Matiyu 27

1Tɩga na tu ka pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam maama ma kɩ ni daanɩ, sɩ ba pa ba gʋ Zezi. 2Ba ma ja-o ba vɔ, yɩ ba ja-o ba vu ba kɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ jɩŋa nɩ. 3Zudasɩ wʋlʋ na yəgi Zezi o pa nɔɔna bam tɩn na lwarɩ nɩ ba di o sarɩya yɩ ba lagɩ ba gʋ-o tɩn, o wʋ laan ma cɔgɩ dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o joori o kwe səbu-dala fiintɔ kʋm, sɩ o pa kaanɩm yigə tiinə bam dɩ nakwa bam. 4O ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ kɩ wo-balɔrɔ, dɩ a na yəgi nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn a pa abam yɩ ba lagɩ ba gʋ-o tɩn." Ba ma lər-o ba wɩ: "Dɩbam yigə tərə, kʋ tɔgɩ dɩ n tɩtɩ." 5O laan ma kwe səbu kʋm o vu o dɩ o yagɩ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ o daarɩ o vu o kuuri ŋʋna o tɩ. 6Kaanɩm yigə tiinə bam dɛɛn ma kwe səbu kʋm yɩ ba wɩ: "Səbu kʋntʋ yɩ jana nyɩm mʋ, kʋ culə sɩ d'ɩ gwaanɩ-kʋ Wɛ-digə səbiə bam wʋnɩ." 7Ba ma bwɛ daanɩ, yɩ ba ma-kʋ ba yəgi tɩga kadoŋ, ka yɩrɩ mʋ 'Kamɔ-mɔrʋ tɩga', yɩ ba ma kɩ vərə yibeelə jəgə. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ nɔɔna jɩgɩ jəgə kam kʋntʋ ba ma bə nɩ 'Jana tɩga', sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm. 9- 10Kʋntʋ ma pa Wɛ nijoŋnu Zeremi dɛɛn na tagɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn ba sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ: "Ba kwe səbu-dala fiintɔ mʋ, ba ma yəgi kamɔ-mɔrʋ tɩga kam, nɩ Baŋa-Wɛ dɛɛn na pɛ-nɩ ni, sɩ a ta te tɩn. Kʋ maa yɩ səbu kʋlʋ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam na sɛ sɩ ba ma yəgi nɔɔnʋ wʋm tɩn mʋ." 11Zezi ma zaŋɩ o zɩgɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ yigə nɩ. Gʋvɩrma tu wʋm ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ Zwifə bam pɛ wʋm na?" Zezi ma lər-o o wɩ: "Mʋ ka da n taga." 12Kʋ daarɩ Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba nakwa bam na ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ maama ba pa-o tɩn, o wʋ ləri kʋlʋkʋlʋ. 13Pilatɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ wʋ ni ba na ŋɔɔnɩ kʋlʋ maama ba pa nmʋ tɩn na?" 14Zezi ma wʋ sɛ sɩ o ləri ba taanɩ dɩm dɩlʋdɩlʋ. Kʋ ma pa gʋvɩrma tu wʋm tiini o yɩ yəəu dɩd-o. 15Bɩm maama Pakɩ candiə kam maŋa na yəni ka yi, gʋvɩrma tu wʋm yəni o lɩ pɩɩnʋ dɩdʋa mʋ o pa nɔn-kɔgɔ kʋm, nɩnɛɛnɩ bantʋ na lagɩ wʋlʋ tɩn. 16Kantʋ maŋa kam nɩ pɩɩnʋ wʋdoŋ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Barabasɩ. Nɔɔna maama dɛɛn ye o kəm-balwaarʋ tɩm ni nɩ. 17Nɔɔna bam na tu ba la daanɩ tɩn, Pilatɩ ma bwe-ba o wɩ: "Abam lagɩ sɩ a yagɩ bantʋ wɔɔ mʋ a pa abam? Kʋ yɩ Barabasɩ mʋ naa Zezi wʋlʋ ba na bə-o nɩ Krisi tɩn mʋ?" 18O