Matiyu 26

1Zezi dɛɛn na tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama o ti tɩn, o laan ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: 2"Abam ye sɩ kʋ daarɩ da yale mʋ sɩ Pakɩ candiə kam yi, yɩ ba laan w'ʋ ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ dɩdɛɛra jɩa nɩ, sɩ ba pa-nɩ tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ." 3Zwifə nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam ma kikili daanɩ Kayifu sɔŋɔ nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ ba kaanɩm yuutu. 4Ba ma banɩ daanɩ sɩ ba nii, ba na w'ʋ kɩ swan yalʋ ba ma ja Zezi ba gʋ tɩn. 5Ba na wʋra ba bwɛ kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: "D'ɩ nan wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ja-o candiə kam maŋa nɩ, sɩ kʋ'ʋ pa vuvugə jəni nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ." 6Zezi dɛɛn maa wʋ Betani nɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ sɔŋɔ nɩ, o yɩrɩ mʋ Simɔn. Wʋntʋ dɛɛn ya yɩ nanyɔŋɔ mʋ. 7Zezi na wʋra o di wʋdiu maŋa kalʋ tɩn, mʋ kaanɩ wʋdoŋ tu o te. O maa jɩgɩ kunkwələ ka na su dɩ tralɩ nugə kalʋ səbu na daga tɩn. O ma vu o lo nugə kam Zezi yuu nɩ sɩ o ma zul-o. 8Zezi karabiə bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba maa ba jɩgɩ wʋpolo. Ba maa tɛ ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ o ja nugə kam o cɔgɩ tɩntʋ? 9D'ɩ ya w'ʋ wanɩ d'ɩ kwe-ka d'ɩ yəgi səbu zanzan d'ɩ ma wəli yinigə tiinə." 10Zezi ma lwarɩ ba na tɛ kʋlʋ tɩn, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a jɩgɩ kaanɩ wʋm 'a yaara? O na kɩ-nɩ zulə yalʋ tɩn yɩ kəm-laa mʋ o kɩ-nɩ. 11Kʋ nan na yɩ yinigə tiinə, bantʋ wʋra mʋ dɩ abam maŋa maama sɩ 'a ta'a zəni-ba. Kʋ daarɩ amʋ nan b'a ta wʋra dɩ abam maŋa maama. 12Kaanɩ wʋm na logi nugə kam a yɩra nɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ o wuuri o turi a yɩra yam mʋ, sɩ ba laan kwe-nɩ ba kɩ. 13A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba na w'ʋ tɔɔlɩ amʋ kwər-ywəŋə kam lʋgʋ baŋa je maama nɩ tɩn, ba'a ta kaanɩ wʋm kʋntʋ dɩ taanɩ sɩ ba taa guli o gulə." 14Kʋntʋ kwaga nɩ, Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Zezi karabiə fugə-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn laan ma zaŋɩ o vu Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə bam te. 15O ma bwe-ba o wɩ: "Abam w'ʋ pa amʋ bɛɛ mʋ, sɩ a brɩ abam cwəŋə sɩ 'a ja Zezi?" Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba ma sɛ sɩ ba pa-o səbu-dala fiintɔ. 16Kʋ na puli maŋa kam kʋntʋ nɩ tɩn, o laan ma kwaanɩ o beeri cwəŋə sɩ o ja Zezi o kɩ ba jɩa nɩ. 17Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩlʋ ba na puli sɩ ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Zezi karabiə bam ma vu ba bwe-o ba wɩ: "Nmʋ lagɩ sɩ d'ɩ di Pakɩ candiə kam jəgə kɔɔ nɩ mʋ, sɩ d'ɩ vu d'ɩ ti woŋo maama yigə d'ɩ pa-m?" 18O ma ləri-ba o wɩ: "Zaŋɩ-na 'a vu tɩʋ kʋm wʋ nɔɔnʋ doŋ te, sɩ 'a ta dɩd-o nɩ: 'Karanyɩna mʋ wɩ, o maŋa kam yiə. O nan lagɩ o tɔgɩ dɩ o karabiə bam o ba nmʋ sɔŋɔ mʋ, sɩ ba di Pakɩ candiə kam wʋdiu da.' " 19O karabiə bam ma vu ba kɩ o na tagɩ kʋlʋ tɩn, yɩ ba kwɛ candiə kam wəənu tɩm ba ti. 20Tɩga ma ba ka yi. Zezi dɩ o karabiə fugə-bale bam laan ma jəni sɩ ba di wʋdiu kʋm. 21Ba na wʋra ba di tɩn, Zezi laan ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ lagɩ o yəgi amʋ o pa nɔɔna." 22Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba wʋrʋ ma tiini tɩ cɔgɩ zanzan, yɩ ba puli sɩ ba taa bwe-o dɩdʋa dɩdʋa ba wɩ: "Amʋ Yuutu, kʋ yɩ amʋ mʋ na?" 23O ma ləri-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ na tɔgɩ dɩ amʋ o lu zʋŋa dɩdʋa wʋnɩ tɩn mʋ lagɩ o yəgi amʋ o pa nɔɔna. 24Kʋ nan maŋɩ sɩ amʋ Nabiin-bu wʋm vu a tɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ a taanɩ te tɩn. Kʋ nan za w'ʋ ta yɩ lɛɛrʋ mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋlʋ na w'ʋ yəgi amʋ Nabiin-bu wʋm o pa tɩn. Ba ya na maŋɩ ba wʋ lʋgɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ, kʋ ya w'ʋ ta gara." 25Zudasɩ wʋlʋ na lagɩ o yəg-o o pa tɩn laan ma bwe-o o wɩ: "Karanyɩna, kʋ yɩ amʋ mʋ na?" Zezi ma lər-o o wɩ: "Mʋ ka da n taga." 26Ba na wʋra ba di maŋa kalʋ tɩn, Zezi ma kwe dɩpɛ yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ. O ma daarɩ o fɔ-dɩ o pa o karabiə bam yɩ o wɩ: "Joŋi-na 'a di, sɩ dɩntʋ yɩ a yɩra mʋ." 27O daa ma kwe tweeru biə sana dɩ zʋŋa, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma kwe o pa-ba yɩ o wɩ: "Abam maama joŋi-na 'a nyɔ. 28Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ mʋ yɩ a jana kalʋ na lagɩ ka nuŋi ka duri sɩ ka ma vrɩ nɔɔna zanzan ba lwarɩm wʋnɩ tɩn. Kʋ maa brɩ nɩ Wɛ goni ni sɩ DƖ yagɩ nɔɔna lwarɩm DƖ ma cɛ-ba amʋ jana kam ŋwaanɩ. 29Ta'a ye-na nɩ, a daa b'a nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam abam na w'ʋ tɔgɩ dɩ amʋ 'a jəni amʋ Ko Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, sɩ d'ɩ daa nyɔ daanɩ." 30Ba laan ma leeni ba zuli Wɛ, yɩ ba daarɩ ba nuŋi ba vu Olivi piu yuu. 31Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Tɩtɩɩ dɩntʋ tɩtɩ n'ɔɔ mʋ abam maama w'ʋ joori amʋ kwaga nɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te tɩn. Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ: 'A'a pa ba gʋ nayɩrʋ wʋm, yɩ o peeni sɩm maama jagɩ.' 32Kʋ daarɩ, Wɛ na joori DƖ bi-nɩ, a'a da yigə a vu a taa cəgi abam Galile nɩ." 33Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "Nɔɔna bam maama na maŋɩ ba joori nmʋ kwaga nɩ, amʋ b'a fɔgɩ a joori nmʋ kwaga nɩ." 34Zezi ma ta lər-o o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, tɩtɩɩ dɩntʋ tɩtɩ n'ɔɔ mʋ, kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ." 35Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩd-o o wɩ: "A brɩ a b'a fʋ nɩ a yəri nmʋ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ ba na lagɩ ba gʋ amʋ dɩ nmʋ maama dɩ." Zezi karabiə bam maama dɩ ma ta kʋntʋ doŋ. 36Zezi laan ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩ o karabiə bam o vu jəgə kadoŋ, gaarɩ na wʋra yɩ ba bə-ka nɩ Jesemanɩ tɩn. O ma ta dɩ ba o wɩ: "'A ta'a je yo, sɩ a vu daa a warɩ Wɛ sɩ a ba." 37O ma pa Pɩyɛɛrɩ dɩ Zebede biə bale bam tɔg-o ba vu. O wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ yɩ o bɩcarɩ di. 38O ma ta dɩ ba o wɩ: "A wʋ mʋ tiini kʋ cɔgɩ sɩ kʋ yi a tʋʋnɩ. 'A nan zɩgɩ-na yo, 'a ta'a kogili-nɩ sɩ 'a warɩ Wɛ, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a dɔ." 39O laan ma fʋfɔ o vu daa. O ma vi o yigə tɩga nɩ o wʋra o loori Wɛ yɩ o wɩ: "Amʋ Ko, kʋ na waɩ, sɩ n pa cam dɩlʋ na lagɩ dɩ ba amʋ baŋa nɩ tɩn kɛ. Nmʋ nan kɩ te na yi nmʋ wʋbʋŋa tɩn, sɩ n yɩ kɩ amʋ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn." 40O na loori Wɛ o ti tɩn, o ma joori o vu o karabiə batɔ bam te. O ma na nɩ ba tigi ba dɔa. O ma zaŋɩ-ba, yɩ o ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ abam warɩ sɩ 'a kogili amʋ, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a dɔ sɩ kʋ yi mɩmaŋa fɩnfɩɩn dɩ? 41Fɔgɩ-na 'a yɩrɩ 'a tɩtɩ sɩ 'a ta'a loori Wɛ, sɩ 'a yɩ tʋ maŋɩm dɩm maŋa nɩ. Bɛŋwaanɩ nanzwənə wʋbʋŋa lagɩ sɩ ya sɛ Baŋa-Wɛ, yɩ o yɩra laan bwənə." 