pa 'a tɩtɩ nɩ, 'a na yɩ Abraham dwi tiinə tɩn, 'a daa wʋ maŋɩ sɩ 'a ləni 'a wʋrʋ. Wɛ na laga, DƖ w'ʋ wanɩ DƖ pa kandwa yantʋ ləni ya ji Abraham dwi tiinə. 10Nɔɔnʋ nan maŋɩ o jɩgɩ dooru o jɩŋa nɩ, sɩ o ta maa goni tweeru tɩm o dɩ tɩga nɩ. Tiu kʋlʋ maama na ba ləri bu-ŋʋna tɩn, o maŋɩ sɩ o go-kʋ mʋ o dɩ mini wʋnɩ sɩ kʋ di. Mʋ Wɛ dɩ na lagɩ DƖ kɩ nɔɔna balʋ na wʋ ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ te tɩn. 11Amʋ nan miisi abam na wʋnɩ mʋ, sɩ kʋ brɩ nɩ abam ləni 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm. Kʋ daarɩ wʋlʋ na lagɩ o saŋɩ amʋ kwaga o ba tɩn tiini o dwe amʋ. A wʋ maŋɩ sɩ a zeeri o nɛ natra dɩ. Wʋntʋ nan w'ʋ miisi abam Wɛ Joro dɩ mini wʋnɩ mʋ. 12Wʋntʋ nan ze zʋŋ-kɔgɔ mʋ sɩ o ma caarɩ o mɩna o pɛ o kɩ o tulə nɩ, sɩ o daarɩ mɩn-swaanʋ tɩm o zwɛ dɩ mini dɩlʋ na ba di dɩ dwe tɩn. Mʋ Wɛ na lagɩ DƖ pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ DƖ kɩ-ba te tɩn." 13Zan dɛɛn na wʋ Zʋrdɛn bugə kam ni nɩ tɩn, Zezi ma nuŋi Galile tɩʋ nɩ o vu o te sɩ o miis-o na wʋnɩ. 14Zan dɛɛn ya wʋ sɛ, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ mʋ maŋɩ sɩ a ba nmʋ te sɩ n miisi-nɩ na wʋnɩ, sɩ kʋ daɩ nmʋ mʋ w'ʋ ba amʋ te sɩ a miisi-m na wʋnɩ." 15Zezi ma lər-o o wɩ: "Yagɩ sɩ kʋ kɩ kʋntʋ lele, sɩ kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ kɩ kʋlʋ maama na yɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn." O laan ma sɛ. 16Zezi na miisi na kʋntʋ tɩn, o ma da o nuŋi na bam wʋnɩ. O laan ma na wɛyuu na pʋrɩ o baŋa nɩ, yɩ o na Wɛ Joro kʋm na dɛ da kʋ tu o baŋa, yɩ kʋ nyɩ dɩ kunkwəŋə te. 17Kwərə laan ma ŋɔɔnɩ wɛyuu nɩ ka wɩ: "Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na so-o dɩ a wʋ maama. O ma yəni o pa a wʋ poli zanzan."

will be added

X\