dɛɛn bwe-ba kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o ye nɩ, kʋ yɩ wʋ-gʋrʋ ŋwaanɩ mʋ ba jaanɩ Zezi ba kɩ o jɩŋa nɩ. 19Pilatɩ na je sarɩya dim jəgə kam nɩ tɩn, o kaanɩ ma tʋŋɩ ni o pa-o o wɩ: "Yɩ zaŋɩ n kɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ kʋlʋkʋlʋ, o na jɩgɩ cɩga tɩn ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ tɩtɩɩ dɩntʋ nɩ amʋ tiini a na yaara zanzan dɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ dɩndwɩa wʋnɩ." 20Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba nakwa bam ma sʋgɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, sɩ ba ta dɩ Pilatɩ nɩ, o yagɩ Barabasɩ o pa-ba, sɩ o daarɩ o pa ba gʋ Zezi. 21Pilatɩ daa ma joori o bwe-ba o wɩ: "Nɔɔna bantʋ bale wʋnɩ, abam lagɩ sɩ a yagɩ wɔɔ mʋ a pa abam?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Barabasɩ." 22Pilatɩ laan ma bwe-ba o wɩ: "Sɩ kʋ na yɩ Zezi wʋlʋ ba na bə-o nɩ Krisi tɩn, abam wɩ a kɩ-o ta mʋ?" Ba maama ma ta dɩd-o ba wɩ: "Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ." 23O ma joori o bwe-ba o wɩ: "Wʋntʋ kɩ bɛɛ mʋ o cɔgɩ?" Ba laan ma tiini ba kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: "Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ." 24Pilatɩ ma lwarɩ nɩ kʋ ba jɩgɩ kuri sɩ o taa ŋɔɔnɩ taan taan, kʋ na lagɩ kʋ ja bʋbwaka kʋ ba tɩn ŋwaanɩ. O ma joŋi na o ma san o jɩa nɔn-kɔgɔ kʋm maama yigə nɩ, yɩ o wɩ: "A yigə tɔgɩ ka təri nɔɔnʋ wʋntʋ tʋʋnɩ dɩm wʋnɩ. Kʋ yɩ abam yigə mʋ." 25Nɔn-kɔgɔ kʋm maama ma lər-o ba wɩ: "Yagɩ sɩ o tʋʋnɩ dɩm caa taa tɔgɩ dɩbam dɩ d'ɩ biə." 26O laan ma yagɩ Barabasɩ o pa-ba. O ma daarɩ o pa ba magɩ Zezi, yɩ o pa-ba cwəŋə sɩ ba ja-o ba vu ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. 27Gʋvɩrma tu wʋm pamaŋna bam laan ma ja Zezi ba vu ba zʋ o sɔŋɔ kʋm kʋnkɔlɔ. Pamaŋna kɔgɔ kʋm maama ma gilim-o da. 28Ba ma lɩ o gwaarʋ tɩm, yɩ ba daarɩ ba zʋ-o gwar-sʋŋʋ. 29Ba ma sɔ sabarɩ yipugə ba pu o yuu nɩ. Ba ma kwe miu ba ma ji nacəgə ba kɩ o jazɩm nɩ. Ba laan ma y'aal-o ba mwana, yɩ ba ve ba kuni doonə o yigə nɩ, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Zwifə bam pɛ, dɩnle." 30Ba ma daarɩ ba twɩ lileeru ba yagɩ o yɩra nɩ, yɩ ba jɩgɩ miu kʋm ba lɔɛ o yuu nɩ. 31Ba na mwan-o ba ti tɩn, ba laan ma lɩ gwar-sʋŋʋ kʋm, yɩ ba daarɩ ba joori ba zʋ-o o tɩtɩ gwaarʋ tɩm. Ba laan ma ja-o ba nuŋi ba vu sɩ ba pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ. 32Ba na jɩg-o ba maa kɛ tɩn, ba ma jeeri nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Simɔn o nuŋi Sirɛɛnɩ mʋ. Pamaŋna bam ma fɩ-o ba pa o joŋi tʋʋn-dagara kam o zɩŋɩ sɩ ba vu. 33Ba maama ma vu ba yi jəgə kadoŋ ba na bə sɩ 'Goligota' tɩn. Yɩrɩ dɩm kʋntʋ kuri mʋ 'Yukol-pʋa piu'. 