42Zezi daa ma joori o vu daa, yɩ o loori Wɛ o wɩ: "Amʋ Ko, cam dɩntʋ na b'a wanɩ dɩ lɩ amʋ baŋa nɩ dɩ yagɩ, yɩ a na maŋɩ sɩ a zʋ dɩ wʋ mʋ, amʋ ta sɛ sɩ kʋ kɩ nmʋ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn." 43O daa ma joori o vu o na nɩ ba ta tigi ba dɔa, dɔɔm na tiini dɩ waɩ-ba tɩn ŋwaanɩ. 44O ma yagɩ-ba, yɩ o joori o vu daa o daa ta loori Wɛ o kɩ kuni bɩtɔ, nɩ o ya na maŋɩ o ta kʋlʋ tɩn. 45O daa ma joori o vu o karabiə bam te, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "'A ta tigi 'a dɔ mʋ na? Nii-na! Maŋa kam yiə, sɩ ba ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ nɔn-balwaarʋ jɩa nɩ. 46Zaŋɩ-na sɩ d'ɩ vu. Nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ o yəgi-nɩ o pa tɩn maa bɩɩna." 47Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, mʋ Zudasɩ wʋlʋ na yɩ o karabiə fugə-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn tu o yi o te, yɩ nɔn-kɔgɔ zanzan tɔgɩ dɩd-o kʋ ba, yɩ ba ze sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ. Kʋ yɩ Zwifə nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam mʋ tʋŋɩ-ba. 48Zudasɩ ya maŋɩ o pa kɔgɔ kʋm lwarɩ nɩ, o na ve o kukwəri nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, sɩ ba ja kʋntʋ tu. 49O laan ma yɔɔrɩ o yi Zezi te o jɔɔn-o yɩ o wɩ: "Karanyɩna, dɩnle", yɩ o daarɩ o kukwər-o. 50Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ ciloŋ, nmʋ na tu sɩ n kɩ kʋlʋ tɩn, kɩ-kʋ lɩla." Nɔɔna bam laan ma yi ba ja Zezi. 51Nɔɔna balʋ na maŋɩ ba wʋ Zezi tee nɩ tɩn dɩdʋa ma lɩ o sʋgʋ o ma zagɩ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ zwɛ o go. 52Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Joori n sɩn n sʋgʋ kʋm kʋ polo nɩ, sɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na soe jara dɩ sʋgʋ tɩn, sʋgʋ mʋ w'ʋ gʋ kʋ tu. 53Nmʋ yəri nɩ, a ya na lagɩ zənə, a ya w'ʋ ta dɩ a Ko Wɛ, yɩ o da o tʋŋɩ malɛsɩ kɔgɔ kuni fugə-bɩle, sɩ sɩ ba sɩ wəli-nɩ na? 54Amʋ nan ya na kɩ kʋntʋ, Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ kʋ kɩ amʋ te tɩn daa w'ʋ wanɩ kʋ kɩ na?" 55Zezi laan ma bwe kɔgɔ kʋm o wɩ: "Abam na kwe sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ 'a ba sɩ 'a ja amʋ tɩn, a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ na? Dɛ maama a yəni a je Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ a brɩ nɔɔna, yɩ 'a wʋ jaanɩ-nɩ. 56Kʋntʋ maama nan kɩ, sɩ kʋ pa faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam na pʋpʋnɩ kʋlʋ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ ba kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ." Zezi karabiə bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma duri ba viiri ba daar-o. 57Nɔɔna balʋ na tu ba ja Zezi tɩn ma ja-o ba vu ba kaanɩm yuutu Kayifu sɔŋɔ, mɛ Zwifə cullu karanyɩna tiinə dɩ ba nakwa bam na maŋɩ ba kikili da tɩn. 58Pɩyɛɛrɩ ma dalɩ o tɔgɩ ba kwaga, o da o vu o yi kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ. O ma zʋ o jəni sɔŋɔ kʋm tɩntʋŋna bam tee nɩ, sɩ o nii kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ Zezi tɩn. 59Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba sarɩya-dirə nakwa bam maama maa kwaanɩ sɩ ba na nɔɔna balʋ na w'ʋ fɔ vwan ba pa Zezi tɩn, sɩ kʋ brɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o. 60Nɔɔna zanzan ma zaŋɩ ba fɔ vwan ba pa-o, yɩ ba daa ta wʋ wanɩ ba na kʋlʋ na brɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o tɩn. Kʋ kwaga seeni mʋ nɔɔna bale zaŋɩ ba ba, yɩ ba ta ba wɩ: 61"Nɔɔnʋ wʋntʋ tagɩ o wɩ, wʋm w'ʋ wanɩ o magɩ dɩbam Wɛ-di-kamunu kʋm maama o dɩ tɩga nɩ, yɩ o joori o ma da yatɔ o lɔ-ka." 62Kaanɩm yuutu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o laan ma zaŋɩ o bwe Zezi o wɩ: "Nɔɔna bantʋ na tagɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ ba jɩgɩ taanɩ sɩ n ləri na?" 63Zezi maa cɩm. Kaanɩm yuutu wʋm laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Kwarɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ fʋʋnɩ, sɩ n ta n brɩ dɩbam, nmʋ yɩ Wɛ Bu Krisi wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn mʋ na?" 64Zezi ma lər-o o wɩ: "Mʋ ka da n taga. Amʋ nan lagɩ a ta dɩ abam nɩ, abam w'ʋ ba 'a na Nabiin-bu wʋm o na je Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ, yɩ 'a ta w'ʋ daarɩ 'a na-o o na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ o maa bɩɩnɩ kunkwəənu wʋnɩ." 65Kaanɩm yuutu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma zaŋɩ o kaarɩ o tɩtɩ gɔrɔ, sɩ kʋ brɩ nɩ o wʋ tiini kʋ cɔgɩ dɩ Zezi taanɩ dɩm. O ma ta o wɩ: "Nii-na, o ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ mʋ, o paɩ o dɩ Wɛ ma daanɩ mʋ. D'ɩ daa ba lagɩ maana tiinə sɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ dɩm. Abam maama maŋɩ 'a ni, o na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ te. 66Kʋntʋ tɩn, abam wɩ bɛɛ mʋ?" Ba ma lər-o ba wɩ: "O maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ." 67Ba laan ma twɩ lileeru ba yagɩ o yiə nɩ, yɩ ba mag-o lanyɩranɩ. Badaara ma lɔ o pʋpwaanʋ, 68yɩ ba wɩ: "Nmʋ na yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, sɩ n lwarɩ n brɩ dɩbam wʋlʋ na magɩ-m tɩn." 69Kantʋ maŋa kam nɩ Pɩyɛɛrɩ maa je kʋnkɔlɔ kʋm wʋnɩ. Kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tɩntʋŋ-kana ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ dɩ tɔgɩ dɩ Zezi, Galile tu wʋm mʋ." 70Pɩyɛɛrɩ ma fʋ ba maama yigə nɩ o wɩ: "A yəri woŋo kʋlʋ nmʋ na tɛ tɩn." 71O ma zaŋɩ o nuŋi mancoŋo ni. Tɩntʋŋ-kana kadoŋ dɩ daa ma na-o, yɩ o ta dɩ nɔɔna balʋ na wʋra tɩn o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ tɔgɩ dɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ." 72Pɩyɛɛrɩ ma du durə, yɩ o ta fʋ o wɩ: "A brɩ a yəri nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ." 73Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, nɔɔna badonnə ma vu ba ta dɩ Pɩyɛɛrɩ ba wɩ: "Nmʋ sɩɩnɩ n yɩ ba kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. Nmʋ ŋwaŋa kam mʋ brɩ nɩ n sɩɩnɩ n nuŋi d'aanɩ mʋ." 74O laan ma sɔɔlɩ o pa o tɩtɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ o taanɩ dɩm yɩ cɩga, yɩ o wɩ: "A brɩ a yəri nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ." O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cɩbwɩʋ laan ma da kʋ keeri. 75Pɩyɛɛrɩ laan ma guli Zezi ya na tagɩ kʋlʋ dɩd-o o wɩ: "Kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ." O na guli kʋntʋ tɩn, o laan ma nuŋi, yɩ o tiini o keeri zanzan.

will be added

X\