34Ba na yi da tɩn, ba ma kɩ sana ba gwaanɩ dɩ liri sɩlʋ ni na cana tɩn ba pa Zezi sɩ o nyɔ. O ma laŋɩ o nii, yɩ o wʋ sɛ sɩ o nyɔ. 35Ba laan ma ja-o ba pa tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ. Ba na pag-o kʋntʋ tɩn, ba ma kwe o gwaarʋ tɩm sɩ ba maŋɩ-tɩ ba pa daanɩ. Ba ma ta jɔrɔ sɩ ba nii, wɔɔ mʋ w'ʋ twəri kʋlʋ o na lagɩ tɩn. 36Ba laan ma je da ba yɩr-o. 37Ba dɛɛn ma tanɩ tɔnɔ dagara kam yɩra nɩ Zezi yuu baŋa nɩ, sɩ kʋ brɩ kʋlʋ o na kɩ o cɔgɩ yɩ ba gʋ-o tɩn. Ba dɛɛn pʋpʋnɩ ba wɩ: "Wʋntʋ yɩ Zezi wʋlʋ na yɩ Zwifə bam pɛ tɩn mʋ." 38Ba ma daarɩ ba ja ŋwɩɩna bale ba pa dagarɩ sɩdonnə baŋa nɩ. Ba ma cwi dɩdʋa Zezi jazɩm nɩ. Wʋwʋm maa wʋ o jagwiə nɩ. 39Nɔɔna balʋ na tɔgɩ da ba kɛ tɩn maa niə, yɩ ba gɔgɩsɩ ba yuni yɩ ba twɩ-o. Ba maa y'aal-o, 40yɩ ba wɩ: "Nmʋ ya na bʋŋɩ sɩ n cɔgɩ Wɛ-di-kamunu kʋm n dɩ tɩga nɩ sɩ n daarɩ n ma da yatɔ n joori n fɔgɩ n lɔ-ka tɩn, nmʋ na sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu, sɩ n laan vrɩ n tɩtɩ, n tu dagara kam yuu nɩ sɩ d'ɩ nii." 41Zwifə nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigə tiinə dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam dɩ maa twɩ-o ba mwana, yɩ ba tɛ daanɩ ba wɩ: 42"O yəni o vrɩ nɔɔna badonnə ŋwɩa, yɩ o laan warɩ o tɩtɩ ŋwɩa o vrɩ. O maa brɩ nɩ o yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə pɛ mʋ. O laan nan tu dagara kam yuu nɩ lele sɩ d'ɩ nii, sɩ d'ɩ w'ʋ ba d'ɩ sɩɩnɩ d'ɩ sɛ-o. 43O ta brɩ nɩ o tɩɩgɩ Wɛ, yɩ o tɛ sɩ o yɩ Wɛ Bu mʋ. Kʋntʋ, Wɛ na sɩɩnɩ DƖ lag-o, sɩ DƖ laan joŋ-o DƖ yagɩ." 44Ŋwɩɩna balʋ ba na pagɩ dagarɩ sɩm baŋa nɩ ba wəli da tɩn dɩ maa jɩg-o ba twɩ kʋntʋ doŋ. 45Kʋ ma vu kʋ yi maŋa kam wɛ na tu dɩ yi yuparɩ baŋa nɩ tɩn. Lʋgʋ kʋm maama ma ba kʋ ji lim kʋ vu kʋ yi wɛ-gunim maŋa nɩ, 46kʋ kɩ nɩnɛɛnɩ luu batɔ mʋ te. Maŋa kam kʋntʋ nɩ Zezi laan ma kaasɩ baŋa baŋa dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Eli, Eli, lɛma sabakɩtani?" Taanɩ dɩntʋ kuri mʋ: "Amʋ Wɛ, amʋ Wɛ, bɛɛ mʋ kɩ yɩ n yagɩ amʋ?" 47Nɔɔna balʋ na zɩgɩ da yɩ ba ni taanɩ dɩm tɩn ma bʋŋɩ nɩ, o bə Eli mʋ sɩ o ba. 48Ba dɩdʋa ma kɩ lɩla o duri o vu o kwe sɩpɔɔ. O ma dɩ-kʋ sa-nywana wʋnɩ, yɩ o daarɩ o kɩ-kʋ miu ni nɩ, o vu o te o pa Zezi sɩ o nyɔ. 49Nɔɔna badaara bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba maa wɩ: "Yagɩ sɩ d'ɩ cəgi d'ɩ nii, Eli w'ʋ ba o joŋ-o o yagɩ na?" 50Zezi daa ma joori o kaasɩ dɩ kwər-dɩa baŋa baŋa. O laan ma pa o siun ti. 51Zezi na tɩgɩ kʋntʋ tɩn, gɔrɔ kʋlʋ ba na ləgi ba ma cɩ Wɛ-di-laa kʋm tɩn ma kaarɩ bɩle, kʋ zɩgɩ baŋa nɩ kʋ tu kʋ kwaarɩ kʋ kuri. Tɩga kam maa sisiŋə, yɩ pulwaarʋ bagɩ tɩ yarɩ. 52Yibeelə yam ma puri. Kʋ daarɩ Wɛ nɔn-ŋʋna balʋ ya na tɩgɩ tɩn zanzan ma joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, 53yɩ ba nuŋi ba yibeelə wʋnɩ, maŋa kalʋ Zezi tɩtɩ na tu o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn kwaga nɩ. Bantʋ laan ma vu ba zʋ Wɛ tɩtɩ tɩʋ Zeruzalɛm wʋ ba pa nɔɔna zanzan na-ba. 54Pamaŋna bam yigə tu wʋm dɩ o nɔɔna balʋ na wʋra ba yɩrɩ Zezi tɩn ma na tɩga kam sisiŋim dɩm, dɩ kʋlʋ maama na kɩ tɩn. Fʋʋnɩ ma tiini dɩ zʋ-ba, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ ya sɩɩnɩ o yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ." 55Kaana zanzan dɩ tɔgɩ ba wʋra, ba ma zɩgɩ yigə yigə yɩ ba niə. Bantʋ dɛɛn ya tɔgɩ dɩ Zezi mʋ ba nuŋi Galile ba ba, yɩ ba yəni ba tɔgɩ ba zən-o. 56Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn dɛɛn tɔgɩ o wʋ kaana bam kʋntʋ wʋnɩ, dɩdaanɩ Mari wʋlʋ na yɩ Zakɩ dɩ Zʋzɛfʋ nu tɩn, kʋ wəli dɩ Zebede biə bam nu. 57Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zʋzɛfʋ, o na nuŋi Arimatɩ, yɩ o kwəri o yɩ nadum. Wʋntʋ dɩ dɛɛn yɩ Zezi karabu mʋ. Tɩga dɛɛn na lagɩ ka yi tɩn, 58o ma zaŋɩ o vu Pilatɩ te, sɩ o loor-o cwəŋə sɩ o vu o kwe Zezi yɩra yam o kɩ. Pilatɩ ma sɛ, yɩ o pa ni sɩ ba kwe Zezi yɩra yam ba pa-o. 59Zʋzɛfʋ laan ma vu o kwe Zezi yɩra yam o pipiri-ya dɩ gar-jalɩ dɩlʋ na lana tɩn. 60Ba ma daarɩ ba kwe-ya ba ja vu ba tiŋi piu bɔɔnɩ wʋnɩ. Dɩntʋ maŋɩ dɩ yɩ o tɩtɩ nyɩm mʋ, ba dɛɛn lugi-dɩ piu yɩra nɩ mʋ. Dɩ yɩ bɔn-dʋʋrɩ mʋ. Ba na tiŋi Zezi yɩra yam da tɩn, ba laan ma bibili kandwɛ-pulɔgɔ kamunu ba ma pɩ bɔɔnɩ dɩm ni, yɩ ba daarɩ ba viiri. 61Ba na wʋra ba kɩ-o kʋntʋ tɩn, Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn dɩ Mari wʋdoŋ wʋm maa je yibeeli dɩm yigə nɩ ba niə. 62Dɛ dɩm Zwifə bam na yəni ba ti ba yigə sɩ ba siun dɛ dɩm laan yi tɩn ma kɛ. Tɩga na pʋʋrɩ yɩ kʋ yɩ ba siun dɛ dɩm tɩn, Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ Farizɩan tiinə bam laan ma zaŋɩ ba vu Pilatɩ te. 63Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Dɩbam tu, d'ɩ guli nɩ, vwan nyɩm wʋm ya na wʋra maŋa kalʋ tɩn, o dɛɛn tagɩ o wɩ, wʋm w'ʋ joori o bi da yatɔ dɛ nɩ. 64Kʋntʋ ŋwaanɩ, nan pa ni sɩ nɔɔna wuuri ba vu ba fəri yibeeli dɩm ni, sɩ ba fɔgɩ ba taa yɩrɩ-dɩ sɩ kʋ vu kʋ yi da yatɔ yam. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o karabiə bam w'ʋ wanɩ ba vu ba kwe-o ba ja viiri, yɩ ba daarɩ ba ta dɩ nɔɔna ba wɩ, o bi o yagɩ tʋʋnɩ mʋ. Kʋntʋ ma w'ʋ pa ba vwan yam laan tiini ya ji cɩga kʋ dwəni pulim dɩm nɩ." 65Pilatɩ ma sɛ yɩ o wɩ: "Abam jɩgɩ nɔɔna. Nan pa-na ba vu sɩ ba kwaanɩ ba taa yɩrɩ-dɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ abam na lagɩ te tɩn." 66Ba ma zaŋɩ ba vu yibeeli dɩm jəgə kam, ba fəri dɩ ni kandwɛ kamunu kʋm na pɩ tɩn. Ba ma daarɩ ba yagɩ nɔɔna da sɩ ba taa yɩrɩ-dɩ.

will be added

X\